Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίστηκε αίτημα για πρόσβαση του κοινού στην αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε με τις αρχές των κρατών μελών σχετικά με τη διανομή ιατρικών μασκών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19