Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Липсата на отговор от страна на Европейската комисия на възражения, повдигнати съгласно директивата на ЕС относно асансьорите, срещу мярка, предприета от национален надзорен орган