Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2021 г.

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2021 г.

Прозрачност и отчетност (например достъп до информация и документи)

89

29 %

Култура на обслужване

80

26 %

Уместно използване на оперативната самостоятелност (включително в рамките на процедури за нарушения)

56

18 %

Зачитане на процесуалните права

37

12 %

Зачитане на основните права

34

11 %

Набиране на персонал

31

10 %

Добро управление на въпросите, свързани с персонала на ЕС

27

9 %

Други

12

4 %

Добро финансово управление

11

4 %

Участие на обществеността във вземането на решения в ЕС

4

1,3 %

Етика

3

1 %

Подаване на сигнали за нарушение

1

0,3 %

Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверки с две или повече теми. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.