Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Hoe kan de Ombudsman helpen?

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten van burgers, bedrijven en organisaties over wanbeheer bij instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie. Er is sprake van wanbestuur wanneer een instelling of orgaan niet handelt volgens de wet of de beginselen van goed bestuur, of de mensenrechten schendt.

Dit is onder meer het geval bij administratieve onregelmatigheden, oneerlijke praktijken, discriminatie of machtsmisbruik, bijvoorbeeld bij het beheer van EU-middelen, aanbestedingen of het wervingsbeleid. Wanbestuur omvat ook het niet reageren op verzoeken om, of het weigeren of onnodig vertragen van toegang tot informatie die het publieke belang dient. Wie een klacht indient, hoeft niet zelf door de gevolgen van de kwestie(s) te zijn getroffen.

De Europese Ombudsman kan geen klachten onderzoeken tegen nationale, regionale of plaatselijke overheden binnen de lidstaten, ook niet wanneer de klacht een EU-kwestie betreft. Een klacht moet worden ingediend binnen twee jaar na de datum waarop het desbetreffende feit aan de betroffen persoon bekend werd. De klager moet eerst contact hebben opgenomen met de instelling in kwestie om de zaak gezamenlijk tot een oplossing te brengen. De Ombudsman kan geen onderzoek instellen naar zaken die het onderwerp zijn van een gerechtelijke procedure.