Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Besluit over de weigering van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) om het publiek toegang te verlenen tot een document betreffende de schorsing van politieke partijen in Oekraïne (zaak 952/2022/MIG)

De zaak betrof een verzoek om toegang van het publiek tot documenten betreffende de recente schorsing van elf politieke partijen in Oekraïne. De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) stelde van twee documenten vast dat deze binnen het toepassingsgebied van het verzoek van de indiener van de klacht vielen. EDEO gaf toegang tot delen van één document, maar weigerde toegang te verlenen tot het andere document. Onder verwijzing naar uitzonderingen volgens de EU-wetgeving inzake toegang van het publiek tot documenten stelde de Dienst dat openbaarmaking van het betrokken document het openbaar belang op defensie- en militair gebied en op het gebied van internationale betrekkingen zou kunnen ondermijnen. De indiener van de klacht was van mening dat er sprake was van een hoger openbaar belang bij de openbaarmaking.

Het onderzoeksteam van de Ombudsman bestudeerde het document en ontving aanvullende vertrouwelijke toelichtingen van EDEO. Op basis hiervan en rekening houdend met de ruime beoordelingsmarge waarover de EU-instellingen beschikken wanneer zij van mening zijn dat defensie- en militaire aangelegenheden en internationale betrekkingen in gevaar zijn, stelde de Ombudsman vast dat het besluit van EDEO om toegang te weigeren niet kennelijk onjuist was. Aangezien het openbaar belang in kwestie niet kon worden overtroffen door een ander openbaar belang dat belangrijker wordt geacht, stelde de Ombudsman bovendien vast dat de indiener van de klacht weliswaar een belangrijke kwestie aan de orde had gesteld, maar dat zijn argumenten niet van dien aard waren dat openbaarmaking gerechtvaardigd was. De Ombudsman oordeelde dat EDEO gerechtigd was de toegang van het publiek tot het gevraagde document te weigeren. De conclusie luidde dat er geen sprake was van wanbeheer, waarop de zaak werd gesloten.

Background to the complaint

1. In March 2022, the complainant made a request[1] for public access to the EEAS, seeking access to any documents concerning the suspension of 11 political parties by the Ukrainian government.

2. The EEAS identified two documents as falling within the scope of the complainant’s access request: “Ares (2022)2030230 UKRAINE – FLASH REPORT- RUSSIA’s WAR on UKRAINE – Day 25” and “Ares (2022)2230611 UKRAINE – 1 month of war from Kyiv perspective.”

3. The EEAS disclosed parts of the first document and refused to give access to the second document, relying on the need to protect defence and military matters and international relations.

4. In April 2022, the complainant requested a review of the EEAS’s decision regarding the second document (by making a ‘confirmatory application’). The EEAS then confirmed its refusal to grant public access to the requested document.

5. Dissatisfied with this decision, the complainant turned to the Ombudsman in May 2022.

The inquiry

6. The Ombudsman opened an inquiry and her inquiry team inspected the document at issue. The inquiry team also met with the EEAS representatives to obtain additional information on the reasons for the refusal to grant public access.

Arguments presented

7. In his confirmatory application, the complainant stated that the EEAS should at least give access to parts of the document, given that the information at issue concerns a restriction of fundamental rights and in light of possible EU accession negotiations with Ukraine.

8. Concerning the scope of the complainant’s access request, the EEAS representatives clarified that they considered only one paragraph of the five-page document to be falling within the complainant’s request.

9. In its initial decision on the access request, the EEAS stated that the document at issue “contains information and assessments on the military situation and negotiations, and also information and recommendations on EU positions and actions. Its public disclosing would lead to a breach of trust between the EU institutions and its Member States, as well as harm bilateral relations with third countries. It is therefore essential to protect this information and analysis, and any data that might indicate, even indirectly, how intelligence and diplomatic services compile such information.” The EEAS concluded that disclosure would undermine the public interest as regards defence and military matters and as regards international relations.[2]

10. During the meeting with the inquiry team, the EEAS representatives added that the two exceptions invoked are interlinked. It also provided additional, confidential explanations as to how disclosure could undermine these public interests.

The Ombudsman's assessment

11. The EU institutions enjoy a wide margin of discretion when determining whether disclosing a document would undermine the protection of defence and military matters and the protection of international relations.[3]

12. As such, the Ombudsman’s inquiry aimed to assess if there was a manifest error in the EEAS’s assessment on which it based its decision to refuse access to the document at issue.

13. To that end, the Ombudsman inquiry team inspected the document and obtained additional confidential explanations from the EEAS representatives. The EEAS had not been able to share the information contained in these explanations with the complainant, as this would have undermined the very interests the EEAS is aiming to protect by withholding the information at issue. Based on this, the Ombudsman finds that it was not manifestly wrong for the EEAS to consider that disclosing the information at issue could undermine defence and military matters and the EU’s international relations.

14. The public interests protected under Article 4(1)(a) of Regulation 1049/2001 cannot be superseded by another public interest that is deemed more important. This means that, if an institution considers that any of these interests could be undermined by disclosure, they must refuse to give access. Thus, the complainant’s arguments could not be taken into account in that context. 

15. In light of the above, the Ombudsman finds that the EEAS was justified in refusing to grant public access to (the relevant parts of) the document at issue.

16. Given the sensitive nature of the information contained in the document at issue, the Ombudsman also considers that the EEAS provided the complainant with sufficient reasons for its decision to refuse access.

Conclusion

Based on the inquiry, the Ombudsman closes this case with the following conclusion:

There was no maladministration by the European External Action Service in refusing to give public access to the document at issue.

The complainant and the EEAS will be informed of this decision.

 

Emily O'Reilly
European Ombudsman


Strasbourg, 18/08/2022

 

 

[1] Under Regulation 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049.

[2] Article 4(1)(a), second and third indent of Regulation 1049/2001.

[3] See, for example, judgment of the General Court of 11 July 2018, ClientEarth v Commission, T-644/16: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203913&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46943.