• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Vermeend verzuim om passende maatregelen te nemen tegen toegenomen bijensterfte

beschikbare talen :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Zaak :  512/2012/BEH
    Geopend op 28-mrt-2012 - Besluit over 2-okt-2012
  • Betrokken instelling :  Europese Commissie
  • Rechstdomein :  Landbouw
  • Vormen van vermeend wanbeheer: (i) niet-naleving van of (ii) niet-nakoming van verplichtingen in verband met :  Wettigheid (incorrecte toepassing van inhoudelijke en/of procedurele regels [Artikel 4 ECGAG]
  • Voorwerp :  Institutionele, beleids- en overige zaken
Bee
Auteur:
Copyright: Stocklib ©

Samenvatting van het besluit inzake klacht 512/2012/BEH tegen de Europese Commissie

De Commissie heeft het gebruik van een aantal insecticiden, bekend als neonicotinoïden, toegestaan voor de bescherming van gewassen. De desbetreffende verordening voorziet in een procedure om de toelating van de stoffen te herzien indien uit nieuwe wetenschappelijke gegevens zou blijken dat zij niet langer aan de goedkeuringscriteria voldoen, bijvoorbeeld omdat zij een bedreiging voor de diergezondheid vormen.

In maart 2012 wendde een lid van de Oostenrijkse ombudsraad zich tot de Europese Ombudsman om hem erop te wijzen dat waarnemingen van imkers maar ook nieuwe wetenschappelijke gegevens deden vermoeden dat bepaalde neonicotinoïden de afgelopen jaren tot een toegenomen bijensterfte hebben geleid. Tegen deze achtergrond stelde klager dat de Commissie ondanks het bestaan van nieuw wetenschappelijk materiaal verzuimd had passende maatregelen te nemen om het probleem van bijensterfte door het gebruik van bepaalde neonicotinoïden aan te pakken. Volgens klager zou de Commissie passende maatregelen moeten treffen om de bijensterfte tegen te gaan.

Het standpunt van de Commissie kwam er in wezen op neer dat zij de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet volgt en dat zij in april 2012 de aanzet had gegeven tot een volledige herbeoordeling van het risico van alle neonicotinoïden voor bijen. De Commissie voegde eraan toe dat die herbeoordeling momenteel door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) wordt uitgevoerd en tegen 31 december 2012 klaar moet zijn. In zijn opmerkingen juichte klager de beslissing van de Commissie om tot herbeoordeling over te gaan toe en hoopte hij dat dit tot een positief resultaat zou leiden voor het ernstige probleem van de bijensterfte. Hij vroeg tevens de Ombudsman hem van de uitkomst van de herbeoordelingsprocedure op de hoogte te houden.

Gezien de maatregelen die de Commissie had genomen, waaronder de start van een herbeoordeling, en gezien de opmerkingen van klager concludeerde de Ombudsman dat de Commissie de klacht tot tevredenheid van klager had geregeld. Daarom sloot hij de zaak, maar niet zonder de Commissie te verzoeken hem uiterlijk 31 maart 2013 van de uitkomst van de herbeoordeling in kennis te stellen.