• Een klacht indienen
 • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Kan hij u helpen?

beschikbare talen :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Wat doet de Europese Ombudsman?

De Europese Ombudsman stelt een onderzoek in naar klachten tegen de instellingen en organen van de Europese Unie (EU). U kan klagen bij de Europese Ombudsman over wanbeheer in de activiteiten van deze instellingen en organen.

De Ombudsman kan geen klachten onderzoeken tegen nationale, regionale of lokale overheden in de Lid-Staten, zelfs wanneer de klacht betrekking heeft op EU aangelegenheden. Veel van deze klachten zouden kunnen geadresseerd worden aan nationale of regionale ombudsmannen of commissies voor verzoekschriften in nationale of regionale parlementen. De contactgegevens van deze nationale en regionale ombudsmannen en commissies voor verzoekschriften in de EU zijn te vinden op de website van de Europese Ombudsman: http://www.ombudsman.europa.eu

Wat is wanbeheer?

Wanbeheer betekent slecht of falend bestuur. Wanbeheer doet zich voor wanneer een instelling niet handelt overeenkomstig de wet, nalaat de beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren of mensenrechten schendt. Sommige voorbeelden zijn:

 • bestuurlijke onregelmatigheid
 • onbillijkheid
 • discriminatie
 • machtsmisbruik
 • gebrek aan antwoord
 • weigering informatie te verstrekken
 • onnodige vertraging


Welke zijn de instellingen en organen van de EU?

De instellingen en organen van de EU zijn:

 • het Europees Parlement
 • de Raad van de Europese Unie
 • de Europese Commissie
 • het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (met uitzondering van de gerechtelijke taak)
 • de Europese Rekenkamer
 • het Europees Economisch en Sociaal Comité
 • het Comité van de Regio's van de Europese Unie
 • de Europese Investeringsbank
 • de Europese Centrale Bank
 • het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO)
 • het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF)
 • het Europees politiebureau (Europol)
 • De gedecentraliseerde agentschappen (zoals het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, het Europees Milieuagentschap, het Harmonisatiebureau voor de interne markt, enz.)

Gelieve er rekening mee te houden dat deze lijst niet exhaustief is. Een overzicht van de EU instellingen en organen is beschikbaar op de Europa website: http://www.europa.eu/

Wie kan een klacht indienen bij de Ombudsman?

Indien u onderdaan bent van een Lid-Staat van de Unie of in een Lid-Staat woonachtig bent, kan u bij de Europese Ombudsman een klacht indienen over wanbeheer in de activiteiten van de EU instellingen en organen. Ook bedrijven, verenigingen en andere organen die hun statutaire zetel in de Unie hebben, kunnen een klacht indien bij de Ombudsman.

Welk resultaat kan u verwachten?

Het kan gebeuren, enkel doordat de Ombudsman de instelling van een klacht informeert, dat deze het probleem onmiddellijk oplost. Indien de zaak niet bevredigend wordt opgelost in de loop van het onderzoek, zal de Ombudsman trachten, in de mate van het mogelijke, een minnelijke schikking te bekomen die het geval van wanbeheer rechttrekt en de klager voldoening geeft. Indien de poging tot verzoening mislukt, kan de Ombudsman ontwerpaanbevelingen doen om de zaak op te lossen. Indien de instelling zijn ontwerpaanbevelingen niet aanvaardt, kan hij een speciaal verslag aan het Europees Parlement doen toekomen.

Hoe een klacht indienen?

Door u schriftelijk te wenden tot de Ombudsman in één van de Verdragstalen(1), duidelijk uw identiteit te vermelden, aan te geven tegen welke EU instelling of welk orgaan u klaagt en de redenen van uw klacht uiteen te zetten.

 • De klacht moet worden ingediend binnen twee jaar nadat u kennis nam van de feiten waarop de klacht is gebaseerd.
 • Het is niet noodzakelijk dat u individueel door het wanbeheer bent geraakt.
 • Wel dient u reeds contact te hebben opgenomen met de betrokken instelling of het betrokken orgaan aangaande de zaak, bijvoorbeeld per brief.
 • De Ombudsman onderzoekt geen klachten die al in behandeling zijn bij een gerecht of waarover al eerder door een gerecht uitspraak werd gedaan.

De Ombudsman zal uw klacht onderzoeken en zal u informeren over de resultaten van zijn onderzoek.

Men kan bij de Europese Ombudsman een klacht indienen per brief of door gebruik te maken van het in bijlage bijgevoegde formulier. Een elektronische versie van het klachtenformulier is beschikbaar op de website van de Ombudsman: http://www.ombudsman.europa.eu

Hoe kan men zich tot de Europese Ombudsman wenden?

 • Per brief
  De Europese Ombudsman
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  Frankrijk
 • Per telefoon
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Per fax
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Website
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) Sinds 1 januari 2007 zijn er 23 Verdragstalen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Tsjechisch, Zweeds.