Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

De versnelde procedure van de Europese Ombudsman - Hulpmiddel voor een snellere toegang tot EU-documenten

Versnelde procedure van de Europese Ombudsman voor klachten over toegang tot documenten

Ondervindt u moeilijkheden bij het krijgen van toegang tot een of meerdere documenten die in het bezit zijn van een EU-instelling of -orgaan?

In sommige gevallen hebben EU-instellingen of -organen het recht om toegang tot EU-documenten te weigeren door een beroep te doen op de uitzonderingen die zijn vastgelegd in de EU-regels over toegang tot documenten. Als u de procedure voor een verzoek om toegang tot een document hebt doorlopen en de EU-instelling of het EU-orgaan heeft haar/zijn besluit om toegang gedeeltelijk of volledig te weigeren bevestigd, dan kan u de hulp van de Europese Ombudsman inroepen.

Om dit te doen, dient u een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman volgens de standaardprocedure.

Aangezien verzoeken om toegang tot openbare documenten vaak afkomstig zijn van personen of organisaties die de documenten dringend moeten inzien, heeft de ombudsvrouw besloten een versnelde procedure in te voeren om deze klachten over ‘toegang tot documenten’ te behandelen.

Zodra de ombudsvrouw heeft bevestigd dat zij de klacht ontvangen heeft, neemt zij binnen vijf werkdagen een besluit of zij al dan niet een onderzoek naar de klacht kan openen. Dit hangt af van een aantal factoren, onder andere of een klacht ontvankelijk is (heeft de klager bijvoorbeeld de procedure voor het verzoeken van documenten van het EU-orgaan in kwestie volledig doorlopen) dan wel of er een redelijke verklaring is voor het weigeren van toegang.

De ombudsvrouw streeft ernaar binnen 40 werkdagen (vanaf de ontvangst van de klacht) een besluit te nemen over ‘toegang tot documenten’-onderzoeken. Gedurende deze periode kan zij de instelling of het orgaan in kwestie raadplegen en/of de desbetreffende documenten inspecteren.

Als de ombudsvrouw van mening is dat de EU-instelling of het EU-orgaan de toegang tot het document of de documenten ten onrechte geweigerd heeft, kan zij aanbevelen om met onmiddellijke ingang volledige of gedeeltelijke toegang tot de documenten in kwestie te verlenen. Ook al zijn ze niet juridisch bindend, toch verwacht de ombudsvrouw dat haar aanbevelingen zullen worden aanvaard.

Als een EU-instelling of een EU-orgaan nalaat om haar aanbevelingen op te volgen, kan zij de zaak met een speciaal verslag voorleggen aan het Europees Parlement.

Bekijk onze interne evaluatie van de werking van versnelde procedure in de praktijk (gepubliceerd op 24 februari 2021).