Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 144 riżultati

Deċiżjoni dwar l-investigazzjoni fuq inizjattiva proprja dwar kif il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja l-fondi Strutturali u ta’ Investiment tal-UE biex tiżgura li dawn jintużaw biex jippromwovu d-dritt tal-persuni b’diżabilità għal għajxien u inklużjoni indipendenti fil-komunità (OI/2/2021/MHZ)

L-Erbgħa | 27 April 2022

L-investigazzjoni kienet tikkonċerna kif il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja li l-Istati Membri jużaw il-fondi Strutturali u ta’ Investiment (ESI) tal-UE biex jippromwovu d-dritt tal-persuni b’diżabilità u tal-persuni akbar fl-età għal għajxien u inklużjoni indipendenti fil-komunità (deistituzzjonalizzazzjoni), u jekk il-Kummissjoni tapplikax sanzjonijiet jekk ma jagħmlux dan.

Matul l-investigazzjoni, l-Ombudsman irċeviet kontribuzzjonijiet mill-ombudsmen nazzjonali u mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

L-Ombudsman sabet li l-Kummissjoni tista’ tipprovdi gwida aktar ċara dwar il-ħtieġa li tiġi promossa d-deistituzzjonalizzazzjoni fil-kuntest tal-użu tal-fondi tal-ESI. Hija qieset ukoll li l-Kummissjoni tista’ tieħu passi biex ittejjeb il-monitoraġġ tal-attivitajiet finanzjati mill-ESI, u li għandha tieħu approċċ aktar proattiv għall-infurzar, b’mod partikolari meta jkun hemm tħassib li l-attivitajiet finanzjati mill-ESI jmorru kontra l-obbligu li tiġi promossa d-deistituzzjonalizzazzjoni. L-Ombudsman indikat ukoll il-ħtieġa li wieħed ikun partikolarment viġilanti fir-rigward tal-fondi użati taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

L-Ombudsman għalqet l-investigazzjoni, billi għamlet 10 suġġerimenti mmirati lejn it-titjib tal-gwida maħruġa mill-Kummissjoni u l-proċess ta’ monitoraġġ. Hija enfasizzat il-ħtieġa li l-Kummissjoni taġixxi malajr, minħabba l-programmi ta’ finanzjament addizzjonali maħluqa b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19, kif ukoll il-bidliet riċenti fir-regoli fis-seħħ.

L-Ombudsman se tikkunsidra li terġa’ lura għal din il-kwistjoni fil-futur, biex tivvaluta l-progress.

Deċiżjoni dwar kif il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja u tiżgura r-rispett għad-drittijiet fundamentali mill-awtoritajiet Kroati fil-kuntest tal-operazzjonijiet tal-ġestjoni tal-fruntieri appoġġati mill-fondi tal-UE (każ 1598/2020/VS)

It-Tlieta | 22 Frar 2022

Il-każ kien jikkonċerna kif il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja u tiżgura r-rispett għad-drittijiet fundamentali mill-awtoritajiet Kroati fil-kuntest tal-operazzjonijiet tal-ġestjoni tal-fruntieri appoġġati mill-fondi tal-UE. L-inkjesta eżaminat jekk, f’konformità ma’ impenn li ħadet il-Kummissjoni, l-assistenza ta’ emerġenza żborżata lill-Kroazja kinitx akkumpanjata mill-ħolqien ta’ mekkaniżmu ta’ monitoraġġ biex jiġi żgurat li l-miżuri għall-ġestjoni tal-fruntieri jkunu kompletament konformi mad-drittijiet fundamentali u mal-liġijiet tal-ażil tal-UE.

L-Ombudsman sabet li l-Kummissjoni ħolqot konfużjoni bil-mod kif ikkomunikat dwar il-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ fil-kuntest tal-assistenza ta’ emerġenza. Barra minn hekk, għalkemm il-finanzjament għal attivitajiet ta’ kontroll fil-fruntieri ilu jiġi pprovdut mill-2018, kien biss fis-sajf tal-2021 li nħoloq mekkaniżmu ta’ monitoraġġ indipendenti għas-sorveljanza tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Dan kien taʼ dispjaċir.

Filwaqt li għalqet l-inkjesta, l-Ombudsman ħeġġet bis-sħiħ lill-Kummissjoni biex tagħmel monitoraġġ dwar jekk il-mekkaniżmu huwiex fil-fatt indipendenti u effettiv fl-iżgurar tal-konformità mad-drittijiet fundamentali u mad-dritt tal-UE. L-Ombudsman għamlet suġġeriment għal titjib li jikkonċerna l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ. L-Ombudsman stiednet ukoll lill-Kummissjoni biex ikollha rwol attiv fil-kuntest tal-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ, u biex titlob lill-awtoritajiet Kroati jipprovdu informazzjoni konkreta u verifikabbli dwar il-passi li ħadu biex investigaw rapporti ta’ tkeċċijiet kollettivi u trattament ħażin tal-migranti u tal-applikanti għall-ażil. Fl-aħħar nett, l-Ombudsman talbet lill-Kummissjoni tinfurmaha fi żmien sena bil-passi li tkun ħadet biex issaħħaħ il-konformità mad-drittijiet fundamentali fl-operazzjonijiet tal-fruntieri li jirċievu fondi tal-UE.

 

Deċiżjoni fi OI/4/2021/MHZ dwar kif l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) tikkonforma mal-obbligi tad-drittijiet fundamentali tagħha u tiżgura r-responsabbiltà b’rabta mar-responsabbiltajiet imsaħħa tagħha

It-Tnejn | 17 Jannar 2022

Din l-inkjesta fuq inizjattiva proprja vvalutat kif l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) qed tikkonforma mal-obbligi tagħha tad-drittijiet fundamentali u t-trasparenza skont ir-Regolament 2019/1896 (“Ir-Regolament tal-Frontex”), li wessa’ l-mandat tal-Frontex.

L-inkjesta stħarrġet kif il-Frontex tiżgura t-trasparenza tal-“pjanijiet operazzjonali” tagħha, li jiddefinixxu l-parametri tal-operazzjonijiet tagħha, u kif tiddeċiedi li tissospendi, tittermina jew ma tnedix attività minħabba tħassib dwar drittijiet fundamentali. L-inkjesta vvalutat ukoll il-monitoraġġ tal-konformità tad-drittijiet fundamentali f’ritorni sfurzati u l-gwida tal-Frontex għall-proċess tal-iskrinjar ta’ individwi mingħajr dokumenti li jaqsmu jew jippruvaw jaqsmu fruntiera esterna tal-UE b’mod irregolari.

Abbażi tal-inkjesta, l-Ombudsman stabbiliet serje ta’ suġġerimenti lill-Frontex, bil-għan li ttejjeb ir-responsabbiltà tagħha. L-Ombudsman tinkoraġġixxi lill-Frontex sabiex tkun trasparenti b’mod proattiv b’rabta mal-pjanijiet operazzjonali u l-analiżi tad-drittijiet fundamentali li fuqhom id-Direttur Eżekuttiv tagħha jibbaża d-deċiżjonijiet li jniedi, jissospendi jew jittermina l-operazzjonijiet. Hi tissuġġerixxi li l-Frontex toħroġ struzzjonijiet speċifiċi għat-“timijiet tal-iskrinjar” li jwettqu l-intervisti tar-rifuġjati. L-Ombudsman tinkoraġġixxi wkoll lill-Frontex li ttejjeb il-monitoraġġ tar-ritorni sfurzati li fihom dawk li jeskortaw lill-persuni rimpatrijati jkunu persunal tal-Frontex u li jiggarantixxu rappurtar aħjar tal-operazzjonijiet ta’ monitoraġġ.