Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 111 riżultati

Id-Deċiżjoni f’OI/5/2020/MHZ dwar il-funzjonament tal-mekkaniżmu tal-ilmenti tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għal ksur allegat tad-drittijiet fundamentali u r-rwol tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali

It-Tlieta | 15 Ġunju 2021

L-Ombudsman fetħet investigazzjoni fuq inizjattiva tagħha stess biex tinvestiga kif l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) tittratta ksur allegat tad-drittijiet fundamentali permezz tal-“mekkaniżmu tal-ilmenti” tagħha, u biex tindirizza r-rwol u l-indipendenza tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali tal-Frontex f’dan ir-rigward.

Fil-kuntest ta’ investigazzjoni preċedenti, l-Ombudsman irrakkomandat il-ħolqien ta’ mekkaniżmu indipendenti għat-trattament tal-ilmenti dwar l-operazzjonijiet tal-Frontex. Il-mekkaniżmu tal-ilmenti ġie approvat mil-leġiżlaturi tal-UE, u beda jopera fl-2016.

Permezz tal-mekkaniżmu tal-ilmenti, il-Frontex tittratta lmenti minn individwi li jemmnu li d-drittijiet fundamentali tagħhom ġew miksura fil-kuntest tal-operazzjonijiet tal-Frontex. Ir-rwol tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali huwa li jittratta direttament l-ilmenti dwar l-azzjonijiet tal-membri tal-persunal tal-Frontex, kif ukoll li jiżgura li l-ilmenti dwar il-persunal tal-awtoritajiet nazzjonali involuti fl-operazzjonijiet tal-Frontex jiġu ttrattati b’mod xieraq mill-awtoritajiet rilevanti.

Din l-investigazzjoni kellha l-għan li tivvaluta kif il-Frontex implimentat regoli ġodda dwar il-mekkaniżmu tal-ilmenti u l-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali, li daħlu fis-seħħ f’Novembru 2019. Hija fittxet ukoll li tivvaluta l-effettività ġenerali tal-mekkaniżmu tal-ilmenti, fl-isfond ta’ tħassib pubbliku dwar il-ksur tad-drittijiet fundamentali fil-kuntest tal-operazzjonijiet tal-Frontex.

Sa mill-ħolqien tiegħu, il-mekkaniżmu tal-ilmenti ttratta għadd baxx ħafna ta’ lmenti, u s’issa ma kien hemm l-ebda lment dwar l-azzjonijiet tal-membri tal-persunal tal-Frontex. Bejn l-2016 u Jannar 2021, l-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali kien irċieva 69 ilment li minnhom 22 kienu ammissibbli. B’operazzjonijiet magħmula minn membri tal-persunal minn korpi differenti, li huma responsabbli għal awtoritajiet differenti, jista’ jkun diffiċli għal ilmentaturi potenzjali li jidentifikaw l-allegati awturi u li jifhmu kif u lil min jistgħu jirrappurtaw ksur allegat, u jfittxu rimedju permezz tal-mezzi xierqa.

F’din l-investigazzjoni, l-Ombudsman irrevediet ukoll l-ilmenti ttrattati mill-mekkaniżmu tal-ilmenti u identifikat diversi nuqqasijiet potenzjali li jistgħu jagħmluha aktar diffiċli għall-individwi biex jirrapportaw ksur allegat tad-drittijiet fundamentali u jfittxu rimedju. L-investigazzjoni tal-Ombudsman identifikat ukoll dewmien mill-Frontex fl-implimentazzjoni tal-obbligi l-ġodda tagħha rigward il-mekkaniżmu tal-ilmenti u l-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali.

Abbażi tal-investigazzjoni, l-Ombudsman tistabbilixxi serje ta’ suġġerimenti għal titjib għall-Frontex, bil-ħsieb li tittejjeb l-aċċessibbiltà tal-mekkaniżmu tal-ilmenti għall-vittmi potenzjali ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali u li tissaħħaħ ir-responsabbiltà tal-operazzjonijiet tal-Frontex u dawk kollha involuti fihom. Dawn jinkludu suġġerimenti dwar kif jista’ jsir aktar faċli għall-vittmi potenzjali ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali biex ikunu konxji mill-possibbiltajiet ta’ rimedju u biex jirrappurtaw l-inċidenti, kif ukoll suġġerimenti biex jittejjeb il-mod kif l-ilmenti jiġu ttrattati u segwiti.

Deċiżjoni fil-każ 874/2020/MIG dwar kif il-Kummissjoni Ewropea indirizzat ilment dwar kif il-Viċi President tal-Kummissjoni għad-Demokrazija u d-Demografija wieġbet pubblikament għal rappurtaġġ kritiku tal-media

Il-Ġimgħa | 26 Marzu 2021

Il-każ kien jikkonċerna lment lill-Kummissjoni Ewropea li jqajjem tħassib dwar kif il-Viċi President tal-Kummissjoni għad-Demokrazija u d-Demografija kienet wieġbet pubblikament għal rappurtaġġ kritiku mill-media, b’mod partikolari kummenti li għamlet matul programm tat-televiżjoni Kroat fejn iċemplu t-telespettaturi. L-ilmentatur ikkunsidra li d-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President ma kinux kompatibbli mal-obbligi tagħha bħala Kummissarju, u ma kinitx sodisfatta bil-mod li l-Kummissjoni rrispondiet għat-tħassib imqajjem fl-ilment tagħha.

L-Ombudsman sabet li d-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President setgħu jinftiehmu bħala li jfissru li l-media ma għandhiex ixxandar jew tippubblika kummenti kritiċi dwar figuri pubbliċi. Il-fatt li d-dikjarazzjonijiet ġew perċepiti bħala tali huwa rifless b’mod ċar mir-reazzjoni tal-pubbliku, inkluż dan l-ilment u r-rappurtaġġ sussegwenti mill-media dwar l-inċident. Għalhekk, l-Ombudsman sabet li d-dikjarazzjonijiet ma kinux xierqa.

Wara l-inċident, kemm il-Viċi President kif ukoll il-Kummissjoni esprimew l-appoġġ qawwi tagħhom għal-libertà tal-espressjoni u l-libertà u l-pluraliżmu tal-media. Il-Viċi President iċċarat ukoll li ma kinitx l-intenzjoni tagħha li ddgħajjef l-indipendenza tal-media.

Filwaqt li laqgħet dawn il-kjarifiki, l-Ombudsman jiddispjaċiha li la l-Kummissjoni u lanqas il-Viċi President ma ħarġu apoloġija fir-rigward tal-inċident. Dan seta’ għen b’xi mod biex jirrikonoxxi d-dubji tal-pubbliku dwar ir-rimarki.

L-Ombudsman tagħlaq l-investigazzjoni tagħha, u titlob lill-Kummissjoni biex tfakkar lill-Kummissarji dwar il-ħtieġa li jeżerċitaw il-kawtela meħtieġa meta jagħmlu dikjarazzjonijiet pubbliċi.

 

Id-deċiżjoni fil-każijiet konġunti 1570/2018/JF-JN u 1973/2018/JF-JN dwar kif il-Kummissjoni Ewropea tapprova sustanzi użati fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (pestiċidi)

It-Tnejn | 30 Novembru 2020

Din l-inkjesta kienet tikkonċerna kif il-Kummissjoni Ewropea tapprova “sustanzi attivi” użati fil-pestiċidi. B’mod partikolari, l-Ombudsman investigat il-prattika tal-Kummissjoni li tapprova sustanzi attivi li għalihom l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“EFSA”) - il-korp tal-UE inkarigat mill-valutazzjoni xjentifika tas-sigurtà - iddikjarat li identifikat oqsma kritiċi ta’ tħassib jew li ma identifikat l-ebda użu sigur. L-Ombudsman irrevediet ukoll il-prattika tal-Kummissjoni li tapprova sustanzi li għalihom hija meħtieġa data addizzjonali li tikkonferma s-sigurtà tagħhom.

L-Ombudsman spjegat fid-dettall lill-Kummissjoni għaliex tqis li l-prattiki attwali tagħha jqajmu tħassib. Filwaqt li l-Kummissjoni sostniet li l-prattiki tagħha jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet legali applikabbli, hija elenkat il-bidliet u t-titjib li għamlet biex tindirizza l-kwistjonijiet imqajma. B’mod speċifiku, informat lill-Ombudsman dwar diversi miżuri li għandhom itejbu l-proċess tal-approvazzjoni u jżidu t-trasparenza tiegħu.

L-Ombudsman issa se tagħlaq din l-investigazzjoni bi tliet suġġerimenti lill-Kummissjoni biex jiġi żgurat li tapprova sustanzi bbażati biss fuq użi li ġew ikkonfermati bħala siguri mill-EFSA, li l-proċess tal-approvazzjoni jkun kompletament trasparenti u li l-użu tiegħu tal-proċedura ta’ data konfermatorja jiġi ristrett aktar. Filwaqt li żżomm f’moħħha l-impenn tal-Kummissjoni Von der Leyen li tieħu azzjoni biex tnaqqas b’50 % l-użu totali ta’ – u r-riskju minn – pestiċidi kimiċi sal-2030, l-Ombudsman tistenna li l-Kummissjoni se ssegwi b’mod sodisfaċenti s-suġġerimenti tagħha.