Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 208 riżultati

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Il-Ġimgħa | 20 Mejju 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Deċiżjoni dwar il-każ OI/3/2021/KR dwar kif l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża indirizzat l-applikazzjonijiet mill-ex kap eżekuttiv tagħha biex jingaġġa pożizzjonijiet għolja fl-Airbus

Il-Ġimgħa | 28 Jannar 2022

Il-każ kien jikkonċerna d-deċiżjoni tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) li tapprova, b’ċerti kundizzjonijiet, żewġ impjiegi intiżi tal-ex kap eżekuttiv tagħha, jiġifieri bħala kap tal-affarijiet pubbliċi għal Airbus Spain u bħala konsulent strateġiku għal Airbus Defence and Space.

L-Ombudsman sabet żewġ istanzi ta’ amministrazzjoni ħażina u għamlet żewġ rakkomandazzjonijiet u suġġeriment wieħed biex tevita li jqumu kwistjonijiet simili fil-futur.

L-ewwel nett, l-Ombudsman irrakkomandat li, fil-futur, l-EDA għandha tipprojbixxi lill-persunal anzjan tagħha milli jieħu pożizzjonijiet wara tmiem il-mandat tiegħu meta jkun hemm kunflitt ċar ta’ interess mal-interessi leġittimi tal-EDA.

It-tieni nett, l-Ombudsman irrakkomandat li l-EDA għandha tistabbilixxi l-kriterji għall-projbizzjoni ta’ tali ċaqliq, sabiex tingħata ċarezza lill-persunal anzjan. L-applikanti għal karigi għoljin tal-EDA għandhom jiġu infurmati dwar dawn il-kriterji.

Barra minn hekk, l-Ombudsman issuġġeriet li l-EDA għandha tiżgura li l-formola speċifika għal dawk li japplikaw għall-awtorizzazzjoni għal impjiegi intiżi tkun imfassla b’tali mod li (ex) membri tal-persunal jipprovdu l-informazzjoni rilevanti li tippermetti lill-EDA twettaq valutazzjoni sinifikattiva sa mill-bidu nett.

L-EDA essenzjalment qablet li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet li potenzjalment jipprojbixxu l-persunal milli jieħu ċerti pożizzjonijiet u li tipprovdi linji gwida dwar kif kieku tapplika tali miżura. Hi indikat li kienet bdiet tadotta miżuri għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet. Fl-istess waqt, l-EDA qajmet xi mistoqsijiet dwar is-sejbiet tal-Ombudsman, li l-Ombudsman kienet indirizzat f’din id-deċiżjoni.

L-Ombudsman tistieden lill-EDA tinformaha dwar kwalunkwe azzjonijiet futuri li tieħu b’rabta mar-rakkomandazzjonijiet tagħha, partikolarment fir-rigward tal-kriterji tal-EDA għall-projbizzjoni ta’ impjiegi intiżi li jagħtu lok għal kunflitti ċari ta’ interess.

 

Id-deċiżjoni dwar kif il-Kummissjoni Ewropea involviet lill-partijiet interessati u mmaniġġjat il-kunflitti ta’ interess fir-rieżami tal-għanijiet ta’ protezzjoni għall-valutazzjoni tar-riskji ambjentali tal-pestiċidi (każ 1402/2020/TE)

It-Tnejn | 08 Novembru 2021

Il-każ kien jikkonċerna rieżami kontinwu mill-Kummissjoni Ewropea tal-kriterji għall-valutazzjoni tar-riskji ambjentali fil-pestiċidi, l-“għanijiet speċifiċi ta’ protezzjoni”. L-ilmentatur, organizzazzjoni ambjentali, kienet imħassba bil-metodu li qed jiġi propost u allegat li hemm kunflitti ta’ interess mal-esperti involuti fit-tfassil ta’ dan il-metodu.

L-Ombudsman fetħet investigazzjoni dwar aspett wieħed tal-ilment, li kien jikkonċerna l-għażla tal-Kummissjoni ta’ espert f’sessjoni ta’ ħidma tal-partijiet interessati li sar fil-bidu tar-rieżami f’Settembru 2019. L-Ombudsman innotat li l-Kummissjoni ma kinitx talbet lill-espert inkwistjoni biex jissottometti dikjarazzjoni ta’ interess qabel din is-sessjoni ta’ ħidma.

L-Ombudsman kienet tal-fehma li l-Kummissjoni kellha titlob lill-espert biex jissottometti dikjarazzjoni ta’ interess. Dan minħabba n-natura tas-sessjoni ta’ ħidma, li kienet tikkonċerna l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE f’qasam kontroversjali, ir-rwol tal-espert fih u l-fatt li l-espert ġie ppreżentat bħala indipendenti. L-iżvelar ta’ kwalunkwe interess, li jista’ jwassal għal kunflitt ta’ interess, huwa essenzjali biex tiġi żgurata l-fiduċja pubblika fil-politiki li jirriżultaw minn tali proċessi u l-leġittimità ta’ tali politiki f’għajnejn il-pubbliku.

Peress li l-Kummissjoni talbet lill-espert biex, sadanittant, jissottometti dikjarazzjoni ta’ interess, l-Ombudsman ma tarax il-ħtieġa li tkompli l-kwistjoni. Madankollu, l-Ombudsman tistenna li l-Kummissjoni titlob, tivvaluta u tippubblika dikjarazzjonijiet ta’ interess ta’ esperti mistiedna fil-kapaċità personali tagħhom għal avvenimenti simili futuri, u qed tagħmel suġġeriment f’dan is-sens.

L-Ombudsman eżaminat ukoll it-talbiet tal-ilmentatur dwar is-sustanza tad-dikjarazzjoni ta’ interess, jiġifieri li ma kinitx kompluta u li l-Kummissjoni ma vvalutathiex sabiex tidentifika kwalunkwe kunflitt ta’ interess. L-Ombudsman sabet il-valutazzjoni tal-Kummissjoni bħala waħda raġonevoli. Għalhekk, hija għalqet l-investigazzjoni.

 

Id-deċiżjoni dwar kif il-Kummissjoni Ewropea trattat it-tħassib dwar il-kompożizzjoni tal-Forum ta’ Livell Għoli dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u l-allegati kunflitti ta’ interess ta’ xi wħud mill-membri tiegħu (każ 1777/2020/KR)

L-Erbgħa | 27 Ottubru 2021

Din l-investigazzjoni abbażi ta’ ilmenti kienet titratta l-Forum ta’ Livell Għoli dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali tal-UE propost, grupp ta’ esperti tal-Kummissjoni. Il-Forum ġabar eżekuttivi prinċipali tal-industrija u esperti u studjużi internazzjonali ewlenin biex jiżviluppaw ideat ġodda dwar politiki relatati għall-Kummissjoni u, fl-2020, ipproduċa rapport bir-rakkomandazzjonijiet.

Wara spezzjoni estensiva tad-dokumenti tal-Kummissjoni u laqgħa mal-Kummissjoni bħala parti mill-investigazzjoni, l-Ombudsman identifikat żewġ każijiet ta’ amministrazzjoni ħażina:

1.Għadd ta’ membri tal-Forum b’rabtiet ma’ istituzzjonijiet finanzjarji ġew ikkunsidrati mill-Kummissjoni bħala indipendenti u li jirrappreżentaw l-interess pubbliku. Bil-għan li jittaffew ir-riskji ta’ kunflitti ta’ interess li l-Kummissjoni kienet identifikat, applikat miżuri ġenerali. L-Ombudsman evalwat bir-reqqa dawn il-miżuri u qisithom bħala insuffiċjenti.

2. Abbażi tal-kategorizzazzjoni żbaljata tal-membri tal-Forum, il-Kummissjoni għamlet pubblika qasma bejn membri tal-Forum li suppost kienu indipendenti u membri tal-Forum li rrappreżentaw interess komuni ta’ organizzazzjonijiet differenti ta’ partijiet interessati li ddevjaw b’mod sinifikanti minn dak li kien fir-realtà.

L-Ombudsman ħarġet rakkomandazzjoni.

It-tweġiba tal-Kummissjoni għar-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman ma ppreżentat l-ebda informazzjoni ġdida u ma tbiddilx is-sejbiet tal-investigazzjoni.

L-Ombudsman tagħlaq l-investigazzjoni tagħha billi tikkonferma s-sejbiet tagħha u r-rakkomandazzjoni.

Rakkomandazzjoni dwar kif l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża ttrattat l-applikazzjonijiet tal-ex Kap Eżekuttiv tagħha biex jieħu pożizzjonijiet għolja f'Airbus (OI/3/2021/KR)

It-Tlieta | 01 Frar 2022

L-Ombudsman wettqet inkjesta fuq inizjattiva tagħha stess dwar id-deċiżjoni tal-Awtorità Ewropea għad-Difiża (EDA) li tippermetti lill-ex Kap Eżekuttiv tagħha jieħu żewġ pożizzjonijiet għolja ma’ Airbus, kumpanija ajruspazjali.

L-inkjesta tal-Ombudsman eżaminat ukoll kif l-EDA ttrattat il-fatt li l-ex Kap Eżekuttiv ħa l-pożizzjonijiet il-ġodda tiegħu qabel ma l-EDA kienet awtorizzatu jagħmel dan, li huwa ksur tar-Regolamenti tal-Persunal tal-EDA.

L-Ombudsman sabet li l-kundizzjonijiet imposti fuq l-ex Kap Eżekuttiv mill-EDA fid-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni tagħha ma kinux biżżejjed meta mqabbla mar-riskji, u ma setgħux jiġu mmonitorjati u infurzati. Kien hemm ukoll nuqqasijiet fil-mod kif l-EDA vvalutat ir-riskju ta’ kunflitti ta’ interess.

Minflok, l-EDA kellha tapplika kundizzjonijiet aktar b’saħħithom u tipprojbixxi lill-ex Kap Eżekuttiv milli jieħu l-pożizzjoni li wasslet għall-akbar riskju ta’ kunflitt mal-interess leġittimu tal-EDA. In-nuqqas ta’ dan ammonta għal amministrazzjoni ħażina mill-EDA.

Abbażi ta’ dawn is-sejbiet, l-Ombudsman ħarġet żewġ rakkomandazzjonijiet:

(I) Fil-futur, l-EDA għandha tipprojbixxi lill-persunal anzjan tagħha milli jieħu pożizzjonijiet wara tmiem il-mandat tiegħu meta jkun hemm kunflitt ċar ta’ interess mal-interessi leġittimi tal-EDA;

(ii) L-EDA għandha tistabbilixxi l-kriterji għall-projbizzjoni ta’ tali ċaqliq, sabiex tingħata ċarezza lill-persunal anzjan. L-applikanti għal karigi għoljin tal-EDA għandhom jiġu infurmati dwar il-kriterji meta japplikaw.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

It-Tlieta | 04 Mejju 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.