Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Qed juri 1 - 20 minn 86 riżultati

Deċiżjoni dwar kif il-Kummissjoni Ewropea indirizzat żewġ ilmenti ta’ ksur ta’ liġijiet tal-ippjanar dwar spazju għall-bejgħ bl-imnut fil-Ġermanja (każijiet konġunti 2238 u 2249/2021/MHZ)

Il-Ġimgħa | 16 Diċembru 2022

L-ilmentaturi huma żewġ kumpaniji tal-bejgħ bl-imnut, IKEA u Decathlon, li allegaw li l-Kummissjoni Ewropea naqset milli tindirizza b’mod xieraq proċedimenti ta’ ksur kontra l-Ġermanja dwar liġijiet tal-ippjanar u spazju għall-bejgħ bl-imnut. L-ilmentaturi ma qablux maż-żmien meħud għall-proċedimenti, bl-ilment tal-ksur inizjali jkun ġie sottomess fl-2008. Huma ma qablux ukoll mal-ispjegazzjonijiet differenti mogħtija għad-dewmien mill-Kummissjoni.

Matul l-inkjesta, l-Ombudsman ħarġet is-sejbiet preliminari lill-Kummissjoni, partikolarment li l-Kummissjoni kienet ħadet żmien twil mhux raġonevoli (aktar minn tlettax-il sena) biex tindirizza l-istadji amministrattivi inizjali tal-proċedura ta’ ksur. Hija ssuġġeriet li l-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar l-istadju li jmiss tal-proċedura mingħajr aktar dewmien.

Bi tweġiba għas-sejbiet tal-Ombudsman, il-Kummissjoni tat spjegazzjonijiet li jfittxu li jiġġustifikaw iż-żmien meħud, u indikat li kien beħsiebha tieħu deċiżjoni kmieni fl-2023.

L-Ombudsman kienet tal-opinjoni li ż-żmien meħud ma setax ikun iġġustifikat. Hija għalqet l-inkjesta b’sejba ta’ amministrazzjoni ħażina. Hija kkunsidrat li ma kienet se sservi l-ebda skop li ssir rakkomandazzjoni, peress li l-Kummissjoni impenjat ruħha li tieħu deċiżjoni fix-xhur li ġejjin. Il-Kummissjoni għandha twieġeb lura lill-Ombudsman sal-aħħar ta’ Marzu 2023.

Deċiżjoni dwar ir-rifjut mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jagħti aċċess pubbliku sħiħ għal opinjoni legali relatata mal-ftehim kummerċjali tal-UE mar-Renju Unit (każ 717/2021/SF)

Il-Ġimgħa | 17 Ġunju 2022

Il-każ ikkonċerna r-rifjut mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jiddivulga bis-sħiħ opinjoni tas-Servizz Legali tiegħu dwar in-natura tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni konkluż bejn ir-Renju Unit u l-UE. Il-Kunsill argumenta li divulgazzjoni sħiħa tagħmel ħsara lir-relazzjonijiet internazzjonali, il-pariri legali u l-proċess kontinwu tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE.

L-Ombudsman sabet li l-informazzjoni inkluża fl-opinjoni ma kinitx sensittiva u li l-argumenti tal-Kunsill ma kinux konvinċenti. L-Ombudsman għalhekk ipproponiet bħala soluzzjoni li l-Kunsill jagħti l-akbar aċċess possibbli għall-opinjoni.

Il-Kunsill ma aċċettax din il-proposta ta’ soluzzjoni. L-Ombudsman ikkonkludiet li r-rifjut tal-Kunsill li jagħti aċċess pubbliku wiesa’ għall-opinjoni kkostitwixxa amministrazzjoni ħażina u għamlet rakkomandazzjoni korrispondenti.

Il-Kunsill irrifjuta r-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman. Għalhekk l-Ombudsman għalqet il-każ, filwaqt li kkonfermat is-sejba tagħha li kien hemm amministrazzjoni ħażina.

 

Rakkomandazzjoni dwar ir-rifjut mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jagħti aċċess pubbliku sħiħ għal opinjoni legali relatata mal-ftehim kummerċjali tal-UE mar-Renju Unit (każ 717/2021/DL)

Il-Ħamis | 24 Frar 2022

L-ilmentatur fittex aċċess pubbliku għal opinjoni tas-Servizz Legali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar in-natura legali tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni konkluż bejn ir-Renju Unit u l-UE.

Il-Kunsill ipprovda biss aċċess limitat ħafna għall-opinjoni, bl-argument li d-divulgazzjoni sħiħa tkun ta’ ħsara għar-relazzjonijiet internazzjonali tiegħu, għall-parir legali u għall-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet li għaddej bħalissa.

L-Ombudsman qieset li l-informazzjoni li tinsab fl-opinjoni ma kinitx sensittiva. Hija sabet li l-Kunsill ma kienx wera kif id-divulgazzjoni speċifikament u effettivament iddgħajjef l-interess pubbliku rigward ir-relazzjonijiet internazzjonali. Hija sabet ukoll li ma kienx ċar kif id-divulgazzjoni tista’ ddgħajjef il-kapaċità tal-Kunsill li jikseb pariri sinċieri, oġġettivi u komprensivi. Pjuttost, l-Ombudsman kienet tal-fehma li trasparenza akbar issaħħaħ il-leġittimità tal-Ftehim.

L-Ombudsman ipproponiet bħala soluzzjoni li l-Kunsill jagħti l-akbar aċċess possibbli għall-opinjoni tas-Servizz Legali tiegħu. Il-Kunsill ma segwiex din il-proposta ta’ soluzzjoni.

Peress li l-Kunsill ma kkontestax jew indirizza l-argumenti fil-proposta tal-Ombudsman għal soluzzjoni, l-Ombudsman iżżomm il-pożizzjoni tagħha. Hija tqis li r-rifjut tal-Kunsill li jagħti aċċess pubbliku wiesa’ għall-opinjoni jikkostitwixxi amministrazzjoni ħażina u għamlet rakkomandazzjoni korrispondenti biex tindirizza dan.

Deċiżjoni dwar ir-rifjut tal-Parlament Ewropew li jagħti aċċess pubbliku għal dokumenti relatati mal-“Grupp ta’ Ħbiberija bejn l-UE u ċ-Ċina” (każ 1542/2021/SF)

Il-Ġimgħa | 28 Jannar 2022

Il-każ kien jikkonċerna talba għall-aċċess għal erba’ dokumenti relatati mal-“Grupp ta’ Ħbiberija bejn l-UE u ċ-Ċina”, grupp mhux uffiċjali ta’ MEPs.

Il-President tal-Parlament Ewropew kien talab lill-Kumitat Konsultattiv tal-Parlament dwar il-Kondotta tal-Membri sabiex jivvaluta jekk il-president tal-Grupp kienx ikkonforma mal-obbligu tiegħu li jiddikjara kwalunkwe appoġġ li rċieva b’rabta mal-attività tal-Grupp. L-erba’ dokumenti kienu parti mill-proċedura quddiem dak il-Kumitat.

Il-Parlament irrifjuta l-aċċess għall-erba’ dokumenti, fejn essenzjalment irrefera għall-kunfidenzjalità tal-proċedura quddiem il-Kumitat Konsultattiv.

It-tim ta’ inkjesta tal-Ombudsman eżamina l-erba’ dokumenti u ltaqa’ mal-persunal rilevanti tal-Parlament sabiex jikseb informazzjoni ulterjuri dwar id-deċiżjoni tiegħu li jirrifjuta l-aċċess. L-Ombusdman sabet li d-deċiżjoni tal-Parlament li jirrifjuta l-aċċess kienet raġonevoli, b’kunsiderazzjoni tal-ġurisprudenza rilevanti.

Il-prospett tal-iżvelar pubbliku ta’ dokumenti, bħalma huma dawk inkwistjoni f’dan il-każ, iqiegħed f’riskju li l-Kumitat Konsultattiv jiċċaħħad mill-informazzjoni meħtieġa fil-kuntest tal-investigazzjonijiet tiegħu. Barra minn hekk, l-iżvelar f’dan il-każ jirriżulta fi ftit jew f’ebda informazzjoni sostanzjali addizzjonali li ssir disponibbli dwar il-kwistjoni. Għalhekk, l-Ombudsman għalqet l-inkjesta fejn ma sabet l-ebda amministrazzjoni ħażina.