Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 218 riżultati

Id-Deċiżjoni f’OI/5/2020/MHZ dwar il-funzjonament tal-mekkaniżmu tal-ilmenti tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għal ksur allegat tad-drittijiet fundamentali u r-rwol tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali

L-Erbgħa | 08 Ġunju 2022

L-Ombudsman fetħet investigazzjoni fuq inizjattiva tagħha stess biex tinvestiga kif l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) tittratta ksur allegat tad-drittijiet fundamentali permezz tal-“mekkaniżmu tal-ilmenti” tagħha, u biex tindirizza r-rwol u l-indipendenza tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali tal-Frontex f’dan ir-rigward.

Fil-kuntest ta’ investigazzjoni preċedenti, l-Ombudsman irrakkomandat il-ħolqien ta’ mekkaniżmu indipendenti għat-trattament tal-ilmenti dwar l-operazzjonijiet tal-Frontex. Il-mekkaniżmu tal-ilmenti ġie approvat mil-leġiżlaturi tal-UE, u beda jopera fl-2016.

Permezz tal-mekkaniżmu tal-ilmenti, il-Frontex tittratta lmenti minn individwi li jemmnu li d-drittijiet fundamentali tagħhom ġew miksura fil-kuntest tal-operazzjonijiet tal-Frontex. Ir-rwol tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali huwa li jittratta direttament l-ilmenti dwar l-azzjonijiet tal-membri tal-persunal tal-Frontex, kif ukoll li jiżgura li l-ilmenti dwar il-persunal tal-awtoritajiet nazzjonali involuti fl-operazzjonijiet tal-Frontex jiġu ttrattati b’mod xieraq mill-awtoritajiet rilevanti.

Din l-investigazzjoni kellha l-għan li tivvaluta kif il-Frontex implimentat regoli ġodda dwar il-mekkaniżmu tal-ilmenti u l-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali, li daħlu fis-seħħ f’Novembru 2019. Hija fittxet ukoll li tivvaluta l-effettività ġenerali tal-mekkaniżmu tal-ilmenti, fl-isfond ta’ tħassib pubbliku dwar il-ksur tad-drittijiet fundamentali fil-kuntest tal-operazzjonijiet tal-Frontex.

Sa mill-ħolqien tiegħu, il-mekkaniżmu tal-ilmenti ttratta għadd baxx ħafna ta’ lmenti, u s’issa ma kien hemm l-ebda lment dwar l-azzjonijiet tal-membri tal-persunal tal-Frontex. Bejn l-2016 u Jannar 2021, l-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali kien irċieva 69 ilment li minnhom 22 kienu ammissibbli. B’operazzjonijiet magħmula minn membri tal-persunal minn korpi differenti, li huma responsabbli għal awtoritajiet differenti, jista’ jkun diffiċli għal ilmentaturi potenzjali li jidentifikaw l-allegati awturi u li jifhmu kif u lil min jistgħu jirrappurtaw ksur allegat, u jfittxu rimedju permezz tal-mezzi xierqa.

F’din l-investigazzjoni, l-Ombudsman irrevediet ukoll l-ilmenti ttrattati mill-mekkaniżmu tal-ilmenti u identifikat diversi nuqqasijiet potenzjali li jistgħu jagħmluha aktar diffiċli għall-individwi biex jirrapportaw ksur allegat tad-drittijiet fundamentali u jfittxu rimedju. L-investigazzjoni tal-Ombudsman identifikat ukoll dewmien mill-Frontex fl-implimentazzjoni tal-obbligi l-ġodda tagħha rigward il-mekkaniżmu tal-ilmenti u l-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali.

Abbażi tal-investigazzjoni, l-Ombudsman tistabbilixxi serje ta’ suġġerimenti għal titjib għall-Frontex, bil-ħsieb li tittejjeb l-aċċessibbiltà tal-mekkaniżmu tal-ilmenti għall-vittmi potenzjali ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali u li tissaħħaħ ir-responsabbiltà tal-operazzjonijiet tal-Frontex u dawk kollha involuti fihom. Dawn jinkludu suġġerimenti dwar kif jista’ jsir aktar faċli għall-vittmi potenzjali ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali biex ikunu konxji mill-possibbiltajiet ta’ rimedju u biex jirrappurtaw l-inċidenti, kif ukoll suġġerimenti biex jittejjeb il-mod kif l-ilmenti jiġu ttrattati u segwiti.

Deċizjoni dwar ir-rifjut tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna li jingħata aċċess pubbliku għal dokumenti li jikkonċernaw il-Missjoni tal-Pulizija tal-UE għat-Territorji Palestinjani (każ 2051/2021/MIG)

It-Tnejn | 07 Marzu 2022

Il-każ kien jikkonċerna talba għall-aċċess pubbliku għal dokumenti relatati ma’ missjoni ċivili tal-UE fit-Territorji Palestinjani. L-SEAE identifika sitt dokumenti bħala li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-talba għall-aċċess tal-ilmentatur u rrifjuta l-aċċess. B’dan il-mod, huwa invoka eċċezzjonijiet taħt il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti, billi argumenta li d-divulgazzjoni tad-dokumenti tista’ timmina l-interess pubbliku fir-rigward tas-sigurtà pubblika u r-relazzjonijiet internazzjonali.

It-tim ta’ investigazzjoni tal-Ombudsman spezzjona d-dokumenti u kiseb spjegazzjonijiet addizzjonali u kunfidenzjali mill-SEAE. Abbażi ta’ dan u meta jitqies il-marġni wiesa’ ta’ diskrezzjoni li għandhom l-istituzzjonijiet tal-UE meta jqisu li s-sigurtà pubblika u r-relazzjonijiet internazzjonali huma f’riskju, l-Ombudsman sabet li d-deċiżjoni tal-SEAE li jirrifjuta l-aċċess ma kinitx manifestament ħażina. Minħabba li l-interess pubbliku inkwistjoni ma jistax jiġi ssostitwit b’interess pubbliku ieħor li jitqies aktar importanti, l-Ombudsman għalhekk għalqet il-każ billi ma sabet l-ebda amministrazzjoni ħażina.