Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 223 riżultati

Deċiżjoni dwar kif l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) indirizzat talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti relatati ma’ proposta biex jiġi ristrett iċ-ċomb fil-munizzjon (każ 2124/2021/MIG)

It-Tnejn | 14 Novembru 2022

Il-każ kien jikkonċerna talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti miżmuma mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) dwar iċ-ċomb fil-munizzjon. L-EFSA ħadet aktar minn seba’ xhur biex tindirizza t-talba, u estendiet l-iskadenza f’diversi okkażjonijiet, li pprevjena lill-ilmentatur milli juża d-dokumenti biex jipprepara kontribut għal konsultazzjoni pubblika organizzata minn aġenzija oħra tal-UE.

L-Ombudsman fetħet inkjesta u sabet amministrazzjoni ħażina fil-mod kif l-EFSA kienet indirizzat it-talba għal aċċess tal-ilmentatur u, speċifikament, in-nuqqas tagħha li tikkonforma mal-limiti ta’ żmien stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti. Hija rrakkomandat li l-EFSA għandha twaqqaf il-prattika tagħha li testendi l-limiti ta’ żmien preskritti għal aktar minn 30 jum ta’ xogħol meta tipproponi “soluzzjoni ġusta”. Hija rrakkomandat ukoll li l-EFSA għandha tipprovdi lill-applikanti fi stadju bikri b’lista tad-dokumenti li tidentifika fejn talba għall-aċċess hija fformulata f’termini wiesgħa.

L-EFSA wieġbet b’mod pożittiv għar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman u impenjat ruħha li tibdel ir-regoli u l-prattiki tagħha biex tiżgura li talbiet għal aċċess pubbliku għal dokumenti jiġu pproċessati malajr. L-Ombudsman għalqet l-inkjesta, laqgħet it-tweġiba pożittiva tal-EFSA u l-passi li diġà ħadet u li beħsiebha tieħu biex timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tagħha.

 

Deċiżjoni dwar ir-rifjut tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jagħti aċċess pubbliku sħiħ għad-dokumenti relatati man-negozjati dwar l-abbozz ta’ “Att dwar is-Swieq Diġitali” (każ 1499/2021/SF)

It-Tnejn | 27 Ġunju 2022

L-ilmentatur, network ta’ ġurnalisti minn diversi pajjiżi Ewropej, talab aċċess pubbliku għall-kummenti u l-mistoqsijiet inizjali tal-Istati Membri dwar il-proposta leġiżlattiva għall-Att dwar is-Swieq Diġitali. Il-Kunsill irrifjuta aċċess pubbliku sħiħ għad-dokumenti identifikati, bl-argument li d-divulgazzjoni sħiħa tagħhom tipperikola proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet li jkun għaddej.

L-Ombudsman innotat li l-fatt li żżomm lill-pubbliku infurmat dwar il-progress tal-proċeduri leġiżlattivi huwa rekwiżit legali. L-aċċess f’waqtu għad-dokumenti leġiżlattivi huwa kruċjali għaċ-ċittadini biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom ibbażat fuq it-trattat li jipparteċipaw fil-ħajja demokratika tal-UE.

F’dan il-każ, l-Ombudsman sabet li l-Kunsill ma kienx wera b’mod suffiċjenti li d-divulgazzjoni tad-dokumenti mitluba kienet ser taffettwa serjament, itawwal jew tikkomplika l-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tiegħu. Hija għalhekk kienet tal-fehma li r-rifjut tal-Kunsill għal aċċess pubbliku f’dan il-każ kien jikkostitwixxi amministrazzjoni ħażina. Hija tirrakkomanda li l-Kunsill jagħti aċċess pubbliku sħiħ għad-dokumenti leġislattivi mitluba.

Bi tweġiba, il-Kunsill ta aċċess pubbliku sħiħ għad-dokumenti mitluba. L-Ombudsman tilqa’ t-tweġiba pożittiva tal-Kunsill għar-rakkomandazzjoni tagħha. Hija jiddispjaċiha, madankollu, dwar iż-żmien li l-Kunsill ħa biex jipprovdi aċċess pubbliku. Hija tinnota li, minħabba li għaddiet aktar minn sena mit-talba ’l hawn, id-dokumenti ddivulgati ma għadhomx jintużaw għall-iskop li għalih l-ilmentatur kellu l-intenzjoni, jiġifieri, li jinforma liċ-ċittadini dwar proċess leġiżlattiv li jkun għaddej. Għalhekk, l-Ombudsman ikkonfermat is-sejba tagħha ta’ amministrazzjoni ħażina.

L-Ombudsman tappella lill-Kunsill biex jagħmel disponibbli dokumenti leġiżlattivi fi żmien li jippermetti lill-pubbliku jipparteċipa b’mod effettiv fid-diskussjoni.