Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 627 riżultati

Deċiżjoni fil-każ 21/2016/JAP dwar in-nuqqas tal-Kunsill tal-UE li jagħti aċċess għal opinjonijiet legali dwar proposti għal Regolamenti li jistabbilixxu l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (EUROJUST)

Il-Ħamis | 07 Marzu 2019

Il-każ kien jikkonċerna r-rifjut tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jagħti aċċess sħiħ għal opinjonijiet legali dwar il-proposti leġiżlattivi għal Regolamenti li jistabbilixxu l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (EPPO) u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (EUROJUST).

Matul l-istħarriġ tal-Ombudsman, il-Kunsill qabel li jiżvela tnejn mill-erba’ dokumenti, iżda baqa’ jirrifjuta li jiżvela bis-sħiħ iż-żewġ dokumenti l-oħra, għalkemm ta aċċess parzjali.

L-Ombudsman taċċetta li r-rifjut li jiġu żvelati l-opinjonijiet legali fl-intier tagħhom kien iġġustifikat fuq il-bażi illi dan setgħa jimmina l-protezzjoni tal-pariri legali u l-proċeduri tal-qorti. Għaldaqstant hija tagħlaq il-każ bis-sejba li ma kien hemm l-ebda amministrazzjoni ħażina, iżda tistieden lill-Kunsill biex jirrevedi r-rifjut tiegħu fid-dawl ta’ żviluppi futuri.

Deċiżjoni fil-każ OI/8/2015/JAS - Deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew li tistabbilixxi proposti wara l-investigazzjoni strateġika tagħha OI/8/2015/JAS li tikkonċerna t-trasparenza tat-Trilogi

Il-Ħamis | 18 Jannar 2018

Din l-investigazzjoni strateġika tikkonċerna t-trasparenza ta' parti informali importanti tal-proċess leġiżlattiv tal-UE, jiġifieri, it-trasparenza tat-“Trilogi”.

Iż-żewġ korpi leġiżlattivi tal-UE, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, jippromulgaw leġiżlazzjoni wara proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Matul dan il-proċess, iż-żewġ koleġiżlaturi, assistiti mill-Kummissjoni, ta' spiss jinnegozjaw fl-hekk imsejħa Trilogi, li huma laqgħat informali bejn ir-rappreżentanti tat-tliet istituzzjonijiet involuti. Matul it-Trilogu, il-Parlament u l-Kunsill jippruvaw jaqblu dwar test komuni, abbażi tal-pożizzjonijiet inizjali tagħhom, u wara ssir votazzjoni dwaru skont il-proċedura leġiżlattiva formali. It-Trilogi wrew li huma effettivi ħafna sabiex jintlaħqu tali ftehimiet, u l-biċċa l-kbira tal-leġiżlazzjoni issa tiġi adottata b'dan il-mod.

L-Unjoni Ewropea hija demokrazija rappreżentattiva, fejn iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jżommu lir-rappreżentanti tagħhom responsabbli mill-għażliet politiċi magħmula f'isimhom. Iċ-ċittadini għandhom id-dritt ukoll li jipparteċipaw fil-proċess demokratiku tal-UE. It-trasparenza tat-Trilogi hija element ewlieni sabiex jiġi żgurat li dawn id-drittijiet isiru effettivi u sabiex jiġu leġittimizzati l-liġijiet magħmula mill-UE. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE ddikjarat li l-kapaċità taċ-ċittadini tal-UE li jkunu jafu bil-kunsiderazzjonijiet li huma l-bażi tal-azzjoni leġiżlattiva hija prekondizzjoni għall-eżerċitar b'mod effettiv tad-drittijiet demokratiċi tagħhom.

Filwaqt li l-proċess leġiżlattiv tal-UE b'mod ġenerali huwa pjuttost trasparenti, inkluż meta mqabbel ma' ħafna Stati Membri, din il-parti tal-proċess qajmet tħassib dwar il-bilanċ bejn l-effiċjenza tal-proċess tat-Trilogu u t-trasparenza tiegħu.

F’dan l-isfond, l-Ombudsman Ewropew fetħet investigazzjoni strateġika. Eżaminat liema informazzjoni u dokumenti jenħtieġ li jsiru disponibbli għall-pubbliku b'mod proattiv, u f’liema mument, sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jagħmlu użu mid-drittijiet tagħhom.

It-trasparenza tat-Trilogu hija element essenzjali tal-leġittimità tat-tfassil tal-liġijiet tal-UE. Iċ-ċittadini jridu jkunu f'pożizzjoni li jiflu bir-reqqa l-prestazzjoni tar-rappreżentanti tagħhom matul din il-parti ewlenija tal-proċess leġiżlattiv. Iċ-ċittadini jeħtieġu wkoll informazzjoni dwar is-suġġetti li jkunu qed jiġu diskussi waqt it-Trilogi sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mod effettiv fil-proċess leġiżlattiv.

L-Ombudsman tilqa' l-progress li sar s'issa fit-titjib tat-trasparenza tat-Trilogi; madankollu hija tipproponi li t-tliet istituzzjonijiet jagħmlu d-dokumentazzjoni u l-informazzjoni li ġejjin disponibbli pubblikament: Id-dati tat-Trilogu, il-pożizzjonijiet inizjali tat-tliet istituzzjonijiet, l-aġendi tat-Trilogu ġenerali, id-dokumenti “b'erba' kolonni”, it-testi ta' kompromess finali, in-noti tat-Trilogu li saru pubbliċi, il-listi ta' dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet politiċi involuti u kemm jista' jkun lista ta' dokumenti oħra ppreżentati matul in-negozjati. Dawn kollha jenħtieġ li jkunu disponibbli fuq bażi ta' data konġunta li tintuża u tinftiehem faċilment. Filwaqt li wħud mid-dokumenti jistgħu jsiru disponibbli waqt li jkunu għaddejjin in negozjati tat-Trilogu, l-istituzzjonijiet jistgħu jqisu neċessarju fl-interess pubbliku li jipprovdu aċċess pubbliku proattiv għal ċerti tipi ta' dokumenti wara li jkunu ntemmu n-negozjati biss.

Decision in case 66/2016/DK on the European Research Council Executive Agency’s action concerning a request for access to documents

Il-Ħamis | 21 Diċembru 2017

The case concerned the complainant’s request for access to two e-mails sent from the private e-mail account of the President of the Governing Board of the European Research Council Executive Agency to the members of the Scientific Council of the Agency. When the Agency refused access on the basis that the two e-mails were not in its possession as they were sent from a private account, the complainant turned to the European Ombudsman.

The Ombudsman opened an inquiry into the issue, after which the President of the Governing Board provided the Agency with copies of the two e-mails. Thus, the Agency could assess the complainant’s request for access to the e-mails under Regulation 1049/2001[1]. The Agency then granted the complainant partial access to the documents. The Ombudsman obtained full copies of the two e-mails and was able to verify that the redactions made in the copies disclosed to the complainant were justified.

The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision in case 709/2015/MDC on the Commission's refusal to grant public access to drafts of the final Impact Assessment Report accompanying its proposal for a Directive amending the Fuel Quality and Renewable Energy Directives

L-Erbgħa | 04 Ottubru 2017

The case concerned the Commission’s refusal to grant public access to draft versions of an Impact Assessment Report (IAR) on indirect land-use change related to biofuels (ILUC). Disclosure of the documents was refused on the ground that it would undermine the Commission’s decision-making process. The complainant, a group of organisations, considered that it should be granted access to the documents it requested.

The Ombudsman inquired into the issue. She noted that in September 2015, Parliament and Council adopted Directive 2015/1513. That Directive was based on the Commission’s legislative proposal to which the impact assessment report, the draft versions of which were at issue in this case, was attached. The Ombudsman therefore proposed that, in light of these new circumstances, the Commission grant public access to the requested documents. The Commission disagreed, arguing that there had been no maladministration on its part. It however invited the complainant to make a new request for access to documents, in light of the new circumstances. The complainant later informed the Ombudsman that, following a new request for access to documents, the Commission granted access to the documents it had requested. The Ombudsman thus closed the case with a finding that no further inquiries into the complaint were justified. She also pointed out that the Ombudsman is entitled to ask an institution to take into consideration, when responding to a proposal for a solution of the Ombudsman in an access to documents case, new arguments as to why a document should be released.

Deċiżjoni fil-każ 1959/2014/MDC dwar ir-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess pubbliku għall-formoli tal-evalwazzjoni tal-għotja li jikkonċernaw l-applikazzjonijiet għal kofinanzjament ta’ mekkaniżmi għall-ipproċessar tar-reġistri tal-ismijiet tal-passiġġieri

Il-Ħamis | 13 Lulju 2017

Il-każ ikkonċerna r-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess pubbliku għall-formoli tal-evalwazzjoni tal-għotja li tfasslu biex jivvalutaw l-applikazzjonijiet tal-Istati Membri għal kofinanzjament tal-Kummissjoni ta’ data dwar sistemi ta’ pproċessar nazzjonali tar-reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri (PNR[1]). L-ilment tressaq minn Membru tal-Parlament Ewropew.

Meta rrifjutat aċċess għall-formoli tal-evalwazzjoni mitluba, il-Kummissjoni bbażat fuq sentenza tal-Qorti Ġenerali li rrikonoxxiet il-ħtieġa sabiex tinżamm il-kunfidenzjalità tal-proċedimenti tal-kumitati ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-proċeduri tal-offerti. F’dak il-każ, il-Qorti ddeċidiet li l-iżvelar tal-opinjonijiet tal-membri tal-kumitati ta’ evalwazzjoni jikkomprometti l-indipendenza tagħhom, u b’hekk jiddgħajjef serjament il-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-istituzzjoni kkonċernata. Madankollu, l-ilment ikkunsidra, li din is-sentenza ma kinitx applikabbli għal proċedura ta’ evalwazzjoni dwar il-valutazzjoni ta’ applikazzjonijiet għal finanzjament ippreżentati mill-Istati Membri.

L-Ombudsman investigat il-kwistjoni u sabet li r-rifjut tal-Kummissjoni li tiżvela d-dokumenti mitluba ma kienx iġġustifikat. Barra minn hekk, hija qablet li kien hemm interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar tad-dokumenti mitluba. Għalhekk l-Ombudsman għamlet rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni biex tirrilaxxa d-dokumenti mitluba (madankollu hi qablet li l-ismijiet tal-evalwaturi setgħu jiġu ingassati).

Il-Kummissjoni rrifjutat li taċċetta r-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman mingħajr ma pprovdiet raġunijiet konvinċenti għall-pożizzjoni tagħha. Għalhekk l-Ombudsman għalqet il-każ bis-sejba li kien hemm amministrazzjoni ħażina.

 

[1] Data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) hija informazzjoni pprovduta mill-passiġġieri waqt ir-riservazzjoni u l-ibbukkjar ta’ biljetti u meta jagħmlu check-in fuq titjiriet, kif ukoll miġbura minn trasportaturi tal-ajru għall-iskopijiet kummerċjali tagħhom stess. Din ikun fiha diversi tipi ta’ informazzjoni, bħal dati tal-ivvjaġġar, itinerarju tal-ivvjaġġar, informazzjoni dwar il-biljett, dettalji ta’ kuntatt, aġent tal-ivvjaġġar li mingħandu tkun ġiet ibbukkjata t-titjira, mezzi ta’ pagament li jintużaw, numru tas-sit u informazzjoni dwar il-bagalja. Id-data tinħażen fil-bażijiet ta’ data tar-riservazzjoni u tal-kontroll tat-tluq tal-linji tal-ajru.

Decision in case 1102/2016/JN on the Commission’s failure to reply to correspondence and to fully disclose a document

Il-Ġimgħa | 13 Jannar 2017

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s correspondence in the context of a financial audit at the Member State level. Following the Ombudsman’s intervention, the Commission replied. It disclosed the document requested by the complainant but redacted some personal data (names of physical persons). The Ombudsman found that the Commission correctly justified the redaction under Regulation 45/2001.