Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Spôsob, akým Európska komisia vybavovala žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa projektu financovaného EÚ v spojitosti so štúdiou ohľadne rizika vzniku rakoviny mozgu v dôsledku vystavenia rádiofrekvenčným poliam v detstve a dospievaní (tzv. projekt Mobi-Kids)