Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Начинът, по който Европейският парламент осъществява комуникация с кандидат за стаж