Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2020

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2020
20 302 ľudí, ktorým bola poskytnutá pomoc
16 892 rád poskytnutých prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovom sídle úradu ombudsmana
2 148 nových riešených sťažností
1 262 žiadostí o informácie, na ktoré útvary úradu ombudsmana odpovedali
370 začatých vyšetrovaní
365 vyšetrovaní začatých na základe sťažností
5 vyšetrovania začaté z vlastného podnetu
394 uzavretých vyšetrovaní
392 uzavretých vyšetrovaní, ktoré sa začali na základe sťažnosti
2 uzavretých vyšetrovaní z vlastného podnetu