Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Стратегически дейности през 2017 г.

Стратегически дейности през 2017 г.
4 Стратегически проверки, предприети през 2017 г.
  например относно прозрачността на работата на Съвета, практиките на „въртяща се врата“ с участието на бивши членове на Европейската комисия, достъпността на уебсайтовете на Комисията за лица с увреждания, подготвителните дейности, свързани с оценки на лекарства от EMA
4 Стратегически проверки, приключени през 2017 г.
  например относно прозрачността на работата на „експертните групи“, практиките при разглеждането от Комисията на жалби за нарушения в рамките на системата „EU Pilot“, забавянията на изпитвания на химикали, избягването на конфликти на интереси, засягащи специалните съветници на Комисията
8 Стратегически инициативи, предприети през 2017 г. (искания на разяснения, инициативи, различни от формални проверки)
  например относно прозрачността на дейностите по лобиране в Европейския съвет, прозрачността във връзка с Брексит, усъвършенстването на Европейската гражданска инициатива, публичната информация относно „изявлението“ на ЕС и Турция, правилата относно практиката на „въртяща се врата“ в различни институции и органи на ЕС, паралелната инициатива на ЕМО относно прилагането на правилата, свързани с опазването на озоновия слой
6 Стратегически проверки, приключени през 2017 г.
  например относно достъпността на уебсайтовете на Комисията за лица с увреждания, прозрачността в работата на ЕИБ, прозрачността в работата на Европейския фискален съвет, предизвикателство на конфликти на интереси в ЕИБ, бившия председател на Комисията Барозу и практиката на „въртяща се врата“, публичната информация относно „изявлението“ на ЕС и Турция