Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Ir-Rapport Annwali tal-2020

Introduzzjoni

Emily O’Reilly, l-Ombudsman Ewropew
Emily O’Reilly, l-Ombudsman Ewropew.

L-2020 kienet sena traġika għal ħafna nies fid-dinja kollha, peress li tilfu l-għeżież tagħhom fil-pandemija tal-COVID-19 u ħafna oħrajn batew, u għadhom ibatu, minn mard serju. Is-sena kienet ukoll tfakkira ċara tal-importanza tal-amministrazzjonijiet pubbliċi li fihom nistgħu nafdaw il-kompetenza u r-responsabbiltà. Il-pandemija qalbet ħajjet in-nies ta’ taħt fuq u poġġiet pressjoni profonda fuq is-sistemi tas-saħħa tagħna, is-soċjetajiet tagħna u l-ekonomiji tagħna. Fil-livell tal-UE din talbet teħid rapidu ta’ deċiżjonijiet dwar il-finanzjament tal-UE, dwar l-akkwist ta’ prodotti u servizzi li jgħinu biex tiġi indirizzata l-pandemija, u dwar liema politiki għandhom jingħataw prijorità.

Madankollu, huwa preċiżament fi żminijiet diffiċli li l-ogħla standards ta’ amministrazzjoni tajba huma meħtieġa biex jassiguraw u jserrħu moħħ il-pubbliku li l-miżuri meħuda huma dawk korretti u se jiġu implimentati kif suppost.

Bħala Ombudsman Ewropew, huwa r-rwol tagħna li nassistu f’dak il-proċess. Għalhekk, f’April, fakkarna lill-Kummissjoni Ewropea li d-deċiżjonijiet kollha relatati mal-pandemija jeħtieġ li jittieħdu bl-aktar mod trasparenti possibbli. Segwejna dan f’Lulju b’talbiet għall-ġbir ta’ informazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, lill-Bank Ewropew tal-Investiment u lill-Kummissjoni, u żewġ investigazzjonijiet dwar il-Kunsill tal-UE u ċ-Ċentru Ewropew għall-Kontroll tal-Mard. L-għan huwa li jiġi żgurat li kull teħid ta’ deċiżjoni relatat mal-pandemija – kemm jekk jikkonċerna l-valutazzjoni ta’ mediċini ġodda jew l-għażla ta’ proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati – ikun ċar, aċċessibbli u ġustifikat. Filwaqt li xtaq jiżgura li ma kienx hemm interruzzjoni fil-ħidma tagħna ta’ indirizzar tal-każijiet, l-Uffiċċju tiegħi għamel tranżizzjoni rapida għal post tax-xogħol diġitali – l-għadd ta’ lmenti ġodda indirizzati kien simili għal dawk indirizzati fl-2019.

Is-sena rat ukoll investigazzjonijiet b’konklużjonijiet rilevanti ħafna għall-amministrazzjoni kollha tal-UE. F’każ minnhom, aħna sibna amministrazzjoni ħażina fil-mod kif l-Awtorità Bankarja Ewropea indirizzat il-pass mid-Direttur Eżekuttiv tagħha għal grupp ta’ lobby fis-settur finanzjarju. Ir-rakkomandazzjoni tagħna ġiet aċċettata u segwita mill-EBA. F’każ li jikkonċerna l-finanzi sostenibbli, aħna sibna li d-dritt rilevanti tal-Unjoni huwa vag wisq biex jippermetti valutazzjoni adegwata tal-kunflitti ta’ interess fil-kuntest ta’ deċiżjonijiet għall-għoti ta’ kuntratti ffinanzjati mill-UE.

Aħna wettaqna diversi investigazzjonijiet importanti relatati mat-trasparenza tat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ambjentali. Dawn kienu jinkludu investigazzjoni dwar għaliex “valutazzjoni tal-impatt għas-sostenibbiltà” ma ġietx iffinalizzata qabel ma ġie miftiehem il-ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Mercosur, u investigazzjoni dwar jekk il-Bank Ewropew tal-Investiment jagħtix biżżejjed informazzjoni ambjentali dwar il-proġetti li jiffinanzja.

Ix-xogħol tal-Ombudsman jinvolvi wkoll is-segwitu ta’ investigazzjonijiet preċedenti u l-iżgurar li r-rakkomandazzjonijiet li ġew aċċettati qed jiġu implimentati. Għalhekk nedejt investigazzjoni ta’ segwitu biex neżamina kif il-“mekkaniżmu ta’ lmenti” tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) – li stabbilixxiet wara investigazzjoni tal-Ombudsman preċedenti – jaħdem fil-prattika.

Is-sena 2020 kienet waħda speċjali għall-Ombudsman Ewropew peress li kienet tfakkar il-25 anniversarju tagħna. Dan ipprovda opportunità biex jiġi ċċelebrat dak li sar l-Uffiċċju: aktar trasparenza u standards etiċi affidabbli fl-amministrazzjoni tal-UE. Ħarisna wkoll lura lejn il-profil tal-każijiet matul is-snin u l-bidliet pożittivi li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE implimentaw bħala riżultat tal-ħidma tagħna. Rajna riżultati immedjati f’ħafna każijiet, iżda wkoll influwenza pożittiva aktar ġenerali maż-żmien. Ir-rieżami tagħna saħħaħ ukoll is-sensibilizzazzjoni tagħna tal-mezzi l-oħra ta’ influwenza li jimxu id f’id mal-ħidma tagħna u l-gratitudni tagħna lejhom, inkluż Parlament Ewropew impenjat u ta’ sostenn, soċjetà ċivili vibranti, midja b’saħħitha, u istituzzjonijiet tal-UE li jemmnu fil-valur tal-ħidma tal-ombudsman.

Fl-2021, nistenna bil-ħerqa l-implimentazzjoni tal-istrateġija l-ġdida tagħna “Lejn l-2024”, li tistabbilixxi kif biħsiebni nikseb aktar impatt pożittiv mal-amministrazzjoni tal-UE, inżomm ir-rilevanza fil-ħajja reali tal-ħidma tagħna u, billi titqajjem sensibilizzazzjoni pubblika dwar l-attivitajiet tagħna, iċ-ċittadini jkunu jistgħu jeżerċitaw aktar id-drittijiet mogħtija lilhom skont it-Trattati u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

Emily O’Reilly

Emily O’Reilly

1. Daqqa t’għajn lejn l-2020

2. Suġġetti ewlenin

L-Ombudsman jgħin lin-nies, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet meta jkollhom xi kwistjoni mal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE. Il-problemi jistgħu jvarjaw minn nuqqas ta’ trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet, għaċ-ċaħda ta’ aċċess għad-dokumenti, għal ksur tad-drittijiet fundamentali, u għal kwistjonijiet kuntrattwali. Il-profil tal-ilmenti jinbidel skont it-tħassib u t-tħassib li l-Ewropej jiffaċċjaw f’sena partikolari. Ir-rapport annwali ta’ din is-sena fih taqsimiet ġodda dwar l-investigazzjonijiet relatati mal-COVID-19 u t-trasparenza fit-teħid ta’ deċiżjonijiet ambjentali. Id-diversi taqsimiet jagħtu ħarsa ġenerali lejn il-każijiet ewlenin relatati ma’ qasam partikolari.

2.1. Investigazzjonijiet u inizjattivi relatati mal-COVID-19

Infografika dwar ir-rispons tal-UE għall-kriżi tal-COVID-19: eżempji ta’ azzjonijiet meħuda mill-UE.
Infografika dwar ir-rispons tal-UE għall-kriżi tal-COVID-19: eżempji ta’ azzjonijiet meħuda mill-UE.

B’rispons għas-sitwazzjoni bla preċedent maħluqa mill-COVID-19, ħafna mill-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE kienu meħtieġa jadottaw miżuri mmirati u jadattaw il-proċessi ta’ ħidma tagħhom biex jindirizzaw l-isfidi tal-emerġenza. Dawn varjaw minn għajnuna għall-koordinazzjoni tar-rispons rigward is-saħħa pubblika fl-UE u l-approvazzjoni ta’ mediċini ddedikati għal miżuri ekonomiċi biex jiġi indirizzat l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi.

F’April 2020, l-Ombudsman bdiet teżamina l-ħidma tal-amministrazzjoni tal-UE fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19. Hija fakkret lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kunsill Ewropew li l-obbligi tagħhom rigward it-trasparenza kienu importanti wkoll matul kriżi.

F’Lulju 2020, l-Ombudsman bagħtet tliet talbiet għal ġbir ta’ informazzjoni – lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), lill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u lill-Kummissjoni – u fetħet żewġ investigazzjonijiet – dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Kontroll tal-Mard (ECDC) u l-Kunsill tal-UE – bħala parti mir-rwol tal-Uffiċċju li jissorvelja kif l-istituzzjonijiet l-aktar esposti tal-UE kienu qed iwettqu xogħolhom matul il-pandemija.

L-Ombudsman eżaminat kif l-ECDC ġabar u kkomunika data marbuta mal-pandemija tal-COVID-19. Minbarra li spezzjona d-dokumenti relatati mar-rwol tal-ECDC fil-ġestjoni tal-informazzjoni dwar il-pandemija, it-tim ta’ investigazzjoni tal-Ombudsman mexxa wkoll laqgħa mar-rappreżentanti tal-ECDC f’Ottubru 2020. L-Ombudsman imbagħad talbet għal aktar informazzjoni dwar partijiet speċifiċi tal-ħidma tal-ECDC, inkluż b’rabta mat-trasparenza tal-valutazzjoni rapida tar-riskju tiegħu. L-għan tal-investigazzjoni huwa li jiġu identifikati xi wħud mill-kwistjonijiet li setgħu fixklu l-ECDC hekk kif fittex li jindirizza l-pandemija.

Fl-investigazzjoni dwar il-Kunsill, l-Ombudsman ivvalutat id-deċiżjoni tagħha li tidderoga temporanjament mill-mod standard tat-teħid tad-deċiżjonijiet, u l-implikazzjonijiet li dan kellu għat-trasparenza tal-proċess.

L-Ombudsman staqsiet lill-Kummissjoni dwar it-trasparenza tal-parir xjentifiku li tirċievi, il-laqgħat tagħha ma’ rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess, u d-deċiżjonijiet tagħha relatati mal-akkwist pubbliku ta’ emerġenza. Il-BEI pprovda lill-Ombudsman b’informazzjoni dwar kif jiżgura t-trasparenza u l-amministrazzjoni tajba filwaqt li jadotta miżuri biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi ekonomiċi tal-kriżi. B’rispons għall-mistoqsijiet tal-Ombudsman, l-EMA qalet li kienet impenjata li tiżgura l-indipendenza ta’ kif tivvaluta l-mediċini għall-COVID-19 u li tippubblika data klinika dwar dawk il-mediċini.

L-Ombudsman fetħet ukoll diversi investigazzjonijiet ibbażati fuq ilmenti relatati mal-COVID-19, inkluża d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tagħtix estensjonijiet imħallsa lil proġetti affettwati mill-pandemija tal-COVID-19. L-ilmentaturi – riċerkaturi fil-programm tal-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – argumentaw li l-miżuri meħuda mill-Kummissjoni mhumiex biżżejjed, peress li ma jippermettulhomx ikomplu r-riċerka tagħhom mingħajr finanzjament addizzjonali. F’ittra li tiddeskrivi s-sejbiet preliminari tagħha, l-Ombudsman talbet lill-Kummissjoni tikkunsidra li tipprovdi lill-komunità tar-riċerka pjattaforma online apposta li permezz tagħha jkunu jistgħu jqajmu l-problemi li qed jiffaċċjaw minħabba r-restrizzjonijiet tal-COVID-19. L-Ombudsman ħeġġet ukoll lill-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha biex issib soluzzjonijiet għar-riċerkaturi kollha tal-MSCA li xogħolhom ġie affettwat mill-kriżi tal-COVID-19 u biex tħeġġeġ lill-organizzazzjonijiet li rċevew għotjiet biex jagħmlu użu minn dawn is-soluzzjonijiet. L-investigazzjoni tkompli fl-2021.

European Ombudsman

We have asked @EU_Commission how it ensures #transparency in relation to:

- Lobbying during the #COVID19 crisis
- Emergency public procurement
- Scientific advice concerning the pandemic

europa.eu/!Xk93Ry

COVID-19

Staqsejna lill-Kummissjoni Ewropea kif tiżgura t-trasparenza fir-rigward ta’:

 • Lobbying matul il-kriżi tal-COVID-19
 • Akkwist pubbliku ta’ emerġenza
 • Parir xjentifiku dwar il-pandemija

2.2. Kwistjonijiet etiċi

Wara lmenti minn Membri tal-Parlament Ewropew u organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili, l-Ombudsman fetħet investigazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tagħti lil BlackRock Investment Management kuntratt biex twettaq studju dwar l-integrazzjoni tal-objettivi ambjentali, soċjali u ta’ governanza (ESG) fir-regoli bankarji tal-UE. L-investigazzjoni tal-Ombudsman għamlet valutazzjoni dwar kif il-Kummissjoni evalwat l-offerta tal-kumpanija fil-kuntest tas-sejħa għall-offerti għat-twettiq tal-istudju.

L-Ombudsman sabet li l-offerta tal-kumpanija qajmet tħassib, peress li, bħala l-akbar maniġer tal-assi fid-dinja, hija għandha interess finanzjarju fis-settur inkwistjoni fl-istudju. Barra minn hekk, il-prezz baxx tal-offerta tal-kumpanija jista’ jitqies bħala parti minn strateġija biex jinkiseb għarfien dwar u influwenza fuq l-ambjent regolatorju f’dan is-settur. Bħala tali, l-Ombudsman sabet li l-Kummissjoni kellha tkun aktar rigoruża fil-verifika li l-kumpanija ma kinitx soġġetta għal kunflitt ta’ interess li jista’ jaffettwa b’mod negattiv il-kapaċità tagħha li teżegwixxi l-kuntratt. Madankollu, minħabba l-limitazzjonijiet tar-regoli tal-UE dwar l-akkwist pubbliku, l-Ombudsman sabet li dan ma kienx jammonta għal amministrazzjoni ħażina.

L-Ombudsman issuġġeriet li l-Kummissjoni taġġorna l-linji gwida tagħha dwar il-proċeduri tal-akkwist pubbliku għal kuntratti ta’ servizzi relatati mal-politika, filwaqt li tiċċara mal-persunal dwar meta għandhom jeskludu offerenti minħabba kunflitti ta’ interess li jistgħu jaffettwaw b’mod negattiv l-eżekuzzjoni tal-kuntratt. L-Ombudsman issuġġeriet ukoll li l-Kummissjoni tikkunsidra li ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet dwar il-kunflitt ta’ interess fir-Regolament Finanzjarju – id-dritt tal-UE li jirregola kif jitwettqu l-proċeduri tal-akkwist pubbliku ffinanzjati mill-baġit tal-UE. L-Ombudsman kitbet lil-leġiżlaturi tal-UE biex tiġbed l-attenzjoni għad-deċiżjoni tagħha, b’mod partikolari fir-rigward tar-Regolament Finanzjarju.

Ombudsman Ewropew

Decision to award a contract to @BlackRock to study integrating sustainable finance #ESG objectives into @EU_Finance rules – @EU_Commission should have been more rigorous in verifying whether there was a #conflictofinterest

PRESS RELEASE: europa.eu/!Xk47Tx

Black Rock

Il-Kummissjoni Ewropea kellha tkun aktar rigoruża fil-verifika ta’ jekk kienx hemm kunflitt ta’ interessi meta ttieħdet id-deċiżjoni li jingħata kuntratt lil BlackRock biex tistudja l-integrazzjoni tal-għanijiet Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza tal-finanzi sostenibbli fir-regoli finanzjarji tal-UE.

Emily O’Reilly: “Kellhom isiru mistoqsijiet dwar il-motivazzjoni, l-ipprezzar, l-istrateġija u jekk il-miżura interna meħuda mill-kumpanija sabiex jiġi evitat kunflitt ta’ interess kinitx verament adegwata.”

2.3. Id-drittijiet fundamentali

F’Novembru 2020, l-Ombudsman fetħet investigazzjoni dwar kif l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) tindirizza l-allegat ksur tad-drittijiet fundamentali. L-għan tal-investigazzjoni huwa li tivvaluta l-effettività u t-trasparenza tal-“mekkaniżmu ta’ lmenti” tal-Frontex għal dawk li jħossu li d-drittijiet tagħhom inkisru fil-kuntest tal-operazzjonijiet fil-fruntieri tal-Frontex, kif ukoll ir-rwol u l-indipendenza tal-“Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali” tal-Frontex.

European Ombudsman

We have opened an inquiry into @Frontex.

We will assess:
- effectiveness & transparency of their ‘Complaints Mechanism’
- role and independence of their ‘Fundamental Rights Officer’

europa.eu/!Jx49Qv

Frontex

Ftaħna investigazzjoni dwar il-funzjonament tal-Frontex.

Se nivvalutaw:

 • l-effettività u t-trasparenza tal-“mekkaniżmu tal-ilmenti” tagħhom,
 • ir-rwol u l-indipendenza tal-“Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali” tagħhom.

Fil-ftuħ tal-investigazzjoni, l-Ombudsman bagħtet sett ta’ mistoqsijiet dettaljati lill-Frontex dwar kif u meta l-Frontex se taġġorna l-mekkaniżmu biex tirrifletti l-mandat estiż tagħha; x’jiġri mill-ilmentaturi li jkunu qed iħabbtu wiċċhom ma’ ritorn sfurzat waqt li l-ilment tagħhom ikun għadu qed jiġi pproċessat; x’possibbiltajiet ta’ appell huma miftuħa għall-ilmentaturi; kif il-Frontex tissorvelja l-ilmenti kontra l-awtoritajiet nazzjonali; kif dawk li ġew affettwati mill-operazzjonijiet tal-Frontex iżda li jinsabu f’pajjiżi li mhumiex fl-UE jistgħu jilmentaw dwar l-allegat ksur tad-drittijiet fundamentali; u r-rwol tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali f’dan il-proċess.

L-Ombudsman informat ukoll lill-membri tan-Network Ewropew tal-Ombudsmen (ENO), bil-ħsieb tal-parteċipazzjoni possibbli tagħhom fl-investigazzjoni.

Din l-investigazzjoni fuq inizjattiva proprja hija segwitu għar-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman fl-2013 li l-Frontex stabbilixxiet mekkaniżmu ta’ lmenti individwali, u li l-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali tagħha jkun inkarigat mill-mekkaniżmu. Minn dak iż-żmien, tali mekkaniżmu ġie stabbilit u żviluppat aktar, bil-ħsieb li jipprovdi salvagwardji għad-drittijiet fundamentali fil-kuntest tal-mandat li qed jespandi tal-Frontex, kif ukoll jiżgura aktar responsabbiltà u rimedju għal dawk affettwati mill-azzjonijiet tagħha.

Investigazzjoni ewlenija oħra marbuta mad-drittijiet fundamentali tiffoka fuq kif il-Kummissjoni tfittex li tiżgura li l-awtoritajiet Kroati jirrispettaw id-drittijiet fundamentali fil-kuntest tal-operazzjonijiet ta’ ġestjoni tal-fruntieri. L-ilmentatur, Amnesty International, qajjem tħassib dwar il-ġestjoni tal-fruntieri mill-awtoritajiet Kroati, u ġibed l-attenzjoni għall-allegat ksur tad-drittijiet tal-bniedem marbut mal-“pushbacks” tal-migranti u operazzjonijiet oħra fil-fruntieri. L-ilmentatur qajjem dubji dwar jekk il-Kroazja waqqfitx “mekkaniżmu ta’ monitoraġġ” – li kienet obbligata tagħmel fil-kuntest tal-finanzjament tal-UE li rċeviet – biex jiġi żgurat li l-operazzjonijiet ta’ ġestjoni tal-fruntieri jkunu konformi bis-sħiħ mad-drittijiet fundamentali u mad-dritt tal-UE.

L-Ombudsman ippreżentat sensiela ta’ mistoqsijiet lill-Kummissjoni, filwaqt li fittxet li tistabbilixxi n-natura tal-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ u kif il-Kummissjoni vverifikat li dan ġie stabbilit. Jekk ikun inħoloq, il-mistoqsijiet ifittxu li jistabbilixxu kif il-Kummissjoni vverifikat l-effettività tagħha u, b’mod aktar ġenerali, kif il-Kummissjoni tiżgura li l-operazzjonijiet ta’ ġestjoni tal-fruntieri li jirċievu fondi tal-UE jiżguraw ir-rispett għad-drittijiet fundamentali.

2.4. Trasparenza fit-teħid ta’ deċiżjonijiet ambjentali

Fl-2020, kien hemm diversi investigazzjonijiet dwar kif jittieħdu d-deċiżjonijiet relatati mal-kwistjonijiet ambjentali u ta’ sostenibbiltà. Grupp ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili rrikorrew għand l-Ombudsman wara li l-Kummissjoni naqset milli tiffinalizza “valutazzjoni tal-impatt għas-sostenibbiltà” (VIS) aġġornata qabel il-konklużjoni tal-ftehim kummerċjali bejn Mercosur u l-EU f’Ġunju 2019. L-ilmentaturi argumentaw li, billi ma ħaditx dan il-pass, il-Kummissjoni injorat il-linji gwida tagħha dwar il-VISs u kisret it-Trattati tal-UE, li fihom miri ta’ sostenibbiltà għall-kummerċ tal-UE. L-ilmentaturi qajmu wkoll tħassib dwar il-fatt li l-valutazzjoni tal-impatt interim ma ġietx ippubblikata meta kienu għaddejjin konsultazzjonijiet pubbliċi dwar in-negozjati kummerċjali u li, meta ġiet ippubblikata, ma kienx fiha l-aħħar informazzjoni.

L-Ombudsman għamlet serje ta’ mistoqsijiet lill-Kummissjoni, inkluż dwar kif biħsiebha tuża r-rapport finali u jekk ġietx segwita l-proċedura standard għall-VISs.

L-Ombudsman eżaminat ukoll kif il-Kummissjoni tiżgura li s-sostenibbiltà tal-proġetti tal-gass tiġi vvalutata qabel l-inklużjoni tagħhom fil-lista tal-UE ta’ “Proġetti ta’ Interess Komuni” (PCIs) – proġetti ta’ infrastruttura tal-enerġija transfruntiera maħsuba biex jgħinu fil-kisba tal-objettivi tal-politika tal-UE dwar l-enerġija u l-klima. Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li l-valutazzjoni tas-sostenibbiltà tal-proġetti kandidati tal-gass kienet subottimali, minħabba nuqqas ta’ data u metodoloġiji inadegwati, u qalet li kienet se taġġorna l-kriterju użat għall-valutazzjoni tas-sostenibbiltà tal-proġetti li huma kandidati għall-inklużjoni fil-lista ta’ PCIs li jmiss, li se tfassal fl-2021. Filwaqt li l-Ombudsman iddispjaċiha li l-proġetti tal-gass ġew inklużi f’listi preċedenti tal-PCIs mingħajr ma ġiet ivvalutata kif xieraq is-sostenibbiltà tagħhom, hija laqgħet il-wegħda tal-Kummissjoni biex jiġi żgurat li dan l-aġġornament ikun fis-seħħ qabel ma tittieħed id-deċiżjoni dwar il-lista tal-PCIs li jmiss.

European Ombudsman

We made three suggestions to @EU_Commission to improve approval process of ‘active substances’ in pesticides:

- Approve only for uses deemed safe by @EFSA_EU
- Explain decisions in clear language
- Further limit use of the ‘confirmatory data procedure’

https://europa.eu/!pg87PB

Pestiċidi

Aħna għamilna tliet suġġerimenti lill-Kummissjoni Ewropea sabiex jittejjeb il-proċess ta’ approvazzjoni ta’ “sustanzi attivi” użati fil-pestiċidi:

 • Tapprova biss sustanzi għal użi meqjusa sikuri mill-EFSA
 • Tispjega d-deċiżjonijiet b’lingwaġġ ċar
 • Tillimita aktar l-użu tal-“proċedura ta’ data konfermatorja”

F’Lulju, l-Ombudsman fetħet tliet investigazzjonijiet – ibbażati fuq ilmenti minn grupp ambjentali wieħed – relatati mad-divulgazzjoni ta’ informazzjoni ambjentali mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI). Investigazzjoni waħda tikkonċerna r-rifjut tal-BEI li jagħti aċċess pubbliku għall-minuti tal-laqgħat li fihom il-kumitat ta’ tmexxija tiegħu ddiskuta l-finanzjament ta’ proġett tal-bijomassa. Iż-żewġ investigazzjonijiet l-oħra jikkonċernaw jekk il-BEI jagħtix informazzjoni ambjentali suffiċjenti u f’waqtha dwar proġetti li jiffinanzja direttament jew indirettament.

F’Novembru, l-Ombudsman għalqet investigazzjoni dwar kif il-Kummissjoni tapprova “sustanzi attivi” użati fil-pestiċidi. B’mod partikolari, l-Ombudsman eżaminat il-prattika tal-Kummissjoni li tapprova sustanzi attivi li għalihom l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) – l-aġenzija tal-UE inkarigata mill-valutazzjoni xjentifika tas-sikurezza – identifikat oqsma kritiċi ta’ tħassib jew ma identifikat l-ebda użu sikur. L-Ombudsman irrevediet ukoll il-prattika tal-Kummissjoni li tapprova sustanzi li għalihom hija meħtieġa data addizzjonali li tikkonferma s-sikurezza tagħhom (il-“proċedura ta’ data konfermatorja”). Fil-kuntest tal-investigazzjoni tagħha, l-Ombudsman spjegat fid-dettall lill-Kummissjoni għaliex tqis li l-prattiki attwali tagħha jqajmu tħassib. Hija għalqet l-investigazzjoni bi tliet suġġerimenti lill-Kummissjoni: li tapprova sustanzi bbażati biss fuq użi li ġew ikkonfermati bħala sikuri mill-EFSA, li l-proċess ta’ approvazzjoni jkun kompletament trasparenti u li l-użu tagħha tal-proċedura ta’ data konfermatorja jiġi ristrett aktar.

F’April, l-Ombudsman ikkonfermat is-sejba tagħha ta’ amministrazzjoni ħażina kontra l-Kunsill talli ma qabilx ma’ proposti biex tittejjeb it-trasparenza tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni ta’ regolamenti annwali li jistabbilixxu l-kwoti tas-sajd. Madankollu, l-Ombudsman laqgħet il-pass separat mill-Kummissjoni li tippubblika dokumenti relatati ma’ proposti dwar l-opportunitajiet tas-sajd meta dawn jintbagħtu lill-Kunsill.

2.5. Ir-responsabbiltà fit-teħid tad-deċiżjonijiet

L-Ombudsman fetħet diversi investigazzjonijiet immirati lejn it-titjib tat-trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet, b’mod partikolari mill-Istati Membri fil-Kunsill. L-investigazzjoni ewlenija tagħha f’dan il-qasam wasslet għal rakkomandazzjonijiet dwar it-titjib tat-trasparenza leġiżlattiva fil-Kunsill, li fil-biċċa l-kbira kienu appoġġati mill-Parlament Ewropew u minn ħafna parlamenti nazzjonali. Dan wassal għal xi titjib żgħir iżda konkret fl-2020: il-Kunsill qabel li jibda jippubblika b’mod proattiv rapporti ta’ progress dwar in-negozjati dwar abbozzi ta’ liġijiet, il-mandat tal-Kunsill għan-negozjati mal-Parlament Ewropew, u l-kalendarju għal-laqgħat tat-trilogu. Dawn il-bidliet jimmarkaw il-progress f’wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Ombudsman – l-iżgurar li ċ-ċittadini jkunu jafu x’deċiżjonijiet qed jieħdu l-gvernijiet f’isimhom fi Brussell. L-Ombudsman tkompli tinkoraġġixxi lill-Kunsill biex ikompli bl-isforzi tiegħu biex itejjeb it-trasparenza leġiżlattiva, b’mod partikolari billi jirreġistra l-identità tal-Istati Membri meta jesprimu pożizzjonijiet dwar abbozzi ta’ liġijiet.

Mário Centeno

This week we have launched the #Eurogroup document register, making it easier to access available documents. This step completes the list of measures to increase #transparency that were agreed in last September’s EG, and were welcomed by @EUombudsman

Din il-ġimgħa nedejna r-reġistru tad-dokumenti tal-Grupp tal-Euro, li jagħmilha aktar faċli li wieħed ikollu aċċess għad-dokumenti disponibbli. Dan il-pass jikkompleta l-lista ta’ miżuri biex tiżdied it-trasparenza li ntlaħaq qbil dwarha fil-Grupp tal-Euro ta’ Settembru li għadda, u ntlaqgħu tajjeb mill-Ombudsman Ewropew.

F’investigazzjoni oħra b’implikazzjonijiet importanti għat-teħid ta’ deċiżjonijiet responsabbli, il-Kummissjoni qablet li timplimenta miżuri biex jissaħħu t-trasparenza u l-utilità tal-bażi tad-data tagħha li tagħti dettalji dwar ir-regolamenti tekniċi nazzjonali ppjanati mill-Istati Membri. Skont id-Direttiva dwar it-Trasparenza fis-Suq Uniku tal-UE, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jeżaminaw ir-regolamenti tekniċi nazzjonali li Stati Membri oħra beħsiebhom jintroduċu. Il-Kummissjoni tmexxi bażi tad-data li tagħti lill-pubbliku aċċess għall-informazzjoni dwar l-abbozz tal-miżuri. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jitolbu li l-miżuri proposti tagħhom jibqgħu kunfidenzjali. Il-Kummissjoni qalet li qed tippjana li tagħti spjegazzjoni dettaljata fuq is-sit web tagħha dwar kif se tindirizza l-kummenti mill-partijiet interessati. Il-Kummissjoni biħsiebha wkoll tenfasizza l-aħjar prattiki f’dak li jirrigwarda n-notifiki mill-Istati Membri, u se tieħu azzjoni aktar b’saħħitha jekk Stat Membru jkun issuspettat li qed jabbuża mid-dritt li jagħmel notifiki kunfidenzjali.

F’Marzu, l-Ombudsman ikkonkludiet investigazzjoni dwar kif il-Kummissjoni tiżgura li l-esperti xjentifiċi li jagħtuha parir ma jkollhom l-ebda kunflitt ta’ interess. L-investigazzjoni kienet ibbażata fuq ilment minn organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili, li kienet qajmet tħassib dwar l-indipendenza tal-esperti li kienu kkontribwixxew għal rapport dwar il-pestiċidi.

L-istħarriġ iffoka b’mod aktar ġenerali fuq is-sistemi li bihom il-Kummissjoni tivverifika l-indipendenza tal-esperti li jikkontribwixxu taħt il-“Mekkaniżmu ta’ Pariri Xjentifiċi” tagħha. L-Ombudsman sabet li dawn is-sistemi kienu adegwati iżda talbet lill-Kummissjoni tiżgura li, fil-futur, l-interessi finanzjarji kollha jiġu inklużi fid-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-esperti u li dawn id-dikjarazzjonijiet kollha jiġu ppubblikati.

2.6. Lobbying favur it-trasparenza

L-isfida tal-hekk imsejħa “revolving doors” – fejn uffiċjali tal-UE jieħdu pożizzjonijiet fis-settur privat, jew fejn individwi jingħaqdu mal-istituzzjonijiet tal-UE mis-settur privat – hija qasam ta’ fokus partikolari għall-Ombudsman. Iċ-ċaqliq fir-revolving doors jista’ f’xi każijiet ikun ta’ ħsara għall-istituzzjonijiet infushom u jkun ta’ ħsara għall-perċezzjoni pubblika tal-UE.

F’Jannar, l-Ombudsman fetħet investigazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) li tippermetti lid-direttur eżekuttiv tagħha ta’ dak iż-żmien jieħu pożizzjoni bħala CEO tal-Assoċjazzjoni għas-Swieq Finanzjarji fl-Ewropa (AFME), assoċjazzjoni li tirrappreżenta banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra.

European Ombudsman

Our inquiry has found that @EBA_News should not have allowed its Executive Director to become CEO of a financial lobby association.

Press release: europa.eu/!rj86rV

L-EBA

L-investigazzjoni tagħna sabet li l-Awtorità Bankarja Ewropea ma kellhiex tippermetti lid-Direttur Eżekuttiv tagħha jsir CEO ta’ assoċjazzjoni ta’ lobbying finanzjarju.

Emily O’Reilly: “Jekk dan il-pass ma ġġustifikax l-użu tal-għażla, prevista taħt id-dritt tal-UE, li tipprojbixxi lil xi ħadd milli jiċċaqlaq għal rwol bħal dan, allura l-ebda ċaqliq ma jagħmel dan.”

L-Ombudsman sabet li l-EBA kellha tipprojbixxi ċ-ċaqliq minn impjieg għal ieħor, u li l-miżuri li daħħlet fis-seħħ biex tipprevjeni l-kunflitti ta’ interess ma kinux biżżejjed biex jiġu indirizzati r-riskji involuti. Hija sabet ukoll li, ladarba l-EBA kienet ġiet innotifikata biċ-ċaqliq ippjanat, kien imissha rtirat minnufih l-aċċess tad-direttur eżekuttiv għal informazzjoni kunfidenzjali.

L-Ombudsman irrakkomandat li, fil-futur, l-EBA għandha: tipprojbixxi lill-membri anzjani tal-persunal milli jieħdu ċerti pożizzjonijiet wara l-mandat tagħhom; tistabbilixxi kriterji għal meta se tipprojbixxi ċaqliq bħal dan; u tistabbilixxi proċeduri interni sabiex, ladarba jkun magħruf li membru tal-persunal ikun se jiċċaqlaq għal impjieg ieħor, l-aċċess tiegħu għal informazzjoni kunfidenzjali jiġi rtirat minnufih.

Bi tweġiba għar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman, l-EBA qalet li biħsiebha tipprojbixxi lill-persunal anzjan milli jieħu ċerti karigi meta jitlaq. Hija adottat ukoll proċedura għall-valutazzjoni tal-obbligi ta’ wara l-impjieg tal-persunal, u politika li permezz tagħha tissospendi l-aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali għall-persunal magħruf li qed jiċċaqlaq għas-settur privat. L-Ombudsman laqgħet il-passi meħuda mill-EBA u għalqet il-każ.

Huwa importanti wkoll li l-istituzzjonijiet jimmonitorjaw iċ-ċaqliq tar-revolving doors fil-livell tal-persunal fl-istituzzjonijiet tal-UE, bl-uffiċjali responsabbli minn żona ġeografika jkollhom aċċess għal informazzjoni dwar il-politika li tista’ tkun utli għas-settur privat. F’investigazzjoni waħda, ġurnalist irrikorra għand l-Ombudsman minħabba li fittex aċċess pubbliku għal dokumenti relatati ma’ avveniment korporattiv li attendew għalih membri tal-persunal tal-Kummissjoni. Huwa qal li kellu bżonn id-dokumenti biex jinvestiga jekk ex kap ta’ unità tal-Kummissjoni, li kien ħa pożizzjoni f’kumpanija multinazzjonali, aġixxiex f’konformità mal-obbligi legali tiegħu li ma jagħmilx lobbying ma’ eks kollegi. Filwaqt li l-Kummissjoni tat aċċess għal partijiet mid-dokumenti mitluba mill-ilmentatur, hija rrifjutat li tiżvela l-isem tal-ex kap ta’ unità. L-Ombudsman sabet li l-ex kap ta’ unità tal-Kummissjoni għandu jaċċetta ċertu livell ta’ skrutinju pubbliku tal-attivitajiet professjonali tiegħu wara ċ-ċaqliq tiegħu lejn is-settur privat, u li r-rifjut tal-Kummissjoni li tiżvela l-isem tal-ex membru tal-persunal tagħha kien jikkostitwixxi, għaldaqstant, amministrazzjoni ħażina.

Xi investigazzjonijiet jikkonċernaw il-punt sa fejn ir-rappreżentanti tal-industrija jew gruppi oħra ta’ interess ikollhom aċċess għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-Kummissjoni, u kif dan l-aċċess jiġi ddokumentat. Investigazzjoni bħal din involviet ġurnalist li qed ifittex dokumenti relatati ma’ preżentazzjoni minn kumpanija bijofarmaċewtika matul laqgħa mal-President tal-Kummissjoni f’Marzu 2020. L-investigazzjoni tal-Ombudsman qed teżamina jekk il-Kummissjoni naqsitx milli tipprovdi aċċess wiesa’ biżżejjed għal preżentazzjoni mogħtija fil-laqgħa, naqset milli tidentifika d-dokumenti kollha relatati ma’ din il-vidjokonferenza, u naqset milli tidentifika kwalunkwe dokument relatat ma’ vidjokonferenzi oħra li saru f’April 2020.

L-investigazzjoni tal-Ombudsman dwar l-isponsorizzazzjoni korporattiva tal-presidenzi tal-Kunsill tal-UE ngħalqet b’suċċess f’Ġunju 2020 wara li l-Kunsill qabel li jfassal gwida għall-Istati Membri. L-ilmentatur, organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili Ġermaniża, kien irrikorra għand l-Ombudsman wara sponsorizzazzjoni tal-Presidenza Rumena tal-UE (fl-ewwel nofs tal-2019) minn kumpanija ewlenija tax-xorb mhux alkoħoliku. L-Ombudsman eżaminat il-kwistjoni tal-isponsorizzazzjoni tal-presidenzi b’mod aktar ġenerali. Fir-rakkomandazzjoni tagħha, hija nnotat li, peress li l-presidenza hija parti mill-Kunsill, l-attivitajiet tagħha x’aktarx jiġu pperċepiti mill-pubbliku Ewropew usa’ bħala li huma marbuta mal-Kunsill u l-UE kollha kemm hi. L-Ombudsman għalhekk sabet li l-isponsorizzazzjoni tal-presidenzi tinvolvi riskji għar-reputazzjoni li l-Kunsill għandu jindirizza. Minbarra r-rispons pożittiv tal-Kunsill, għadd ta’ Stati Membri (inkluża l-Presidenza Ġermaniża fit-tieni nofs tal-2020 u l-presidenzi futuri) indikaw li ma kinux se jaċċettaw aktar sponsorizzazzjoni fil-kuntest tal-presidenzi tagħhom.

2.7. Aċċess għal dokumenti

Infografika dwar ir-rispons tal-UE għall-kriżi tal-COVID-19: eżempji ta’ azzjonijiet meħuda mill-UE.
Dijagramma sekwenzjali li tiddeskrivi l-passi li għandhom jiġu segwiti sabiex jintalab aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-UE.

Iċ-ċittadini tal-UE għandhom drittijiet wiesgħa biex jaċċessaw dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet tal-UE. L-Ombudsman huwa mekkaniżmu ta’ rimedju għal dawk li jiffaċċjaw diffikultajiet biex jiksbu aċċess għal dawn id-dokumenti.

Diversi investigazzjonijiet tal-Ombudsman fl-2020 irriżultaw fl-għoti ta’ aċċess għal dokumenti li huma ta’ interess pubbliku usa’. L-Ombudsman għalqet investigazzjoni f’Novembru, wara li l-Kummissjoni qablet li tirrilaxxa informazzjoni dwar spejjeż mixxellanji – li jammontaw għal EUR 8 320 – imġarrba matul żjara uffiċjali mill-President tal-Kummissjoni Ewropea ta’ dak iż-żmien fi Buenos Aires biex jattendi summit tal-G20. Il-Kummissjoni qablet ukoll li tiżvela b’mod proattiv informazzjoni dwar in-natura ta’ tali spejjeż mixxellanji fil-futur.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) qabel li jirrilaxxa informazzjoni – bħal dettalji tat-titjiriet, spejjeż tal-biljetti u klassi tas-sits – relatata ma’ vjaġġ ta’ negozju minn delegazzjoni tal-KESE f’Shanghai, iċ-Ċina, f’Lulju 2019. Filwaqt li għalqet l-investigazzjoni, l-Ombudsman ħeġġet lill-KESE jistabbilixxi politika ta’ trasparenza proattiva dwar l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-membri.

Investigazzjoni oħra kienet tikkonċerna talba minn ġurnalist għal aċċess għar-rieżamijiet tal-aspetti etiċi, legali u soċjali tal-offerti li l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża kienet irċeviet għat-twettiq ta’ proġetti ta’ riċerka dwar id-difiża. L-Ombudsman sabet li l-EDA ma kellhiex tieħu approċċ daqshekk restrittiv għar-rieżamijiet ta’ dawk l-offerti li kienu ngħataw finanzjament mill-UE. L-EDA qablet li l-proposti magħżulin ma għandhomx jibbenefikaw mill-istess livell ta’ protezzjoni bħall-proposti li ma kinux magħżulin u tat lill-ilmentatur kważi aċċess liberu għad-dokumenti inkwistjoni

L-Ombudsman eżaminat ir-rifjut tal-Europol (l-Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi) li tipprovdi aċċess għal diversi ftehimiet li daħlet għalihom mal-Istati Membri biex toħloq “Skwadri ta’ Investigazzjoni Konġunta” għall-ġlieda kontra l-kriminalità transfruntiera, u għal dokumenti li jirregolaw it-Task Force Konġunta ta’ Kollegament dwar il-Faċilitazzjoni ta’ Immigrazzjoni Illegali. L-Ombudsman sabet li l-Europol kienet iġġustifikat li tirrifjuta aċċess sħiħ għall-biċċa l-kbira tad-dokumenti iżda għandha tagħti aċċess parzjali għal dokument intitolat “It-Task Force Konġunta ta’ Kollegament – Faċilitazzjoni ta’ Immigrazzjoni Illegali, abbozz ta’ Deskrizzjoni tal-Proċess”, li ddeskriva l-attività tat-taskforce. L-Europol imbagħad tat aċċess parzjali għad-dokument, b’editjar li l-Ombudsman sabet li huwa ġustifikat.

European Ombudsman

In response to our proposals to improve transparency, notably regarding public access to documents, @Europol has set out a number of steps it intends to take or has taken: europa.eu/!uB68KW

L-EUROPOL

B’rispons għall-proposti tagħna biex titjieb it-trasparenza, b’mod partikolari fir-rigward tal-aċċess pubbliku għad-dokumenti, l-Europol stabbilixxiet għadd ta’ passi li biħsiebha tieħu jew li diġà ħadet.

Investigazzjoni dwar il-Kunsill Ewropew qajmet mistoqsijiet importanti dwar iż-żamma ta’ rekords relatati mat-test u l-messaġġi istantanji. L-ilment ikkonċerna talba għal aċċess pubbliku għal messaġġi bbażati fuq il-mowbaljs mibgħuta mill-President tal-Kunsill Ewropew lill-kapijiet tal-Istat u tal-gvern fl-2018. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill qal li ma kellu l-ebda messaġġ li jikkostitwixxi “dokument”, skont ir-regoli tal-UE dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti. L-ilmentaturi kkontestaw dan l-argument. L-Ombudsman ma sabet l-ebda amministrazzjoni ħażina iżda nnotat li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jirriflettu dwar kif jiżguraw iż-żamma adegwata tar-rekords meta l-messaġġi u t-testi istantanji jintużaw ukoll għall-komunikazzjoni ta’ informazzjoni sostantiva.

F’Ottubru, l-Ombudsman fetħet investigazzjoni dwar kif il-Frontex tindirizza talbiet għal aċċess pubbliku għad-dokumenti wara li rċeviet żewġ ilmenti dwar diffikultajiet bil-portal online dedikat tal-Frontex biex tindirizza talbiet bħal dawn. Dawk li jindirizzaw il-każijiet tal-Ombudsman iltaqgħu mar-rappreżentanti mill-Frontex biex jiddiskutu kif il-portal ġie stabbilit, kif jiġi operat u għaliex il-pubbliku ma jistax jissottometti aċċess għal talbiet għal dokumenti b’mezzi oħra, bħall-email.

L-Ombudsman wettqet rieżami tal-”proċedura rapida” biex tindirizza l-ilmenti dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet tal-UE. Dan ir-rieżami wera li dawn l-ilmenti issa qed jiġu indirizzati b’rata aktar mgħaġġla: erba’ darbiet aktar mgħaġġla fl-2019 milli fl-2014. Dan huwa importanti minħabba n-natura tagħhom li spiss hija sensittiva għall-ħin. Madankollu, ir-rieżami identifika wkoll kwistjonijiet dwar l-iskeda ta’ żmien indikattiva, kif ukoll il-konformità mill-istituzzjonijiet mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman. Dan se jgħinna nottimizzaw il-proċedura u ntejbu kif inhi mfassla għall-ilmentaturi potenzjali.

3. 25 sena tal-Ombudsman Ewropew

Scrollie
L-aħħar paġna tal-istorja speċjali li tista’ tkun skroljata fuq il-web għall-25 anniversarju tal-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew.

L-Ombudsman Ewropew iċċelebra l-25 anniversarju tiegħu fl-2020. Minn meta twaqqaf fl-1995, l-Uffiċċju indirizza aktar minn 57 000 ilment, wettaq aktar minn 7 300 investigazzjoni u qajjem standards etiċi u ta’ responsabbiltà f’firxa ta’ oqsma u istituzzjonijiet tal-UE.

Konferenza diġitali dwar il-25 anniversarju
Emily O’Reilly ippresediet il-konferenza diġitali dwar il-25 anniversarju tal-Ombudsman Ewropew mill-PE fi Strasburgu, filwaqt li wħud mill-kelliema kienu fil-PE fi Brussell.

Matul is-snin, diversi innovazzjonijiet għenu biex jiġi żgurat li l-Ombudsman ikompli jkollu impatt u jibqa’ rilevanti għaċ-ċittadini. Dawn jinkludu l-ħolqien tan-Network Ewropew tal-Ombudsmen, id-dedikazzjoni ta’ dawk li jindirizzaw il-każijiet biex iwettqu investigazzjonijiet strateġiċi u l-introduzzjoni ta’ proċedura rapida għall-aċċess għall-ilmenti dwar dokumenti.

L-oqsma ewlenin tal-ħidma tal-Ombudsman jikkonċernaw l-aċċess għall-informazzjoni u d-dokumenti, ir-responsabbiltà u l-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE, il-problemi bl-offerti u l-għotjiet tal-UE, u r-rispett għad-drittijiet fundamentali u proċedurali.

European Commission

For 25 years, the @EUombudsman has been working to ensure that citizens’ rights are respected – as enshrined in the #EUCharter of Fundamental Rights.

This is essential for maintaining public trust in the EU.

We are committed to working together ever more closely. #EO25Years

Konferenza ta’ 25 sena

L-Ombudsman Ewropew ilu 25 sena jaħdem biex jiżgura r-rispett tad-drittijiet taċ-ċittadini – kif minqux fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Dan huwa essenzjali biex tinżamm il-fiduċja pubblika fl-UE.

Aħna impenjati li naħdmu dejjem aktar mill-qrib flimkien.

L-indirizzar tal-ilmenti individwali huwa l-qofol tal-ħidma tal-Uffiċċju. Madankollu, f’dawn l-aħħar snin, l-Ombudsman uża dejjem aktar setgħat fuq inizjattiva proprja biex jgħin jiġu indirizzati problemi sistemiċi fl-amministrazzjoni tal-UE.

Bħala riżultat tal-investigazzjonijiet tal-Ombudsman, in-negozjati kummerċjali tal-UE saru aktar trasparenti, ir-riżultati tal-provi kliniċi tal-mediċini evalwati fl-UE jsiru pubbliċi, ġew stabbiliti mekkaniżmi ta’ lmenti għal dawk li jfittxu l-ażil li jħossu li d-drittijiet fundamentali tagħhom ġew miksura, u r-regoli tal-etika għall-Kummissarji Ewropej ġew imsaħħa.

L-Ombudsman iffoka wkoll fuq oqsma wiesgħa relatati mal-amministrazzjoni tajba, bħat-titjib tat-trasparenza tat-tfassil tal-liġijiet u l-iżgurar li r-regoli dwar ir-revolving doors jiġu implimentati kif suppost.

L-Uffiċċju influwenza l-imġiba tal-amministrazzjoni tal-UE billi ppubblika linji gwida dwar diversi kwistjonijiet, bħal: imġiba amministrattiva tajba; l-użu tal-24 lingwa uffiċjali tal-UE mill-istituzzjonijiet tal-UE; u kif l-impjegati taċ-ċivil tal-UE għandhom jinteraġixxu mar-rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess. Premju għal Amministrazzjoni Tajba – imniedi fl-2016 – jixħet dawl fuq proġetti u azzjonijiet mill-amministrazzjoni tal-UE li jwasslu benefiċċji reali għall-pubbliku, u jinkoraġġixxi l-kondiviżjoni ta’ ideat tajbin fis-servizz ċivili kollu tal-UE.

L-Uffiċċju ċċelebra l-25 anniversarju fuq il-midja soċjali, permezz ta’ paġna web apposta u b’fuljett li jiddeskrivi l-kisbiet ewlenin minn mindu twaqqaf. Wirja mobbli li kienet tinkludi punti ewlenin tal-ħidma tal-Ombudsman mill-1995 ’l hawn intweriet barra s-sala muniċipali fi Strasburgu minn Ottubru sa Novembru biċ-ċerimonja tal-ftuħ li għaliha attendiet is-Sindku ta’ Strasburgu Jeanne Barseghian. Imbagħad il-wirja vvjaġġat virtwalment u fiżikament lejn postijiet pubbliċi oħra fil-belt. Konferenza speċjali – 25 Sena tal-Ombudsman Ewropew – laqqgħet kelliema ta’ livell għoli biex jiddiskutu l-futur tal-Uffiċċju. Fost il-firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet diskussi kien hemm il-merti li l-Ombudsman jingħata setgħat vinkolanti fir-rigward tal-aċċess għal talbiet għal dokumenti, u r-rwol tal-Ombudsman fl-appoġġ lill-ombudsmen nazzjonali li jinsabu taħt pressjoni fl-isforzi tagħhom biex jiddefendu l-istat tad-dritt.

Wirja ta’ 25 sena
L-Ombudsman Ewropew ma’ Jeanne Barseghian (xellug), is-Sindku ta’ Strasburgu, u Julia Dumay (lemin), il-Viċi Sindku għar-Relazzjonijiet Ewropej u l-istituzzjonijiet tal-UE, matul iċ-ċerimonja tal-ftuħ bit-tbegħid soċjali tal-wirja ta’ 25 sena, barra s-sala muniċipali fi Strasburgu.

4. “Lejn l-2024”

Fl-2020, l-Uffiċċju fassal strateġija ġdida “Lejn l-2024”, li tistabbilixxi objettivi u prijoritajiet għall-mandat attwali. Din tibni fuq l-istrateġija ta’ suċċess “Lejn l-2019” tal-mandat preċedenti, li kellha l-għan li żżid l-impatt, il-viżibbiltà u r-rilevanza tal-Uffiċċju.

L-istrateġija tiddeskrivi l-missjoni tal-Ombudsman li tgħin fl-appoġġ taċ-ċittadinanza Ewropea billi taħdem mal-istituzzjonijiet tal-UE biex tinħoloq amministrazzjoni aktar trasparenti, etika u effettiva. Din tinnota l-kuntest li qed jinbidel li fih jopera l-Uffiċċju u kif sawwar il-fehim tal-pubbliku dwar x’jikkostittwixxi amministrazzjoni tajba.

Tiġbed l-attenzjoni għall-kwistjonijiet ta’ politika ewlenin li qed tiffaċċja l-UE – bħat-tibdil fil-klima, il-kriżi tal-migrazzjoni, u l-problemi tal-istat tad-dritt fl-UE – filwaqt li tinnota l-importanza li jinżammu standards etiċi għoljin fl-istituzzjonijiet tal-UE sabiex il-pubbliku jafda d-deċiżjonijiet u l-liġijiet li joħorġu fis-snin li ġejjin.

L-istrateġija għandha l-għan li tikseb erba’ objettivi:

 • Li tħalli impatt pożittiv dejjiemi fuq l-amministrazzjoni tal-UE – il-prijoritajiet jinkludu l-iżvilupp ta’ segwitu aktar sistematiku u sostantiv tal-ħidma tal-Ombudsman, u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni u d-djalogu mal-istituzzjonijiet tal-UE.
 • Li tkompli r-rilevanza fil-ħajja reali tal-ħidma tal-Ombudsman – il-prijoritajiet jinkludu l-identifikazzjoni tax-xejriet sistemiċi fl-amministrazzjoni pubblika, fil-livell tal-UE u dak nazzjonali, u l-valutazzjoni tal-implikazzjonijiet tagħhom għad-demokrazija Ewropea.
 • Li żżid is-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar il-ħidma tal-Ombudsman – il-prijoritajiet jinkludu l-iżvilupp ta’ approċċ parteċipattiv mal-partijiet ikkonċernati u l-multiplikaturi, bħalma huma l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-midja, in-negozji u organizzazzjonijiet oħra.
 • Li tkompli żżid l-effiċjenza tal-ħidma tal-Uffiċċju – il-prijoritajiet jinkludu l-istrutturar tal-uffiċċju, il-proċessi ta’ ħidma u ta’ sensibilizzazzjoni b’mod flessibbli u adattiv.

Se jiġu ppjanati u evalwati azzjonijiet konkreti biex jinkisbu l-objettivi fuq bażi annwali.

European Ombudsman

We just published our strategy ‘Towards 2024’!

Our core objectives:
- achieve lasting impact on the EU administration
- ensure real-life relevance to citizens
- increase citizens’ awareness of our work
- keep improving our efficiency

europa.eu/!Hc33bu

Strateġija

Għadna kif ippubblikajna l-istrateġija tagħna “Lejn l-2024”!

L-objettivi ewlenin tagħna:

 • niksbu impatt dejjiemi fuq l-amministrazzjoni tal-UE,
 • niżguraw ir-rilevanza fil-ħajja reali għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea,
 • inżidu s-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar ħidmietna,
 • inkomplu ntejbu l-effiċjenza tagħna.

5. Ilmenti u investigazzjonijiet: kif ngħinu lill-pubbliku

L-Ombudsman Ewropew jgħin lin-nies, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jkunu qed jiffaċċjaw problemi mal-amministrazzjoni tal-UE billi jiġu indirizzati l-ilmenti li jressqu, iżda wkoll billi jiġu eżaminati b’mod proattiv kwistjonijiet sistemiċi usa’ mal-istituzzjonijiet tal-UE.

Bil-għan li jiġi ssimplifikat il-mod kif l-Uffiċċju jindirizza l-ilmenti u jwettaq investigazzjonijiet, l-operazzjonijiet tal-Ombudsman għall-indirizzar tal-każijiet ġew issimplifikati fl-2020, b’mod partikolari permezz tal-ħolqien ta’ Direttorat uniku għall-Investigazzjonijiet. Dan id-Direttorat jiġbor flimkien il-persunal kollu li jindirizza l-ilmenti fi ħdan il-mandat tal-Ombudsman, u dan kompla jtejjeb il-konsistenza u l-effiċjenza tal-investigazzjonijiet tal-Ombudsman.

Minkejja l-isfond tal-pandemija, ma kien hemm l-ebda tnaqqis fil-ħidma ewlenija tal-Ombudsman Ewropew. Is-sistema tal-ilmenti online tal-Ombudsman tfisser li l-ilmentaturi ma raw l-ebda tfixkil fil-kapaċità tal-Uffiċċju li jgħinhom.

Bil-għan li jkun aktar faċli għall-pubbliku li jsegwi l-investigazzjonijiet tal-Ombudsman, u jipprovdi trasparenza akbar, l-informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet fuq is-sit web tal-Ombudsman ttejbet u ġiet ristrutturata fl-2020. Il-bidliet jinkludu “paġna tal-każ” ċentrali għal kull investigazzjoni, li minnha jistgħu jiġu aċċessati wkoll id-dokumenti rilevanti kollha. Ħafna minn dawn il-paġni tal-każ issa jinkludu wkoll ħarsa ġenerali deskrittiva qasira tal-investigazzjoni u l-aħħar żviluppi.

It-tim varjat tal-Uffiċċju li jindirizza l-każijiet, u s-sit web, jirriflettu l-impenn tal-Ombudsman li jikkomunika ma’ dawk li jfittxu l-għajnuna bl-24 lingwa uffiċjali tal-UE. Is-sit web kompla jitjieb ukoll fl-2020, bil-ħsieb li jintlaħqu standards għoljin ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilità.

Filwaqt li l-Ombudsman mhux dejjem ikun f’pożizzjoni li jinvestiga l-ilmenti kollha li jirċievi, l-Uffiċċju xorta waħda jipprova jgħin lil dawk kollha li jfittxu assistenza, pereżempju billi jipprovdi pariri dwar possibbiltajiet oħra għal rimedju.

5.1. Tip u sors tal-ilmenti

5.1.1. Ħarsa ġenerali lejn l-ilmenti u l-investigazzjonijiet strateġiċi

L-Ombudsman jista’ jiftaħ investigazzjoni biss dwar ilmenti li jaqgħu fil-mandat tiegħu u li jkunu ssodisfaw il-“kriterji ta’ ammissibbiltà” meħtieġa, bħal dawk li qabel kienu pprovaw isolvu l-kwistjoni direttament mal-istituzzjoni involuta. Madankollu, l-Uffiċċju tal-Ombudsman jagħmel ħiltu biex jgħin lil dawk kollha li jressqu l-ilmenti. L-istruttura l-ġdida tal-uffiċċju wasslet għal aktar titjib fil-mod kif l-Ombudsman jindirizza l-ilmenti, bi tnaqqis ulterjuri fl-ammont ta’ żmien meħud biex jitlestew l-investigazzjonijiet.

It-temi tal-ħidma tal-Uffiċċju joħorġu mill-mandat tal-Ombudsman u mill-ilmenti li jaslu, minħabba li dawn jikkostitwixxu l-biċċa l-kbira tal-każijiet. Bħal fis-snin preċedenti, it-trasparenza għadha s-suġġett ewlieni tal-ilmenti, u dan huwa rifless ukoll fil-ħidma strateġika tal-Uffiċċju.

Pariri, ilmenti u investigazzjonijiet fl-2020
Pariri, ilmenti u Investigazzjonijiet fl-2020

Minbarra l-ħidma ewlenija tal-Ombudsman dwar l-ilmenti, l-Ombudsman iwettaq ukoll investigazzjonijiet u inizjattivi strateġiċi usa’ fi kwistjonijiet sistemiċi mal-istituzzjonijiet tal-UE. Fl-2020, dan kien jinkludi serje ta’ investigazzjonijiet u inizjattivi dwar ir-rispons minn istituzzjonijiet u aġenziji differenti tal-UE fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19.

Suġġetti ta’ ħidma strateġika fl-2020
Suġġetti ta’ ħidma strateġika fl-2020
L-oriġini nazzjonali tal-ilmenti rreġistrati u l-investigazzjonijiet miftuħa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020
L-oriġini nazzjonali tal-ilmenti rreġistrati u l-investigazzjonijiet miftuħa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020

5.1.2. Ilmenti barra mill-mandat tal-Ombudsman

Fl-2020, l-Ombudsman Ewropew ipproċessat aktar minn 1 400 ilment li ma kinux jaqgħu taħt il-mandat tagħha, l-aktar għaliex ma kinux jirrigwardaw il-ħidma tal-amministrazzjoni tal-UE. L-akbar numru ta’ lmenti bħal dawn ġew minn Spanja, mill-Polonja u mill-Ġermanja.

L-ilmenti barra mill-mandat kienu jikkonċernaw primarjament problemi li ltaqgħu magħhom iċ-ċittadini fir-rigward ta’ korpi pubbliċi nazzjonali, reġjonali jew lokali, qrati nazzjonali jew internazzjonali (bħall-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem) u entitajiet privati (inklużi kumpaniji tal-ajru, banek jew negozji u pjattaformi online). Prinċipalment, iċ-ċittadini lmentaw dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw kawżi fil-qorti, il-kura tas-saħħa, il-protezzjoni tal-konsumatur, l-impjieg u t-trattament ugwali.

L-Ombudsman irċeviet ukoll varjetà ta’ lmenti barra mill-mandat relatati mal-kriżi tal-COVID-19, bħal kwistjonijiet bħall-kura tas-saħħa, l-ivvjaġġar, l-impjiegi u l-edukazzjoni, marbuta ma’ miżuri implimentati mill-awtoritajiet nazzjonali b’rispons għall-pandemija.

Ilmenti oħra barra mill-mandat kienu jikkonċernaw l-istituzzjonijiet tal-UE iżda kienu relatati ma’ ħidma politika jew leġiżlattiva.

L-Ombudsman wieġbet lil dawk kollha li kienu qed ifittxu l-għajnuna bil-lingwa tal-ilment tagħhom. Dawn it-tweġibiet spjegaw il-mandat tal-Ombudsman u, sa fejn possibbli, taw parir lill-ilmentaturi biex jirrikorru għal korpi oħra li jistgħu jgħinu. Dawn kienu prinċipalment istituzzjonijiet ta’ ombudsman nazzjonali u reġjonali, il-Kummissjoni, il-Parlament, u organizzazzjonijiet oħra u istituzzjonijiet nazzjonali. Bil-qbil tal-ilmentatur, l-Ombudsman ittrasferiet ukoll ilmenti lil membri tan-Network Ewropew tal-Ombudsmen (ENO).

Fejn l-ilmentaturi ma kinux kuntenti bil-leġiżlazzjoni speċifika tal-UE, l-Ombudsman ġeneralment tathom parir li jirrikorru għand il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Hija rreferiet lil dawk li qajmu kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE lill-ombudsmen nazzjonali jew reġjonali jew lil networks tal-UE bħal SOLVIT. B’mod alternattiv, l-Ombudsman informat lill-ilmentaturi dwar il-possibbiltà li jressqu lment ta’ ksur lill-Kummissjoni.

Numru ta’ lmenti 2016-2020
Numru ta’ lmenti 2016-2020

5.2. Kontra min?

L-investigazzjonijiet li tmexxew mill-Ombudsman Ewropew fl-2020 kienu jikkonċernaw l-istituzzjonijiet li ġejjin
L-investigazzjonijiet li tmexxew mill-Ombudsman Ewropew fl-2020 kienu jikkonċernaw l-istituzzjonijiet li ġejjin

5.3. Dwar xiex?

Suġġett tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020
Suġġett tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020

5.4. Riżultati miksuba

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar ilmenti ġodda indirizzati fl-2020
Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar ilmenti ġodda indirizzati fl-2020
Evoluzzjoni fin-numru ta’ investigazzjonijiet mill-Ombudsman Ewropew
Evoluzzjoni fin-numru ta’ investigazzjonijiet mill-Ombudsman Ewropew fl-2020
Riżultati tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020
Riżultati tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020
Tul tal-investigazzjoni ta’ każijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew
Tul tal-investigazzjoni ta’ każijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020

5.5. Impatt u kisbiet

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Ombudsman Ewropew huwa li tikseb, permezz tal-investigazzjonijiet tagħha u xogħol ieħor, titjib tanġibbli għall-ilmentaturi u l-pubbliku fil-konfront tal-amministrazzjoni tal-UE. Dan jista’ jitkejjel parzjalment fl-istatistika, f’termini ta’ kif l-istituzzjonijiet wieġbu għall-proposti tal-Ombudsman. Madankollu, approċċ purament statistiku ma jirnexxilux jirrifletti l-impatt usa’ tal-investigazzjonijiet tal-Ombudsman. Ir-rapport annwali tal-Ombudsman Putting it Right?, li jħares lura lejn l-impatt matul is-sena preċedenti, ipprova jirrifletti dan l-impatt usa’ għall-ewwel darba fir-rapport ta’ din is-sena (2019).

5.5.1. Impatt usa’

Dan l-impatt jinkludi investigazzjonijiet li fihom l-eżitu pożittiv kien evidenti biss wara li l-investigazzjoni ngħalqet. Xi wħud mill-proposti tal-Ombudsman huma estensivi, jinvolvu sforzi sinifikanti u jistgħu jimplikaw riforma tal-proċeduri u l-prattiki li ilhom fis-seħħ għal għexieren ta’ snin. F’każijiet oħra, il-momentum estern kontinwu wara li tkun ingħalqet investigazzjoni jista’ jwassal, fi stadju aktar tard, għal bidliet anke jekk l-istituzzjoni setgħet irreaġixxiet b’mod negattiv għal proposta waqt li l-investigazzjoni kienet għadha għaddejja.

Eżempju speċifiku ta’ dan kien l-investigazzjoni tal-Ombudsman dwar il-proċess għall-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, l-ogħla impjegat taċ-ċivil tal-UE. L-Ombudsman kienet talbet lill-Kummissjoni tistabbilixxi proċedura speċifika għall-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tagħha. Fit-tweġiba tagħha lill-Ombudsman, il-Kummissjoni rrifjutat ir-rakkomandazzjoni tagħha, u inizjalment irrifjutat li tagħmel kwalunkwe bidla. Madankollu, lejn l-aħħar tal-2019, il-Kummissjoni sussegwentement għamlet kif irrakkomandat l-Ombudsman, billi bdiet proċedura speċifika għall-kariga ta’ Segretarju Ġenerali, li tinkludi avviż ta’ post vakanti u skeda ta’ żmien definita sew. Is-Segretarju Ġenerali l-ġdid intgħażel f’Jannar 2020, wara proċedura trasparenti u ġusta.

Eżempju ieħor jikkonċerna l-kwistjoni tar-“revolving doors” fil-Kummissjoni. Fl-2018, l-Ombudsman għalqet investigazzjoni dwar kif il-Kummissjoni indirizzat l-impjieg ta’ wara l-mandat ta’ ex President tal-Kummissjoni, u r-rwol tal-“Kumitat tal-Etika” tagħha f’din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni ċaħdet żewġ rakkomandazzjonijiet u erbgħa minn ħames suġġerimenti li saru mill-Ombudsman. Madankollu, fl-2019, fil-kuntest ta’ investigazzjoni sussegwenti dwar kif il-Kummissjoni tiġġestixxi r-“revolving doors”, l-Ombudsman għamlet 25 proposta biex tiżgura approċċ aktar sistematiku u effettiv biex tittratta mal-ex membri tal-persunal li jiċċaqilqu għas-settur privat jew persuni li jiċċaqilqu mis-settur privat għall-Kummissjoni. B’rispons, il-Kummissjoni wiegħdet li ddaħħal fis-seħħ kważi l-proposti kollha tal-Ombudsman dwar kif timplimenta r-regoli tagħha dwar ir-revolving doors. Dawn kienu jinkludu li l-persuna li tiċċaqlaq lejn is-settur privat tintalab tipprovdi aktar informazzjoni dwar l-organizzazzjoni li tkun sejra fiha, flimkien ma’ aktar dettalji dwar in-natura tal-impjieg ġdid tagħha.

5.5.2. Rata ta’ aċċettazzjoni

Ir-rapport annwali tal-Ombudsman Putting it Right? irreġistra wkoll ir-“rata ta’ aċċettazzjoni” statistika għall-2019, li wriet li l-istituzzjonijiet tal-UE wieġbu b’mod pożittiv għall-proposti tal-Ombudsman (soluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti) f’79 % tal-istanzi. Dan jirrappreżenta titjib meta mqabbel mas-sena preċedenti, u huwa riflessjoni pożittiva dwar l-istituzzjonijiet tal-UE, li fittxew li jsewwu dak li għamlu ħażin u, b’mod aktar ġenerali, itejbu l-prattiki amministrattivi tagħhom.

B’mod ġenerali, l-istituzzjonijiet tal-UE rreaġixxew b’mod pożittiv għal 93 mill-118-il proposta li l-Ombudsman għamlet biex tikkoreġi jew ittejjeb il-prattiki amministrattivi tagħhom. Minn 17-il istituzzjoni li għalihom l-Ombudsman għamlet proposti, 10 ikkonformaw bis-sħiħ mas-soluzzjonijiet, is-suġġerimenti u r-rakkomandazzjonijiet kollha.

6. Komunikazzjoni u kooperazzjoni

6.1. Il-komunikazzjoni

L-użu tal-lingwi uffiċjali tal-UE
L-Ombudsman Ewropew nediet kampanja matul is-sajf b’10 rakkomandazzjonijiet dwar l-użu tal-24 lingwa uffiċjali tal-UE.

Il-komunikazzjonijiet diġitali tal-Ombudsman komplew jevolvu u jitjiebu fl-2020, u s-sit web inbidel f’ċentru ta’ kontenut aktar dinamiku għall-ħidma tal-Ombudsman. Is-sit web issa għandu taqsima tal-aħbarijiet, li tinkludi artikli tal-aħbarijiet faċli biex jinqraw li jeżaminaw żviluppi f’investigazzjonijiet prominenti jew jesploraw aspetti oħra tal-ħidma tal-Ombudsman. Bil-għan li jkun aktar faċli li jiġu segwiti l-investigazzjonijiet tal-Ombudsman, kull investigazzjoni issa għandha “paġna tal-każ” ċentrali, li ħafna minnha tinkludi wkoll test qasir li jispjega l-investigazzjoni u l-aħħar żviluppi. Tnediet ukoll taqsima ġdida ddedikata dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti.

Minbarra l-kontenut regolari fuq is-sit web, l-Uffiċċju tal-Ombudsman beda juża wkoll formati interattivi oħra ta’ pubblikazzjoni online biex il-ħidma tagħna ssir aktar interessanti u aċċessibbli għal udjenza usa’.

Ġiet żviluppata storja dinamika li tista’ tkun skroljata fuq il-web dwar l-Ombudsman Ewropew biex jitfakkar il-25 anniversarju tal-Ombudsman. Dan huwa format li l-Uffiċċju tal-Ombudsman jittama li jibni fuqu fil-futur.

L-Ombudsman kompliet tespandi l-użu tal-midja soċjali biex tipprovdi informazzjoni b’mod ċar u interessanti dwar x’jagħmel l-Uffiċċju u lil min jgħin, kif ukoll tipprovdi aġġornamenti u fehmiet dwar l-aħħar żviluppi fl-investigazzjonijiet. Fuq Twitter, b’mod partikolari, l-Ombudsman bdiet tagħmel użu minn modi aktar innovattivi biex tispjega l-ħidma tal-Uffiċċju, inkluż permezz tal-użu ta’ threads. Il-preżenza tal-Ombudsman fuq il-pjattaformi ewlenin tagħna – Twitter, LinkedIn u Instagram – żdiedet. Fost il-punti ewlenin tas-sena kien hemm l-attivitajiet madwar il-25 anniversarju tal-Ombudsman, li setgħu jiġu segwiti permezz tal-hashtag #EO25years.

Fil-kuntest tal-ħidma tal-Ombudsman dwar ir-rispons tal-UE għall-kriżi tal-COVID-19, l-Uffiċċju pprovda wkoll infografika mad-daqqa t’għajn u artiklu tal-aħbarijiet relatat, li jagħti ħarsa ġenerali lejn ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-istituzzjonijiet u l-aġenziji differenti tal-UE. L-Ombudsman wettqet ukoll kampanja biex tippromovi l-linji gwida tal-Ombudsman lill-amministrazzjoni tal-UE dwar l-użu tal-lingwi uffiċjali tal-UE meta ssir komunikazzjoni mal-pubbliku.

Fl-2020, l-aktar mezz li kien qed jikber malajr kien l-Instagram. L-udjenza kibret b’71 % matul is-sena (1 068 segwaċi ġodda). Fuq LinkedIn, l-għadd ta’ segwaċi żdied b’34 % (+ 1 237), filwaqt li fuq Twitter, fejn l-Ombudsman għandu l-akbar udjenza, l-għadd ta’ segwaċi laħaq id-29 200 f’Diċembru 2020, li jirrappreżenta żieda ta’ 11 % (+ 2 870).

L-avveniment ewlieni ta’ komunikazzjoni tas-sena kien il-konferenza annwali, li kienet okkażjoni biex jitfakkar il-25 anniversarju tal-Ombudsman Ewropew. B’aktar minn 240 parteċipant, l-Ombudsman kellu jkun innovattiv biex joffri avveniment online ta’ kwalità. Il-konferenza għamlet użu mill-pjattaforma Interactio u l-faċilitajiet ta’ interpretazzjoni pprovduti mill-Parlament Ewropew, biex tiżgura interpretazzjoni f’ħin reali. L-Ombudsman użat ukoll Slido, pjattaforma online għal avvenimenti virtwali, li tippermetti lill-parteċipanti jistaqsu mistoqsijiet u jipparteċipaw f’polls f’ħin reali. Dan għen biex il-konferenza ssir tassew interattiva minkejja l-isfidi li jirriżultaw min-natura virtwali tagħha.

Taqsima tal-aħbarijiet
It-taqsima tal-aħbarijiet tipprovdi aċċess rapidu għall-punti ewlenin differenti tal-ħidma tal-istituzzjoni.

6.2. Ir-relazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet tal-UE

6.2.1. Il-Parlament Ewropew

Wara li reġgħet ġiet eletta fi tmiem l-2019, l-Ombudsman Ewropew Emily O’Reilly kompliet tikkonsolida r-rabtiet b’saħħithom bejn l-Uffiċċju tagħha u l-Parlament Ewropew, sieħeb fundamentali għall-Ombudsman. Fl-2020, l-Ombudsman indirizzat sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew u, minkejja d-diffikultajiet maħluqa mill-COVID-19, kompliet torganizza laqgħat regolari bil-vidjo mal-Membri tal-Parlament Ewropew min-naħat kollha tal-ispettru politiku. L-Ombudsman ġiet mistiedna wkoll titkellem f’diversi laqgħat ta’ kumitati differenti tal-Parlament, kif ukoll f’sessjonijiet ta’ ħidma rilevanti għall-ħidma tal-Uffiċċju. Minħabba l-pandemija, it-trasferiment tar-Rapport Annwali tal-Ombudsman lill-President tal-Parlament Ewropew sar permezz ta’ email fil-5 ta’ Mejju 2020.

6.2.2. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet

L-Ombudsman u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew jikkooperaw biex jiġi indirizzat it-tħassib taċ-ċittadini Ewropej rigward ir-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet tal-UE. Fl-2020, ir-relazzjoni bejn il-Kumitat għall-Petizzjonijiet u l-Ombudsman kompliet tissaħħaħ. L-Ombudsman ipparteċipat f’diversi laqgħat tal-kumitat u kien hemm komunikazzjoni kontinwa bejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-Kumitat. Diversi riżoluzzjonijiet tal-Kumitat irreferew għall-ħidma tal-Ombudsman, b’mod partikolari dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità fil-kriżi tal-COVID-19. Fil-kuntest tal-25 anniversarju tal-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew, Emily O’Reilly kienet kuntenta li rċeviet messaġġi ta’ awguri u xewqat għall-ħidma tagħha minn diversi MEPs, u b’mod partikolari mill-President tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, li wkoll ipparteċipa fil-konferenza organizzata biex titfakkar l-okkażjoni.

Dolors Montserrat
Dolors Montserrat, President tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, kelliema ta’ livell għoli fil-konferenza diġitali tal-25 anniversarju.

6.2.3. Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea hija l-eżekuttiv tal-UE u għandha l-akbar amministrazzjoni ta’ kwalunkwe korp tal-UE. Huwa naturali li l-akbar proporzjon ta’ lmenti lill-Ombudsman jikkonċernaw il-ħidma tal-Kummissjoni. Ir-relazzjoni ta’ ħidma bejn il-Kummissjoni u l-Ombudsman reġgħet kienet kostruttiva ħafna fl-2020, u l-Viċi President Maroš Šefčovič kien kelliem ewlieni fil-konferenza tal-25 anniversarju. Inżammu wkoll kuntatti mill-qrib fil-livell tas-servizzi biex jiġi żgurat li t-tħassib tal-ilmentaturi jkun jista’ jiġi indirizzat b’mod effettiv.

Maroš Šefčovič
Maroš Šefčovič, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, kien il-kelliem ewlieni fil-konferenza diġitali tal-25 anniversarju.

6.2.4. Istituzzjonijiet, aġenziji u organizzazzjonijiet oħrajn

Huwa importanti li l-Ombudsman iżomm ukoll relazzjonijiet produttivi mal-istituzzjonijiet, l-aġenziji, il-korpi u l-uffiċċji l-oħra. Fl-2020, l-Ombudsman kienet f’kuntatt mal-kapijiet tal-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini. Ir-relazzjonijiet ma’ partijiet differenti tal-amministrazzjoni tal-UE huma parti integrali mill-istrateġija tal-Ombudsman “Lejn l-2024”. Huwa biss permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib li jista’ jinkiseb impatt fit-tul u pożittiv fuq l-amministrazzjoni tal-UE.

6.2.5. Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità

Bħala membru tal-Qafas tal-UE, l-Ombudsman jipproteġi, jippromovi u jissorvelja l-implimentazzjoni tal-amministrazzjoni tal-UE tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (NU CRPD). Fl-2020, l-Ombudsman kienet il-president tal-Qafas tal-UE.

Flimkien mal-Forum Ewropew dwar id-Diżabbiltà, il-Parlament Ewropew u l-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali, l-Ombudsman bagħtet ittra konġunta lill-Kummissjoni Ewropea, u ppreżentat l-opinjonijiet tal-Qafas tal-UE dwar dak li għandu jkun fiha Strateġija Ewropea tad-Diżabilità wara l-2020 aktar ambizzjuża u komprensiva. Għal dan il-għan, f’Lulju 2020, il-Qafas tal-UE ltaqa’ mal-Kummissarju għall-Ugwaljanza Helena Dalli, biex ikompli d-djalogu dwar l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità li jmiss. L-Ombudsman Ewropew Emily O’Reilly indirizzat ukoll sessjoni ta’ ħidma li kienet organizzata mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar l-istrateġija tad-diżabilità.

F’Ġunju 2020, l-Ombudsman nediet inizjattiva strateġika dwar kif il-Kummissjoni takkomoda l-ħtiġijiet speċjali tal-membri tal-persunal b’diżabilità fil-kuntest tal-emerġenza tal-COVID-19. L-Ombudsman kitbet lill-Kummissjoni, fejn stabbilixxiet serje ta’ mistoqsijiet dwar kwistjonijiet bħall-miżuri fis-seħħ għal xogħol mill-bogħod u assigurazzjoni tas-saħħa, kif ukoll dwar tagħlimiet li jistgħu jittieħdu għall-interazzjoni usa’ tal-Kummissjoni ma’ membri tal-pubbliku b’diżabilità. L-Ombudsman bħalissa qed tivvaluta t-tweġiba tal-Kummissjoni, wara li fittxet il-kontribut tal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-persuni b’diżabilità.

L-Ombudsman staqsiet dwar ilment dwar l-użu tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (Fondi SIE) għall-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet ta’ kura istituzzjonali għal persuni b’diżabilità fl-Ungerija u fil-Portugall. L-ilmentatur qies li l-Kummissjoni kellha tieħu azzjoni fir-rigward ta’ dawn il-proġetti, peress li dawn imorru kontra l-obbligi tal-UE li tiżgura li l-persuni b’diżabilità jiġu appoġġati biex jgħixu f’ambjenti bbażati fil-komunità. Wara li eżaminat bir-reqqa l-miżuri meħuda mill-Kummissjoni, l-Ombudsman għalqet l-investigazzjoni u għamlet suġġerimenti għal titjib, u se tkompli tissorvelja din il-kwistjoni importanti.

European Ombudsman

Today is the International Day of Persons with Disabilities #IDPD2020

The Ombudsman is committed to protecting, promoting, and monitoring the EU administration’s implementation of the @UN Convention on Rights of Persons with Disabilities #UNCRPD

europa.eu/!UQ76uR

Jum id-Diżabilità

Illum huwa l-Jum Internazzjonali tal-Persuni b’Diżabilità.

L-Ombudsman Ewropew hija impenjata li tipproteġi, tippromovi u tissorvelja l-implimentazzjoni tal-amministrazzjoni tal-UE tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità.

Emily O’Reilly: “Is-saħħa ta’ demokrazija tista’ titkejjel skont kemm tippermetti li anke dawk l-aktar vulnerabbli jipparteċipaw kemm jista’ jkun f’kull parti tal-ħajja ta’ dik id-demokrazija.”

Fl-istess qasam, il-Kummissjoni wieġbet b’ mod pożittiv għas-suġġerimenti li saru mill-Ombudsman fl-investigazzjoni tagħha dwar kif indirizzat l-allegazzjonijiet ta’ abbużi tad-drittijiet tal-bniedem f’istituzzjoni tal-kura soċjali għall-persuni b’diżabilità. Wara s-suġġeriment tal-Ombudsman, il-Kummissjoni ddikjarat li l-fondi tal-UE għandhom, sa fejn ikun possibbli, ma jintużawx biex jinżammu l-istituzzjonijiet u minflok għandhom jintużaw biex jappoġġaw id-deistituzzjonalizzazzjoni.

LOmbudsman indirizzat ukoll ilment dwar dewmien fil-proċedura applikabbli għall-integrazzjoni mill-ġdid ta’ membru tal-persunal b’diżabilità. L-Ombudsman għalqet il-każ wara li l-Kummissjoni ddikjarat li kienet attivat mill-ġdid il-proċedura għall-integrazzjoni mill-ġdid tal-ilmentatur.

6.3. In-Network Ewropew tal-Ombudsmen

L-implikazzjonijiet tal-pandemija affettwaw b’mod ċar il-metodi u l-proċeduri ta’ ħidma ta’ ħafna korpi pubbliċi u entitajiet transnazzjonali. Naturalment dan kien ukoll il-każ għan-Network Ewropew tal-Ombudsmen (ENO), li huwa network informali li jikkonsisti f’96 uffiċċju f’36 pajjiż Ewropew u jinkludi wkoll il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

L-Ombudsman Ewropew Emily O’Reilly kienet f’kuntatt dirett mal-membri tal-ENO minn stadju bikri tal-kriżi, bil-ħsieb li taċċerta kif in-network jista’ jaqdi lill-membri tiegħu bl-aħjar mod. Abbażi ta’ dan, l-Ombudsman Ewropew organizzat u ospitat webinar fit-12 ta’ Mejju 2020 dwar l-implikazzjonijiet tal-COVID-19 għall-ombudsmen. Dan il-webinar ġabar flimkien ombudsmen jew l-ekwivalenti tagħhom minn 33 organizzazzjoni membru, bil-ħsieb li jiġu kondiviżi l-esperjenzi u jiġu promossi l-aħjar prattiki fir-rispons għall-kriżijiet.

Il-punt fokali normali annwali tal-ENO, il-konferenza annwali, sar ukoll f’format diġitali. Fis-26 ta’ Ottubru (l-istess jum tal-konferenza tal-25 anniversarju tal-Ombudsman), 106 parteċipanti mill-Ewropa kollha ssieħbu virtwalment fil-konferenza tan-network. Minbarra l-anniversarju u d-dibattitu dwar il-futur tal-Ombudsman Ewropew, il-konferenza tan-network iddiskutiet il-kooperazzjoni futura matul it-terminu li ġej u suġġetti u modalitajiet possibbli għal investigazzjonijiet paralleli futuri. Il-konferenza, li kellha diskors ewlieni mill-Kummissarju għall-Impjiegi u d-Drittijiet Soċjali Nicolas Schmit, ipprovdiet ukoll opportunità oħra biex tiġi diskussa l-kriżi tal-COVID-19 u jiġi antiċipat kif dan se jaffettwa l-ħidma tal-ombudsmen fis-snin li ġejjin.

European Ombudsman

We now start the European Network of Ombudsman annual conference, discussing the impact of COVID-19 on its members, future parallel inquiries and #ENOnetwork cooperation: europa.eu/!tj97tX #EO25Years

In-Network Ewropew tal-Ombudsmen

Issa nibdew il-konferenza annwali tan-Network Ewropew tal-Ombudsman, li tiddiskuti l-impatt tal-COVID-19 fuq il-membri tiegħu, l-investigazzjonijiet paralleli futuri u l-kooperazzjoni tan-network tal-ENO. Niċċelebraw ukoll il-25 anniversarju tal-Ombudsman Ewropew.

L-ilmentaturi taw parir biex jiġu kkuntattjati istituzzjonijiet u korpi oħrajn mill-Ombudsman Ewropew fl-2020 u l-ilmenti ttrasferiti
L-ilmentaturi taw parir biex jiġu kkuntattjati istituzzjonijiet u korpi oħrajn mill-Ombudsman Ewropew fl-2020 u l-ilmenti ttrasferiti

7. Riżorsi

7.1. Baġit

Il-baġit tal-Ombudsman huwa taqsima indipendenti tal-baġit tal-UE. Huwa maqsum fi tliet titoli. It-Titolu 1 ikopri salarji, allowances, u nfiq ieħor relatat mal-persunal. It-Titolu 2 ikopri bini, għamara, tagħmir u nfiq operattiv mixxellanju. It-Titolu 3 ikopri n-nefqa li tirriżulta mill-funzjonijiet ġenerali li jitwettqu mill-istituzzjoni. Fl-2020, l-approprjazzjonijiet ibbaġitjati kienu jammontaw għal EUR 12 348 231.

Bl-għan li tiġi żgurata ġestjoni effettiva tar-riżorsi, l-awditur intern tal-Ombudsman jivverifika b’mod regolari s-sistemi ta’ kontroll interni tal-istituzzjoni u l-operazzjonijiet finanzjarji li jitwettqu mill-Uffiċċju. Bħal fil-każ ta’ istituzzjonijiet oħrajn tal-UE, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tivverifika wkoll lill-Ombudsman.

7.2. Użu tar-riżorsi

Kull sena, l-Ombudsman jadotta Pjan ta’ Ġestjoni Annwali, li jidentifika azzjonijiet konkreti li l-uffiċċju jistenna li jieħu biex jagħti effett lill-għanijiet u l-prijoritajiet tal-istrateġija ta’ ħames snin tal-Ombudsman “Lejn l-2019”. Il-Pjan ta’ Ġestjoni Annwali tal-2020 huwa s-sitt wieħed ibbażat fuq din l-istrateġija. F’Diċembru 2020, l-Ombudsman adotta strateġija ġdida, “Lejn l-2024”.

L-Ombudsman għandu persunal multilingwi u bi kwalifiki għoljin. Dan jiżgura li l-Uffiċċju jkun jista’ jindirizza lmenti fl-24 lingwa uffiċjali tal-UE u jqajjem sensibilizzazzjoni dwar il-ħidma tal-Ombudsman fl-UE kollha. F’Marzu 2020, b’rispons għall-pandemija tal-COVID-19, l-Uffiċċju tal-Ombudsman għamel tranżizzjoni effiċjenti u rapida biex isir post tax-xogħol diġitali, mingħajr interruzzjoni għax-xogħol ewlieni tal-indirizzar tal-ilmenti. Fl-2020, kien hemm 69 kariga fil-pjan ta’ stabbiliment tal-Ombudsman, li barra minn hekk, kien hemm medja ta’ tmien aġenti kuntrattwali li jaħdmu mal-Uffiċċju, filwaqt li 13-il apprendist kisbu esperjenza ta’ xogħol matul is-sena.

F’Settembru 2020, Rosita Hickey, li ilha taħdem fl-Uffiċċju tal-Ombudsman mill-2001, inħatret Direttur għall-Investigazzjonijiet wara kompetizzjoni miftuħa.

Informazzjoni dettaljata dwar l-istruttura tal-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-kompiti tad-diversi taqsimiet hija disponibbli fuq is-sit web tal-Ombudsman.

Rosita Hickey
Rosita Hickey inħatret Direttur tal-Investigazzjonijiet fl-2020.

Kif tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew

Bit-telefon

+33 (0)3 88 17 23 13

B’email

eo@ombudsman.europa.eu

Online
L-uffiċċji tagħna
L-Uffiċċju tagħna
Strasburgu
Indirizz postali

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Indirizz għall-viżitaturi

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

Brussell
Indirizz postali

Médiateur européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Indirizz għall-viżitaturi

Montoyer-Science (MTS)
30 rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Ir-ritratti u l-istampi kollha huma koperti mid-drittijiet tal-awtur © l-Unjoni Ewropea, ħlief il-qoxra (© erikreis / iStock). Ir-riproduzzjoni għal finijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija awtorizzata, dment li s-sors jiġi rikonoxxut.

HTML ISBN 978-92-9483-233-7 ISSN 1830-6926 doi:10.2869/342 QK-AA-21-001-MT-Q