Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

Lēmuma kopsavilkums lietā 1311/2016/TM par to, kā Eiropas Aviācijas drošības aģentūra izskatīja drošības ziņojumu

Lieta attiecās uz veidu, kā Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) izskatīja drošības ziņojumu, ko iesniedza gaisa kuģu tehniskās apkopes mehāniķis, kurš strādā tehniskās apkopes bāzē kādā ES lidostā. Sūdzības iesniedzēju neapmierināja tas, ka EASA nav viņu informējusi par viņa ziņojuma izskatīšanu.

Sūdzības iesniedzēja ziņojumu izskatīja atbilstoši EASA noteikumiem par konfidenciāliem drošības ziņojumiem. Saskaņā ar tolaik spēkā esošiem noteikumiem ziņojumu iesniedzējiem paziņoja, ka viņiem nesniegs informāciju par viņu ziņojuma tālāko izskatīšanu.

Ombude izskatīja šo jautājumu un konstatēja, ka EASA prakse nesniegt informāciju par saņemto ziņojumu tālāku izskatīšanu ir uzskatāma par nepareizu administrāciju. Ombude ieteica EASA mainīt konfidenciālo drošības ziņojumu procedūru, nodrošinot, ka personas, kuras ziņo par drošības problēmām, saņem atgriezenisko saikni, ciktāl tas iespējams, neskarot EASA darba integritāti.

EASA pieņēma ombudes ieteikumu un mainīja savu rīcību, sniedzot atgriezenisko saikni personām, kuras ziņo par drošības problēmām. Ombude atzinīgi vērtēja EASA ātro rīcību un slēdza izmeklēšanu.