Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 146 rezultātiem

Lēmums lietā OI/4/2021/MHZ par to, kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) ievēro savus pamattiesību pienākumus un nodrošina atbildību saistībā ar saviem paplašinātajiem pienākumiem

Pirmdiena | 18 jūlijs 2022

Šīs ombudes iniciētās izmeklēšanas mērķis bija novērtēt, kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) ievēro savus pamattiesību un pārredzamības pienākumus, kas noteikti Regulā 2019/1896 (“Frontex regula”), ar ko tika paplašinātas Frontex pilnvaras.

Izmeklēšanas gaitā tika pētīts, kā Frontex nodrošina pārredzamību attiecībā uz saviem “operacionālajiem plāniem”, kuros definēti darbības parametri un lēmumu pieņemšana par darbību apturēšanu, izbeigšanu vai neuzsākšanu pamattiesību apdraudējumu dēļ. Izmeklēšanas ietvaros tika vērtēta arī pamattiesību ievērošanas uzraudzība piespiedu izraidīšanas gadījumos un Frontex vadlīnijās par tādu personu bez dokumentiem pārbaudi, kuri nelikumīgi šķērso vai mēģina šķērsot ES ārējo robežu.

Izmeklēšanas rezultātā ombude izdeva vairākus priekšlikumus Frontex, lai uzlabotu organizācijas pārskatatbildību. Ombude aicina Frontex proaktīvi uzlabot pārredzamību attiecībā uz operacionālajiem plāniem un pamattiesību analīzi, uz kuru pamata izpilddirektors pieņem lēmumus par darbību apturēšanu, izbeigšanu vai neuzsākšanu. Viņa iesaka Frontex izdot konkrētas instrukcijas “pārbaudes komandām”, kuras veic pārrunas ar bēgļiem. Turklāt ombude aicina Frontex uzlabot piespiedu izraidīšanas uzraudzību, lai tie, kas eskortē izraidītos, būtu Frontex darbinieki, un garantētu labāku ziņošanu par uzraudzības darbībām.

Lēmums lietā OI/5/2020/MHZ par to, kā darbojas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) sūdzību izskatīšanas mehānisms attiecībā uz iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem, un par pamattiesību amatpersonas uzdevumu

Trešdiena | 08 jūnijs 2022

Ombude sāka izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas, lai izvērtētu, kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) risina iespējamus pamattiesību pārkāpumus, izmantojot tās sūdzību izskatīšanas mehānismu, un lai apsvērtu Frontex pamattiesību amatpersonas uzdevumu un neatkarību šajā saistībā.

Saistībā ar iepriekšēju izmeklēšanu ombude ieteica izveidot neatkarīgu mehānismu, lai izskatītu sūdzības par Frontex operācijām. ES likumdevēji apstiprināja sūdzību izskatīšanas mehānismu, un tas sāka darboties 2016. gadā.

Izmantojot sūdzību izskatīšanas mehānismu, Frontex izskata sūdzības, kas saņemtas no personām, kuras uzskata, ka Frontex operācijās ir pārkāptas viņu pamattiesības. Pamattiesību amatpersonas uzdevums ir tieši risināt sūdzības par Frontex darbinieku darbībām, kā arī nodrošināt, ka attiecīgās iestādes pienācīgi izskata sūdzības par Frontex operācijās iesaistīto valsts iestāžu darbiniekiem.

Šīs izmeklēšanas mērķis bija novērtēt, kā Frontex ir īstenojusi jaunos noteikumus par sūdzību izskatīšanas mehānismu un pamattiesību amatpersonu, kuri stājās spēkā 2019. gada novembrī. Tās mērķis bija arī novērtēt sūdzību izskatīšanas mehānisma vispārējo efektivitāti, ņemot vērā sabiedrības bažas par pamattiesību pārkāpumiem Frontex operācijās.

Ar sūdzību izskatīšanas mehānismu kopš tā izveides ir izskatīts ļoti maz sūdzību, un neviena sūdzība līdz šim nav bijusi saistīta ar Frontex darbinieku darbībām. Laikposmā no 2016. gada līdz 2021. gada janvārim pamattiesību amatpersona saņēma 69 sūdzības, no kurām 22 bija pieņemamas. Tā kā operācijās piedalās darbinieki no dažādām struktūrām, kuri ir atbildīgi dažādām iestādēm, potenciālajiem sūdzību iesniedzējiem var būti grūti noteikt iespējamos likumpārkāpējus un saprast, kā un kam viņi var ziņot par iespējamiem pārkāpumiem un pieprasīt tiesisko aizsardzību ar attiecīgo kanālu starpniecību.

Šajā izmeklēšanā ombude arī pārskatīja sūdzības, kas izskatītas ar sūdzību izskatīšanas mehānismu, un konstatēja dažādus potenciālus trūkumus, kas var sarežģīt personu iespējas ziņot par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem un pieprasīt tiesisko aizsardzību. Ombudes izmeklēšanā arī tika konstatēta kavēšanās, Frontex īstenojot tās jaunos pienākumus saistībā ar sūdzību izskatīšanas mehānismu un pamattiesību amatpersonu.

Pamatojoties uz izmeklēšanu, ombude sniedz Frontex vairākus ierosinājumus, kā uzlabot sūdzību izskatīšanas mehānisma pieejamību potenciālajiem pamattiesību pārkāpumos cietušajiem un nostiprināt Frontex operāciju un visu tajās iesaistīto dalībnieku pārskatatbildību. Tie ietver ierosinājumus par to, kā potenciālajiem pamattiesību pārkāpumos cietušajiem atvieglot piekļuvi informācijai par tiesiskās aizsardzības iespējām un ziņot par incidentiem, kā arī ierosinājumus uzlabot sūdzību izskatīšanu un pēcpasākumus.