Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Rādīt 1 - 20 no 77 rezultātiem

Lēmums par izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas par to, kā Eiropas Komisija uzrauga ES strukturālos un investīciju fondus, lai nodrošinātu to izmantošanu, lai veicinātu personu ar invaliditāti tiesības uz neatkarīgu dzīvi un iekļaušanu sabiedrībā (OI/2/2021/MHZ)

Otrdiena | 10 maijs 2022

Izmeklēšana attiecās uz to, kā Eiropas Komisija uzrauga, vai dalībvalstis izmanto ES strukturālo un investīciju (ESI) fondus, lai veicinātu personu ar invaliditāti un gados vecāku cilvēku tiesības uz neatkarīgu dzīvi un iekļaušanu sabiedrībā (deinstitucionalizāciju), un vai Komisija piemēro sankcijas, ja tas netiek darīts.

Izmeklēšanas gaitā ombuds saņēma informāciju no valstu ombudiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Ombuds konstatēja, ka Komisija varētu sniegt skaidrākus norādījumus par deinstitucionalizācijas veicināšanas nepieciešamību ESI līdzekļu izmantošanas kontekstā. Turklāt ombuds uzskatīja, ka Komisija varētu veikt pasākumus, lai uzlabotu ESI finansēto darbību uzraudzību, un ka tai ir jāizmanto aktīvāka pieeja izpildei, jo īpaši gadījumos, kad tiek paustas bažas, ka ESI finansētās darbības ir pretrunā ar pienākumu deinstitucionalizācijas veicināšanas pienākumu. Ombuds arī norādīja uz nepieciešamību būt īpaši piesardzīgiem attiecībā uz līdzekļiem, kas tiek izvietoti saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Ombuds slēdza izmeklēšanu, izsakot desmit ieteikumus, kuru mērķis ir uzlabot Komisijas sniegtās vadlīnijas un uzraudzības procesu. Tas uzsvēra, ka Komisijai ir jārīkojas ātri, ņemot vērā papildu finansējuma programmas, kas izveidotas, reaģējot uz COVID-19 pandēmiju, kā arī spēkā esošo noteikumu nesenās izmaiņas.

Ombuds apsvērs iespēju atgriezties pie šī jautājuma nākotnē, lai novērtētu progresu.