Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Teksta meklēšana

Dokumentu veids

Iesaistītā iestāde

Vienošanās veids

Lietas numurs

Valoda

Datumu amplitūda

Atslēgas vārdi

Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 69 rezultātiem

Lēmums lietā OI/5/2020/MHZ par to, kā darbojas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) sūdzību izskatīšanas mehānisms attiecībā uz iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem, un par pamattiesību amatpersonas uzdevumu

Otrdiena | 15 jūnijs 2021

Ombude sāka izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas, lai izvērtētu, kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) risina iespējamus pamattiesību pārkāpumus, izmantojot tās sūdzību izskatīšanas mehānismu, un lai apsvērtu Frontex pamattiesību amatpersonas uzdevumu un neatkarību šajā saistībā.

Saistībā ar iepriekšēju izmeklēšanu ombude ieteica izveidot neatkarīgu mehānismu, lai izskatītu sūdzības par Frontex operācijām. ES likumdevēji apstiprināja sūdzību izskatīšanas mehānismu, un tas sāka darboties 2016. gadā.

Izmantojot sūdzību izskatīšanas mehānismu, Frontex izskata sūdzības, kas saņemtas no personām, kuras uzskata, ka Frontex operācijās ir pārkāptas viņu pamattiesības. Pamattiesību amatpersonas uzdevums ir tieši risināt sūdzības par Frontex darbinieku darbībām, kā arī nodrošināt, ka attiecīgās iestādes pienācīgi izskata sūdzības par Frontex operācijās iesaistīto valsts iestāžu darbiniekiem.

Šīs izmeklēšanas mērķis bija novērtēt, kā Frontex ir īstenojusi jaunos noteikumus par sūdzību izskatīšanas mehānismu un pamattiesību amatpersonu, kuri stājās spēkā 2019. gada novembrī. Tās mērķis bija arī novērtēt sūdzību izskatīšanas mehānisma vispārējo efektivitāti, ņemot vērā sabiedrības bažas par pamattiesību pārkāpumiem Frontex operācijās.

Ar sūdzību izskatīšanas mehānismu kopš tā izveides ir izskatīts ļoti maz sūdzību, un neviena sūdzība līdz šim nav bijusi saistīta ar Frontex darbinieku darbībām. Laikposmā no 2016. gada līdz 2021. gada janvārim pamattiesību amatpersona saņēma 69 sūdzības, no kurām 22 bija pieņemamas. Tā kā operācijās piedalās darbinieki no dažādām struktūrām, kuri ir atbildīgi dažādām iestādēm, potenciālajiem sūdzību iesniedzējiem var būti grūti noteikt iespējamos likumpārkāpējus un saprast, kā un kam viņi var ziņot par iespējamiem pārkāpumiem un pieprasīt tiesisko aizsardzību ar attiecīgo kanālu starpniecību.

Šajā izmeklēšanā ombude arī pārskatīja sūdzības, kas izskatītas ar sūdzību izskatīšanas mehānismu, un konstatēja dažādus potenciālus trūkumus, kas var sarežģīt personu iespējas ziņot par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem un pieprasīt tiesisko aizsardzību. Ombudes izmeklēšanā arī tika konstatēta kavēšanās, Frontex īstenojot tās jaunos pienākumus saistībā ar sūdzību izskatīšanas mehānismu un pamattiesību amatpersonu.

Pamatojoties uz izmeklēšanu, ombude sniedz Frontex vairākus ierosinājumus, kā uzlabot sūdzību izskatīšanas mehānisma pieejamību potenciālajiem pamattiesību pārkāpumos cietušajiem un nostiprināt Frontex operāciju un visu tajās iesaistīto dalībnieku pārskatatbildību. Tie ietver ierosinājumus par to, kā potenciālajiem pamattiesību pārkāpumos cietušajiem atvieglot piekļuvi informācijai par tiesiskās aizsardzības iespējām un ziņot par incidentiem, kā arī ierosinājumus uzlabot sūdzību izskatīšanu un pēcpasākumus.

Lēmums lietā 233/2021/OAM par to, kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) izskatīja pieprasījumu attiecībā uz publisku piekļuvi dokumentiem par Frontex jūras operācijās izmantoto kuģu datu izsekošanu

Otrdiena | 30 marts 2021

Lieta attiecās uz Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) atteikumu piešķirt publisku piekļuvi izsekošanas datiem par vairākiem kuģiem, kas izmantoti tās īstenotās jūras operācijās Egejas jūrā. Sūdzības iesniedzējs lūdza piekļuvi konkrēta veida datiem par kuģu atrašanās vietu. Frontex sākotnēji identificēja vairākus dokumentus, kuros bija informācija par atrašanās vietu, bet atteicās piešķirt publisku piekļuvi, pamatojoties uz to, ka tas kaitētu sabiedrības interesēm attiecībā uz sabiedrības drošību. Savā galīgajā atbildē Frontex norādīja, ka tai nav dokumentu, kuros būtu ietverti konkrēti pieprasītie dati.

Ombude izmeklēja šo jautājumu un apstiprināja, ka Frontex rīcībā faktiski nebija dokumentu, kuros būtu ietverti konkrēti pieprasītie dati. Tomēr viņa izvērtēja Frontex pausto būtisko nostāju attiecībā uz dokumentiem, kas satur līdzīgus datus, tostarp kuģu pozicionēšanas datus, un konstatēja, ka atteikums ir pamatots.

Ombude aicināja Frontex nodrošināt konsekventu pieeju, atbildot uz pieprasījumiem par publisku piekļuvi dokumentiem. Proti, Frontex būtu rūpīgi jāpārbauda, kādi dokumenti ir tās rīcībā, un jāsniedz visaptveroši paskaidrojumi pieteikumu iesniedzējiem.