Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 572 rezultātiem

Lēmums par to, vai Eiropas Komisija vāc pietiekamu informāciju, lai uzraudzītu, kā Īrija īsteno ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) (Lieta 97/2022/PB)

Pirmdiena | 19 decembris 2022

Īrijai ir īpaša loma Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) īstenošanā, jo tajā atrodas lielākā daļa lielo tehnoloģiju uzņēmumu Eiropas Savienībā. Citu dalībvalstu uzraudzības iestādes bieži vien ir atkarīgas no Īrijas Datu aizsardzības komisijas darba, lai pilnībā risinātu ar persondatiem saistītas problēmas, kas skar viņu pašu valsts pilsoņus.

Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai Eiropas Komisija pienācīgi informētu par to, vai Vispārīgā datu aizsardzības regula tiek pareizi piemērota Īrijā attiecībā uz lielo tehnoloģiju uzņēmumiem.

Virkne publisko struktūru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tostarp sūdzības iesniedzējs, ziņoja, ka VDAR piemērošana Īrijā ir nepietiekama.

Ombude sāka izmeklēšanu, lai pārbaudītu, vai Eiropas Komisija vāc pietiekamu informāciju, lai uzraudzītu, kā Īrija īsteno VDAR.

Ombudes izmeklēšanā atklājās Eiropas Komisijas prakse pārbaudīt Īrijas Datu aizsardzības komisijas regulāru pārskatu par lielo tehnoloģiju lietu izskatīšanu. Viņa secināja, ka šāda prakse ir piemērota un atbilst labai pārvaldībai. Tomēr viņa uzskatīja, ka varētu veikt vairākus tehniskus uzlabojumus, un šajā sakarā izteica ierosinājumus.

Lēmums par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) saziņu ar iedzīvotājiem saistībā ar tās portālu piekļuvei dokumentiem (Apvienotās lietas 1261/2020 un 1361/2020)

Ceturtdiena | 15 decembris 2022

Lieta galvenokārt attiecās uz Frontex lēmumu vairs nesazināties pa e-pastu ar personām, kuras lūdz publisku piekļuvi dokumentiem. Frontex uzliek par pienākumu pieprasītājiem izmantot tās tiešsaistes piekļuves portālu. Tas rada problēmas pieprasītājiem, no kurām varētu viegli izvairīties, kā arī tiešsaistes pārredzamības platformām, kuras ir izveidojušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai palīdzētu sasniegt ES mērķi — strādāt pēc iespējas atklātāk.

Ombude nevarēja atrast pamatojumu Frontex lēmumam. Viņa nāca klajā ar ieteikumu, ka Frontex būtu jāļauj pieprasītājiem sazināties ar to pa e-pastu, neizmantojot tās pašreizējo dokumentu piekļuves portālu. Viņa arī lūdza Frontex informēt sevi par labāko praksi, ko Eiropas Komisija šajā sakarā ir apzinājusi attiecībā uz savu jauno publiskās piekļuves portālu, un pēc iespējas drīzāk to ieviest.

Ombude arī ierosināja, ka Frontex būtu jāatvēl resursi, kas vajadzīgi, lai izskatītu lielo skaitu piekļuves pieprasījumu, kurus tā, visticamāk, regulāri saņems turpmāk. Viņa arī ierosināja, ka Frontex būtu jāizstrādā detalizēta rokasgrāmata par to, kā tā apstrādā pieprasījumus par publisku piekļuvi, un jāpublicē šī rokasgrāmata.

Frontex noraidīja ombudes ieteikumu atļaut pieprasītājiem sazināties ar to pa e-pastu. Frontex arī pēc būtības neatbildēja uz ierosinājumu informēt sevi par attiecīgo Eiropas Komisijas labāko praksi un īstenot to.

Ombude izbeidz izmeklēšanu, konstatējot administratīvu kļūmi.

Attiecībā uz citiem ombudes ierosinājumiem Frontex norādīja, ka tā nesen ir piešķīrusi papildu pusslodzes amata vietu, lai izskatītu pieprasījumus par publisku piekļuvi dokumentiem, un paziņoja, ka tā izstrādās rokasgrāmatu, kā to ierosinājusi ombude. Izmeklēšanas sākumā Frontex īstenoja ombudes priekšlikumus pārskatīt paziņojumu par autortiesībām un padarīt dokumentus publiskajos piekļuves kontos pieejamus divus gadus. Tā arī vienojās ieviest īpašu e-pasta adresi apelāciju iesniegšanai.

Lēmums par to, kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir izskatījusi pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem, kas saistīti ar priekšlikumu ierobežot svinu munīcijā (Lieta 2124/2021/MIG)

Pirmdiena | 28 novembris 2022

Lieta attiecās uz lūgumu nodrošināt publisku piekļuvi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) rīcībā esošajiem dokumentiem par svinu munīcijā. EFSA pieprasījuma izskatīšana prasīja vairāk nekā septiņus mēnešus, vairākkārt pagarinot termiņu, tādējādi liedzot sūdzības iesniedzējam izmantot dokumentus, lai sagatavotu ieguldījumu sabiedriskajā apspriešanā, ko organizē cita ES aģentūra.

Ombude uzsāka izmeklēšanu un konstatēja administratīvas kļūmes saistībā ar to, kā EFSA ir izskatījusi sūdzības iesniedzēja piekļuves pieprasījumu, un jo īpaši par to, ka nav ievēroti termiņi, kas noteikti ES tiesību aktos par publisku piekļuvi dokumentiem. Viņa ieteica EFSA izbeigt praksi pagarināt noteiktos termiņus ilgāk par 30 darba dienām, ierosinot “taisnīgu risinājumu”. Viņa arī ieteica EFSA agrīnā posmā iesniegt pieteikumu iesniedzējiem to dokumentu sarakstu, kuros piekļuves pieprasījums ir formulēts plaši.

EFSA sniedza pozitīvu atbildi uz ombudes ieteikumiem, apņemoties mainīt savus noteikumus un praksi, lai nodrošinātu, ka pieprasījumi par publisku piekļuvi dokumentiem tiek ātri apstrādāti. Ombude slēdza izmeklēšanu, paužot gandarījumu par EFSA pozitīvo atbildi un pasākumiem, ko tā jau ir veikusi un plāno veikt, lai īstenotu viņas ieteikumus.