Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 180 rezultātiem

Lēmums par to, kā Eiropas Komisija ir risinājusi problēmas saistībā ar Augsta līmeņa foruma par kapitāla tirgu savienību sastāvu un dažu tās locekļu iespējamiem interešu konfliktiem (lieta Nr. 1777/2020/KR)

Trešdiena | 27 oktobris 2021

Šī uz sūdzībām balstītā izmeklēšana attiecās uz Augsta līmeņa forumu par ierosināto ES kapitāla tirgu savienību – Komisijas ekspertu grupu. Forums pulcēja nozares augstākos vadītājus un augstākos starptautiskos ekspertus un zinātniekus, lai izstrādātu jaunas idejas Komisijai par saistītajām politikas nostādnēm, un 2020. gadā tika sagatavots ziņojums ar ieteikumiem.

Pēc plašas Komisijas dokumentu pārbaudes un tikšanās ar Komisiju izmeklēšanas gaitā ombude atklāja divas administratīvas kļūmes:

1. Komisija uzskatīja, ka vairāki foruma locekļi, kuriem ir saikne ar finanšu iestādēm, ir neatkarīgi un pārstāv sabiedrības intereses. Lai mazinātu interešu konflikta riskus, ko Komisija bija konstatējusi, tā piemēroja vispārīgus pasākumus. Ombude rūpīgi izvērtēja šos pasākumus un uzskatīja tos par nepietiekamiem.

2. Pamatojoties uz foruma locekļu kļūdaino iedalījumu kategorijās, Komisija publiskoja sadalījumu starp foruma locekļiem, kuriem bija jābūt neatkarīgiem, un foruma locekļiem, kuri pārstāvēja dažādu ieinteresēto personu organizāciju kopīgās intereses, kas būtiski atšķīrās no tā, kā tas bija patiesībā.

Ombude izdeva ieteikumu.

Komisijas atbildē uz ombudes ieteikumu nebija sniegta jauna informācija, kā arī tā nemaina izmeklēšanas rezultātus.

Ombude pabeidza savu izmeklēšanu, apstiprinot savus konstatējumus un ieteikumu.

Lēmums lietā 1564/2020/TE par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes atteikumu piešķirt publisku piekļuvi tās Uzraudzības padomes balsojumiem un debatēm par regulatīvo tehnisko standartu projektiem

Otrdiena | 18 maijs 2021

Lieta attiecās uz Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EIOPA) atteikumu piešķirt publisku piekļuvi balsošanas rezultātiem un saistītajai argumentācijai saistībā ar tās Uzraudzības padomes lēmumu par regulatīvā tehniskā standarta projektu, kas attiecās uz iepakotiem mazumtirdzniecības produktiem un apdrošināšanas ieguldījumu produktiem.

Ombude veica izmeklēšanu par šo jautājumu un sākotnēji novērtēja, ka EIOPA Uzraudzības padomes pieņemtie regulatīvo tehnisko standartu projekti un visi ar to pieņemšanu saistītie dokumenti ir svarīgi elementi procesā, kurā Eiropas Komisija pieņem izrietošo deleģēto aktu. Šajā saistībā ombudi nepārliecināja EIOPA izvirzītie argumenti publiskas piekļuves atteikšanai, un viņas sākotnējais uzskats bija tāds, ka EIOPA būtu jāizpauž prasītā informācija.

EIOPA pozitīvi reaģēja uz ombudes sākotnējo novērtējumu. EIOPA apņēmās izpaust prasīto informāciju un nodrošināt, ka tās Uzraudzības padomes turpmākos protokolos tiek ietverta atbilstoša informācija par tās locekļu balsojumiem lēmumos par leģislatīviem dokumentiem. Ombude atzinīgi novērtēja EIOPA atbildi un veiktos pasākumus un slēdza izmeklēšanu.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Otrdiena | 04 maijs 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.