Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 190 rezultātiem

Lēmums par Eiropas Banku iestādes (EBI) atteikumu piešķirt publisku piekļuvi Uzraudzības padomes balsojumam un debatēm par to, ka uzraudzītās bankas, iespējams, pārkāpušas ES tiesību aktus (lieta 615/2021/TE)

Pirmdiena | 07 februāris 2022

Sūdzība attiecas uz Eiropas Banku iestādes (EBA) atteikumu piešķirt publisku piekļuvi tās Uzraudzības padomes (Padomes) balsošanas reģistriem saistībā ar diviem apsūdzības uzturēšanas projektiem par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (STAP). STAP apsūdzības uzturēšanas projekti var tikt izdoti pēc EBA veiktas izmeklēšanas par potenciāliem Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, ko izdarījušas valstu uzraudzības iestādes. Šie STAP apsūdzības uzturēšanas projekti attiecās uz Maltas, Dānijas un Igaunijas uzraudzības iestādēm saistībā ar iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ko veica Maltas “Pilatus Bank” un Dānijas “Danske Bank” Igaunijas filiāle.

Sūdzības iesniedzējs arī uzskatīja, ka pastāv interešu konflikti, jo attiecīgajos balsojumos piedalījās Padomes locekļi, kuri pārstāv Maltas, Dānijas un Igaunijas valsts uzraudzības iestādes.

Atbildot uz ombudes provizorisko lietas novērtējumu, EBA publiskoja divus minētos balsošanas reģistrus. Ombude atzinīgi novērtēja šo rīcību un uzskatīja, ka, izpaužot minēto informāciju, EBA ir atrisinājusi šo sūdzības aspektu. Ombude uzskata, ka šādu balsošanas reģistru izpaušana palīdz nodrošināt EBU Padomes locekļu neatkarīgu un ES interesēm atbilstošu rīcību. Viņa aicina EBA tāpat rīkoties ar turpmāk.

Attiecībā uz interešu konflikta jautājumu ombudes izmeklēšanas grupas veiktā dokumentu pārbaude atklāja, ka attiecīgie Padomes locekļi patiešām balsoja par to, vai EBA vajadzētu izdot STAP apsūdzības uzturēšanas projektu attiecībā uz savām attiecīgajām uzraudzības iestādēm. Lai gan EBA apgalvoja, ka tolaik spēkā esošie noteikumi neparedzēja to, ka Padomes locekļi būtu jāizslēdz no balsošanas, ombude uzskata, ka prasība rīkoties neatkarīgi un atbilstoši ES interesēm nozīmē, ka Padomes locekļiem patiešām nevajadzēja piedalīties balsošanā.

Tā kā 2020. gada janvārī EBA pieņēma jaunu Padomes reglamentu un politiku par interešu konfliktiem attiecībā uz personām, kas nav tās darbinieki, kura, šķiet, novērš turpmākas interešu konfliktu rašanās iespējas, ombude uzskata, ka šajā posmā turpmākai izmeklēšana nav pamatojuma. Tādēļ viņa slēdza izmeklēšanu, vēlreiz atzīstot būtisko progresu, kas tika panākts, pateicoties EBA pārvaldības struktūru gatavībai nodrošināt labāku pārredzamību.

Lēmums par to, kā Eiropas Komisija ir risinājusi problēmas saistībā ar Augsta līmeņa foruma par kapitāla tirgu savienību sastāvu un dažu tās locekļu iespējamiem interešu konfliktiem (lieta Nr. 1777/2020/KR)

Trešdiena | 27 oktobris 2021

Šī uz sūdzībām balstītā izmeklēšana attiecās uz Augsta līmeņa forumu par ierosināto ES kapitāla tirgu savienību – Komisijas ekspertu grupu. Forums pulcēja nozares augstākos vadītājus un augstākos starptautiskos ekspertus un zinātniekus, lai izstrādātu jaunas idejas Komisijai par saistītajām politikas nostādnēm, un 2020. gadā tika sagatavots ziņojums ar ieteikumiem.

Pēc plašas Komisijas dokumentu pārbaudes un tikšanās ar Komisiju izmeklēšanas gaitā ombude atklāja divas administratīvas kļūmes:

1. Komisija uzskatīja, ka vairāki foruma locekļi, kuriem ir saikne ar finanšu iestādēm, ir neatkarīgi un pārstāv sabiedrības intereses. Lai mazinātu interešu konflikta riskus, ko Komisija bija konstatējusi, tā piemēroja vispārīgus pasākumus. Ombude rūpīgi izvērtēja šos pasākumus un uzskatīja tos par nepietiekamiem.

2. Pamatojoties uz foruma locekļu kļūdaino iedalījumu kategorijās, Komisija publiskoja sadalījumu starp foruma locekļiem, kuriem bija jābūt neatkarīgiem, un foruma locekļiem, kuri pārstāvēja dažādu ieinteresēto personu organizāciju kopīgās intereses, kas būtiski atšķīrās no tā, kā tas bija patiesībā.

Ombude izdeva ieteikumu.

Komisijas atbildē uz ombudes ieteikumu nebija sniegta jauna informācija, kā arī tā nemaina izmeklēšanas rezultātus.

Ombude pabeidza savu izmeklēšanu, apstiprinot savus konstatējumus un ieteikumu.