Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 97 rezultātiem

Lēmums lietā 1944/2019/DL par dalībvalstu nostājas pārredzamību attiecībā uz Eiropas Komisijas piedāvātājiem noteikumiem Ekodizaina direktīvas īstenošanai

Otrdiena | 09 februāris 2021

Sūdzības iesniedzējs pieprasīja publisku piekļuvi dalībvalstu nostājām attiecībā uz noteikumu īstenošanu, ar ko nosaka ekodizaina prasības elektroniskiem displejiem. Komisija identificēja četrus audioierakstus, kuros dalībvalsts ierēdņi debatēja par šo noteikumu grozījumiem, un saistītu e-pastu, kas atbilst šā prasījuma darbības jomai. Komisija noraidīja piekļuves prasību, uzskatot, ka atklāšana apdraudētu lēmumu pieņemšanas procesu un pārkāptu ES datu aizsardzības tiesības ierēdņiem.

Ombude uzskatīja, ka atteikt publisku piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem Komisijai nav bijis pamatojuma. Atklāšana nevis traucētu lēmumu pieņemšanas procesu, bet gan stiprinātu to, uzlabojot leģitimitāti iedzīvotāju acīs. Turklāt Komisijas iebildumiem, ka publiska piekļuve radītu datu pārkāpumus, nebija pamatojuma. Tādēļ ombude ieteica Komisijai publiskot dokumentus.

Komisija izvēlējās neievērot ombudes ieteikumu. Ombude bija vīlusies, jo īpaši, ņemot vērā pārredzamības nozīmību, lai iedzīvotāji varētu prasīt dalībvalstu atbildību par to nostāju attiecībā uz ES tiesību aktu projektiem.

Ombude apstiprina, ka Komisijas atteikšanās sniegt piekļuvi audioierakstiem un e-pastam ir administratīva kļūme, un uz šā pamata slēdz šo lietu.

 

Lēmums lietā 1416/2019/VB par to, ka Eiropas Komisija iekļauj Horvātijas gāzes termināļa būvniecības projektu kopēju interešu projektu (KIP) – pārrobežu enerģētikas infrastruktūras projektu – sarakstā un tās sekojošo lēmumu piešķirt projektam ES finansējumu

Trešdiena | 16 decembris 2020

Lieta attiecās uz peldoša sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvniecības projektu Horvātijas salā. Sūdzības iesniedzēji bija noraizējušies par to, ka Eiropas Komisija ir iekļāvusi projektu kopēju interešu projektu (KIP) – pārrobežu enerģētikas infrastruktūras projektu – sarakstā un piešķīrusi tam ES finansējumu saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI). Sūdzības iesniedzēji uzskatīja, ka projekts neatbilst attiecīgajiem kritērijiem, lai to iekļautu KIP sarakstā un lai saņemtu ES finansējumu.

Ombude izskatīja šo jautājumu un neatrada neko, kas liecinātu, ka Komisija būtu pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, iekļaujot projektu KIP sarakstā un piešķirot tam ES finansējumu. Tā kā Komisija tagad ir sniegusi skaidrus paskaidrojumus, pievēršoties sūdzības iesniedzēju izvirzītajiem argumentiem, ombude uzskata, ka turpmāka šīs sūdzības izmeklēšana nav nepieciešama.

Lēmums lietā 1991/2019/KR par Eiropas Komisijas rīcību saistībā ar ilgtspējas novērtējumu gāzes projektiem, kas iekļauti pašreizējā kopīgu interešu projektu sarakstā

Otrdiena | 17 novembris 2020

Lieta attiecās uz gāzes projektu iekļaušanu ES kopīgo interešu projektu (KIP) 2019. gada sarakstā. Tie ir pārrobežu enerģētikas infrastruktūras projekti, kuriem jāpalīdz sasniegt ES enerģētikas un klimata politikas mērķus. Sūdzības iesniedzējs bija noraizējies, ka ilgtspēja gāzes projektiem, kas iekļauti šajā KIP sarakstā, netika pienācīgi novērtēta, kā prasīts.

Komisija jau bija atzinusi, ka gāzes kandidātprojektu ilgtspējas novērtējums datu trūkuma un nepietiekamas metodikas dēļ ir bijis nepietiekams. Izmeklēšanas gaitā Komisija informēja ombudi, ka tā atjaunina kritēriju, ko izmanto, lai novērtētu to projektu ilgtspēju, kas kandidē uz iekļaušanu nākamajā KIP sarakstā, kuru tā izstrādās 2021. gadā.

Paredzams, ka šajā atjauninājumā, novērtējot projektus, tiks ņemts vērā CO2 un metāna līdzsvars, kā arī efektivitātes ietekme. Paredzams, ka rādītājs atspoguļos infrastruktūras paredzamo ietekmi uz kopējo siltumnīcefektu izraisošo gāzu intensitāti enerģijas ražošanā attiecīgajā ES dalībvalstī un emisijas saistībā ar pašas infrastruktūras darbību.

Ombude atzinīgi vērtē, ka Komisija nodrošinās šā atjauninājuma pieejamību, pirms tiks pieņemts lēmums par nākamo KIP sarakstu. Nākamā KIP saraksta pieņemšana ir paredzēta 2021. gada pēdējā ceturksnī.

Ņemot vērā ES mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņām un ilgtspēju, ir žēl, ka gāzes projekti tika iekļauti iepriekšējos KIP sarakstos, pienācīgi nenovērtējot to ilgtspēju. Tas nozīmēja, ka tos nebija iespējams sarindot, lai noteiktu ilgtspējīgākos projektus. Tomēr Komisija veic nepieciešamos pasākumus, kā rezultātā turpmāka ombudes veiktā izmeklēšana šajā brīdī nav nepieciešama.