Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 218 rezultātiem

Decision on how the European Food Safety Authority (EFSA) dealt with a request for public access to documents related to a proposal to restrict lead in ammunition (case 2124/2021/MIG)

Pirmdiena | 14 novembris 2022

The case concerned a request for public access to documents held by the European Food Safety Authority (EFSA) concerning lead in ammunition. EFSA took more than seven months to deal with the request, extending the deadline on various occasions, which prevented the complainant from using the documents in preparing a contribution to a public consultation organised by another EU agency.

The Ombudsman opened an inquiry and found maladministration in how EFSA had dealt with the complainant’s access request and, specifically, its failure to comply with the time limits set out in the EU legislation on public access to documents. She recommended that EFSA should cease its practice of extending the prescribed time limits beyond 30 working days when proposing a ‘fair solution’. She also recommended that EFSA should provide applicants at an early stage with a list of the documents it identifies where an access request is formulated in broad terms. 

EFSA replied positively to the Ombudsman’s recommendations, committing itself to changing its rules and practices to ensure that requests for public access to documents are processed swiftly. The Ombudsman closed the inquiry, welcoming EFSA’s positive response and the steps it has already taken and intends to take to implement her recommendations.

Lēmums par Eiropas Savienības Padomes atteikumu piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar sarunām par “Digitālo tirgu akta” projektu (Lieta 1499/2021/SF)

Pirmdiena | 27 jūnijs 2022

Sūdzības iesniedzējs, kas ir žurnālistu tīkls no vairākām Eiropas valstīm, lūdza publisku piekļuvi dalībvalstu sākotnējiem komentāriem un jautājumiem par tiesību akta priekšlikumu “Digitālo tirgu aktam”. Padome atteica pilnīgu publisku piekļuvi norādītajiem dokumentiem, apgalvojot, ka pilnīga publiskošana kaitētu notiekošajam lēmumu pieņemšanas procesam.

Ombude norādīja, ka sabiedrības informēšana par likumdošanas procedūru norisi ir juridiska prasība. Savlaicīga piekļuve leģislatīviem dokumentiem ir ļoti svarīga, lai pilsoņi varētu izmantot savas Līgumā noteiktās tiesības piedalīties ES demokrātiskajā dzīvē.

Šajā gadījumā ombuds konstatēja, ka Padome nav pietiekami pierādījusi, ka pieprasīto dokumentu publiskošana nopietni ietekmētu, paildzinātu vai sarežģītu tās lēmumu pieņemšanas procesu. Tādēļ viņa uzskatīja, ka Padomes atteikums nodrošināt publisku piekļuvi ir administratīva kļūme. Viņa ieteica Padomei piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi pieprasītajiem leģislatīvajiem dokumentiem.

Atbildot, Padome piešķīra pilnīgu publisku piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem. Ombude atzinīgi vērtē Padomes pozitīvo atbildi uz viņas ieteikumu. Tomēr viņa pauž nožēlu par laiku, kas Padomei vajadzīgs, lai nodrošinātu publisku piekļuvi. Viņa norāda, ka, tā kā kopš pieprasījuma iesniegšanas pagājis vairāk nekā gads, publiskotie dokumenti vairs nav izmantojami sūdzības iesniedzēja iecerētajam mērķim, proti, informēt iedzīvotājus par notiekošo likumdošanas procesu. Tādējādi ombude apstiprināja savu konstatējumu par administratīvām kļūmēm.

Ombude aicina Padomi leģislatīvos dokumentus darīt pieejamus laikā, kas ļaus sabiedrībai efektīvi piedalīties diskusijā.

 

Ieteikums par to, kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir izskatījusi pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem, kas saistīti ar priekšlikumu ierobežot svinu munīcijā (Lieta 2124/2021/MIG)

Pirmdiena | 02 maijs 2022

Lieta attiecas uz pieprasījumu publiskai piekļuvei Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) rīcībā esošajiem dokumentiem par svinu munīcijā. EFSA vairāk nekā septiņus mēnešus izskatīja pieprasījumu, vairākkārt pagarinot termiņu. Sūdzības iesniedzējs bija neapmierināts ar laiku, kādā EFSA izskatīja pieprasījumu, iebilstot, ka EFSA nav sniegusi attiecīgus paskaidrojumus par kavēšanos un ka kavēšanās dēļ viņš nav varējis pēc būtības piedalīties attiecīgā sabiedriskā apspriešanā.

Ombude konstatēja administratīvu kļūmi attiecībā uz to, kā EFSA ir izskatījusi sūdzības iesniedzēja piekļuves pieprasījumu, un jo īpaši par to, ka EFSA nav ievērojusi termiņus, kādi noteikti ES tiesību aktos par publisku piekļuvi dokumentiem. Ombude sniedz divus ieteikumus ar mērķi uzlabot kārtību, kādā EFSA izskata pieprasījumus publiskai piekļuvei dokumentiem.

Ieteikums sakarā ar Eiropas Savienības Padomes atteikumu piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar sarunām par “Digitālo tirgu akta” projektu (Lieta 1499/2021/SF)

Pirmdiena | 28 februāris 2022

Sūdzības iesniedzējs, kas ir žurnālistu tīkls no vairākām Eiropas valstīm, lūdza publisku piekļuvi dalībvalstu sākotnējiem komentāriem un jautājumiem par tiesību akta priekšlikumu “Digitālo tirgu aktam”. Padome atteica pilnīgu piekļuvi identificētajiem dokumentiem, iebilstot, ka to pilnīga izpaušana apdraudētu notiekošo lēmumu pieņemšanas procesu.

Sabiedrības informēšana par likumdošanas gaitu ir juridiska prasība. Ir ļoti svarīgi, ka pilsoņi var izmantot savas līgumā noteiktās tiesības piedalīties ES demokrātiskajā dzīvē. Lai gan dažas dalībvalstis var nevēlēties atklāt, ka to nostāja ir mainījusies kādā konkrētā likumdošanas procesā, vēlme mainīt nostāju un panākt kompromisu ir demokrātiskas lēmumu pieņemšanas pamats.

Šajā gadījumā ombudes izmeklēšanas grupas veiktajā pārbaudē atklājās, ka Padome, atbildot uz sūdzības iesniedzēja lūgumu, nav izpaudusi nevienas dalībvalsts nostāju par tiesību akta priekšlikumu. Ombude konstatēja, ka Padome nav pierādījusi, ka attiecīgo dokumentu publiskošana nopietni ietekmētu, paildzinātu vai apgrūtinātu tās lēmumu pieņemšanas pareizu norisi.

Tāpēc ombude uzskata, ka Padomes atteikums piešķirt publisku piekļuvi dalībvalstu nostājām ir bijusi administratīva kļūme. Viņa iesaka Padomei piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem.