Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Rādīt 1 - 20 no 221 rezultātiem

Lēmums par to, kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir izskatījusi pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem, kas saistīti ar priekšlikumu ierobežot svinu munīcijā (Lieta 2124/2021/MIG)

Pirmdiena | 14 novembris 2022

Lieta attiecās uz lūgumu nodrošināt publisku piekļuvi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) rīcībā esošajiem dokumentiem par svinu munīcijā. EFSA pieprasījuma izskatīšana prasīja vairāk nekā septiņus mēnešus, vairākkārt pagarinot termiņu, tādējādi liedzot sūdzības iesniedzējam izmantot dokumentus, lai sagatavotu ieguldījumu sabiedriskajā apspriešanā, ko organizē cita ES aģentūra.

Ombude uzsāka izmeklēšanu un konstatēja administratīvas kļūmes saistībā ar to, kā EFSA ir izskatījusi sūdzības iesniedzēja piekļuves pieprasījumu, un jo īpaši par to, ka nav ievēroti termiņi, kas noteikti ES tiesību aktos par publisku piekļuvi dokumentiem. Viņa ieteica EFSA izbeigt praksi pagarināt noteiktos termiņus ilgāk par 30 darba dienām, ierosinot “taisnīgu risinājumu”. Viņa arī ieteica EFSA agrīnā posmā iesniegt pieteikumu iesniedzējiem to dokumentu sarakstu, kuros piekļuves pieprasījums ir formulēts plaši.

EFSA sniedza pozitīvu atbildi uz ombudes ieteikumiem, apņemoties mainīt savus noteikumus un praksi, lai nodrošinātu, ka pieprasījumi par publisku piekļuvi dokumentiem tiek ātri apstrādāti. Ombude slēdza izmeklēšanu, paužot gandarījumu par EFSA pozitīvo atbildi un pasākumiem, ko tā jau ir veikusi un plāno veikt, lai īstenotu viņas ieteikumus.

 

Lēmums par Eiropas Savienības Padomes atteikumu piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar sarunām par “Digitālo tirgu akta” projektu (Lieta 1499/2021/SF)

Pirmdiena | 27 jūnijs 2022

Sūdzības iesniedzējs, kas ir žurnālistu tīkls no vairākām Eiropas valstīm, lūdza publisku piekļuvi dalībvalstu sākotnējiem komentāriem un jautājumiem par tiesību akta priekšlikumu “Digitālo tirgu aktam”. Padome atteica pilnīgu publisku piekļuvi norādītajiem dokumentiem, apgalvojot, ka pilnīga publiskošana kaitētu notiekošajam lēmumu pieņemšanas procesam.

Ombude norādīja, ka sabiedrības informēšana par likumdošanas procedūru norisi ir juridiska prasība. Savlaicīga piekļuve leģislatīviem dokumentiem ir ļoti svarīga, lai pilsoņi varētu izmantot savas Līgumā noteiktās tiesības piedalīties ES demokrātiskajā dzīvē.

Šajā gadījumā ombuds konstatēja, ka Padome nav pietiekami pierādījusi, ka pieprasīto dokumentu publiskošana nopietni ietekmētu, paildzinātu vai sarežģītu tās lēmumu pieņemšanas procesu. Tādēļ viņa uzskatīja, ka Padomes atteikums nodrošināt publisku piekļuvi ir administratīva kļūme. Viņa ieteica Padomei piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi pieprasītajiem leģislatīvajiem dokumentiem.

Atbildot, Padome piešķīra pilnīgu publisku piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem. Ombude atzinīgi vērtē Padomes pozitīvo atbildi uz viņas ieteikumu. Tomēr viņa pauž nožēlu par laiku, kas Padomei vajadzīgs, lai nodrošinātu publisku piekļuvi. Viņa norāda, ka, tā kā kopš pieprasījuma iesniegšanas pagājis vairāk nekā gads, publiskotie dokumenti vairs nav izmantojami sūdzības iesniedzēja iecerētajam mērķim, proti, informēt iedzīvotājus par notiekošo likumdošanas procesu. Tādējādi ombude apstiprināja savu konstatējumu par administratīvām kļūmēm.

Ombude aicina Padomi leģislatīvos dokumentus darīt pieejamus laikā, kas ļaus sabiedrībai efektīvi piedalīties diskusijā.

 

Ieteikums par to, kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir izskatījusi pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem, kas saistīti ar priekšlikumu ierobežot svinu munīcijā (Lieta 2124/2021/MIG)

Pirmdiena | 02 maijs 2022

Lieta attiecas uz pieprasījumu publiskai piekļuvei Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) rīcībā esošajiem dokumentiem par svinu munīcijā. EFSA vairāk nekā septiņus mēnešus izskatīja pieprasījumu, vairākkārt pagarinot termiņu. Sūdzības iesniedzējs bija neapmierināts ar laiku, kādā EFSA izskatīja pieprasījumu, iebilstot, ka EFSA nav sniegusi attiecīgus paskaidrojumus par kavēšanos un ka kavēšanās dēļ viņš nav varējis pēc būtības piedalīties attiecīgā sabiedriskā apspriešanā.

Ombude konstatēja administratīvu kļūmi attiecībā uz to, kā EFSA ir izskatījusi sūdzības iesniedzēja piekļuves pieprasījumu, un jo īpaši par to, ka EFSA nav ievērojusi termiņus, kādi noteikti ES tiesību aktos par publisku piekļuvi dokumentiem. Ombude sniedz divus ieteikumus ar mērķi uzlabot kārtību, kādā EFSA izskata pieprasījumus publiskai piekļuvei dokumentiem.