• Iesniegt sūdzību
 • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Eiropas ombudes stratēģija - “Pretī 2019. gadam”

Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Priekšvārds

Ombuda iestādes visa pasaulē ir demokrātijas un tiesiskuma ikona. Tās ir gan kā valdības un valsts pārvaldes varas neatkarīga pārbaude, gan kā instruments, ar kura palīdzību pilsoņi var panākt, ka viņu sūdzības izskata un viņu tiesības attaisno neatkarīgā, pieejamā un objektīvā birojā ārpus tradicionālās tiesu sistēmas.

Pēc 1992. gada Māstrihtas līguma, dibinot biroju Eiropas Savienībā, ar to bija plānots stiprināt ES iestāžu demokrātisko leģitimitāti. Tā bija arī atziņa, ka šīs iestādes arvien vairāk ienāk dalībvalstu pilsoņu ikdienas dzīvē, tāpēc ir vajadzība nodrošināt, lai institucionālo varu neizmanto negodīgā, netaisnīgā vai patvaļīgā veidā.

Eiropas ombuda birojs drīzumā uzsāks savas pastāvēšanas trešo desmitgadi, un pagājušajā gadā es biju pagodināta, ka Eiropas Parlaments ievēlēja mani par ombudi un es varēju turpināt Jacob Söderman kunga un profesora Nikiforos Diamandouros iesākto.

Mani priekšteči palīdzēja nostiprināt jaunās institūcijas apzinīgumu ES pārvaldes skatījumā. Ar savu prasmi un ietekmi, kā arī ļoti kompetenta un entuziastiska personāla atbalstu viņi panāca ievērojamus uzlabojumus valsts pārvaldes darba efektivitātē, pārredzamībā un godīgumā. Tāpat viņi panāca taisnīgu iznākumu tiem tūkstošiem personu, pilsoniskās sabiedrības locekļu un uzņēmumu, kuru tiesības ES iestādes bija pārkāpušas, nepienācīgi veicot savu darbu.

Mans uzdevums un mērķis tagad ir pacelt Eiropas ombudu nākamajā ietekmes, atbilstības un efektivitātes līmenī. Šajās lappusēs izklāstītā stratēģija tieši tam ir paredzēta, aptverot periodu līdz 2019. gadam. Tā ir izstrādāta pēc daudzu mēnešu dialoga ne tikai ar manu personālu, bet arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, uzņēmumiem, ES iestāžu vadītājiem un Eiropas Parlamentu. Stratēģijas mērķis ir izmantot mūsu resursus ļoti stratēģiskā veidā, nosakot tās ES valsts pārvaldes jomas, kurās mēs varam darboties visefektīvāk.

Emily O'Reilly

2014. gada novembris

1. Misija un uzdevuma pārskats

Mūsu misija ir kalpot demokrātijai, strādājot ar Eiropas Savienības iestādēm, lai radītu efektīvāku, pārskatatbildīgāku, pārredzamāku un ētiskāku pārvaldi.

Kā mēs to darām?

Ombuda neatkarību garantē Līgumi.

Mēs nodarbinām ļoti prasmīgu un daudzvalodīgu personālu, kas novērtē pilsoņu sūdzības pret ES iestādēm un attiecīgos gadījumos nodrošina tiesību aizsardzību.

Ombuds arī pēc savas iniciatīvas izmeklē būtiskus sabiedrības nozīmes vai principa jautājumus.

Tāpat ombuds ietekmē labas pārvaldes prakses attīstību ES iestādēs, veicot izskaidrošanas darbu, sagatavojot vadlīnijas un labas prakses kodeksus, kā arī Īpašos ziņojumus Eiropas Parlamentam.

Ar Pamattiesību hartu ir nodrošinātas ES pilsoņu tiesības iesniegt ombudam sūdzības. Šīs tiesības var īstenot arī uzņēmumi, apvienības un trešo valstu valstspiederīgie, kuri dzīvo ES. Ombuds var izskatīt sūdzības par Hartas noteikumu pārkāpumiem, kā arī citas lietas saistībā ar administratīvām kļūmēm. Tāpēc ombuds paver iespējas pilsoņiem, palīdzot īstenot viņu pamattiesības. Papildus tiesībām uz labu pārvaldi pilsoņiem ir tiesības zināt, ar ko ES iestādes nodarbojas (pārredzamība), kā arī tiesības piedalīties šo iestāžu darbībā. Šā iemesla dēļ ombuda galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka ES iestādes īsteno un aizsargā visas šīs tiesības.

Visbeidzot, ombuds veicina labu pārvaldību un valsts pakalpojumu kultūru, palīdzot ES pārvaldei strādāt atklāti, efektīvi un ar cieņu.

Praktizējam, ko sludinām

Mēs cenšamies praktizēt to, ko sludinām citiem. Tas nozīmē, ka atzīstam savas kļūdas, esam atvērti pārbaudēm un gatavi mācīties no pieredzes.

Mūsu iekšējās un ārējās darbības pamatā ir pieci vadošie principi:

 • integritāte;
 • pārskatatbildība;
 • dialogs;
 • pakalpojumi;
 • taisnīgums.

Mūsu saistības attiecībā uz mūsu personālu

Mēs tiecamies nodrošināt pozitīvu un sadarbību veicinošu darba vidi, kurā pret jebkuru personu izturas ar cieņu un pietāti un kur katrai personai ir iespēja veidot profesionālo karjeru atbilstoši iestādes vajadzībām un pienākumiem.

2. Stratēģija

Stratēģija kalpo vairākiem mērķiem. Ar to:

 • nosaka augsta līmeņa mērķus, ko ombuda birojs cenšas sasniegt, veicot dažādas konkrētas darbības (izskaidrots Darbības pamatprincipos[1]);
 • nodrošina daudzgadīgu struktūru resursu, ko birojam piešķīrusi Budžeta lēmējinstitūcija, ekonomiskai, lietpratīgai un efektīvai cilvēkresursu un finanšu izmantošanai;
 • nosaka kritērijus ārējām ieinteresētajām personām, lai varētu novērtēt mūsu sniegumu un saukt mūs pie atbildības.

Mūsu stratēģiskie mērķi

Mūsu stratēģija ir apvienot trīs savstarpēji pastiprinošus mērķus.

Mēs tiecamies panākt ievērojamu atbilstību Eiropas Savienībā un ar mūsu ieinteresētajām personām. Mēs tiecamies nodrošināt augstu ombudes un biroja atpazīstamību mūsu misijas atbalstam, kā arī mēs tiecamies īstenot reālu un pozitīvu ietekmi uz ES pārvaldi.

Šos mērķus atbalsta efektivitātes iekšējais mērķis.

Mūsu stratēģiskie mērķi

1. mērķis – nodrošināt atbilstību

Mēs vēlamies radīt pievienoto vērtību pilsoņiem un citām ieinteresētajām personām, orientējoties uz galvenajiem sistēmiskajiem jautājumiem, kas ir visbūtiskākie attiecībā uz viņu interesēm un bažām.

Prioritātes

1. Stiprināt mūsu nozīmi kā atzītai, uzticamai un neatkarīgai iestādei par jautājumiem, kas būtiski ombudes mandātam, nodrošinot līderību pārredzamībā, pārskatatbildībā un integritātē.

2. Saistīties ar mūsu ieinteresētajām personām un izzināt viņu viedokļus.

3. Publiski iesaistīties būtiskās ES debatēs un politikas attīstībā, kā arī tās veicināt, ja vien ombudes mandāts un zināšanas var nodrošināt pievienoto vērtību.

4. Sadarboties ar starptautiskajiem tīkliem un organizācijām, lai noteiktu augstākos standartus un labākās prakses, piemēram, saistībā ar cilvēktiesībām/pamattiesībām vai pārvaldības jautājumiem, piemēram, ziņošanu par problēmām un interešu konfliktiem.

5. Pastiprināt mūsu spēju saprast Eiropas Savienības mainīgo dinamiku un politisko, sociālo, ekonomisko un juridisko kontekstu, kurā mēs darbojamies.

2. mērķis – panākt lielāku ietekmi

Mēs vēlamies patiesi reāli izmainīt ES iestāžu darba kvalitāti, rīkojoties kā izmaiņu dzinējspēks galvenajās jomās.

Prioritātes

1. Proaktīvi noteikt galvenās stratēģiski svarīgās jomas un virzīt atbilstošus resursus sistēmas problēmu izmeklēšanai, jo īpaši ar pašiniciatīvas izmeklēšanām.

2. Attīstīt integrētu pieeju stratēģiskajai izmeklēšanai, izmantojot starpnozaru pieredzi Ombuda birojā.

3. Izstrādāt instrumentus, ar kuriem varētu sistemātiskāk un rūpīgāk sekot ombudes ieteikumu un piezīmju rezultātiem.

4. Stiprināt un izmantot sadarbību un dialogu ar ES iestādēm un citām ieinteresētajām personām ombudes ieteikumu atbalstam.

5. Piemērotā un apdomīgā veidā izmantot pilnībā ombuda statūtu piešķirtās pilnvaras, lietojot visus mūsu rīcībā pieejamos rīkus un iespējas atkarībā no konkrētās lietas.

3. mērķis – saglabāt augstu atpazīstamības līmeni

Mēs vēlamies vairot mūsu ietekmes spējas. Sabiedrības un iestāžu informētībai par ombudu ir jābūt stiprākai un dziļākai.

Prioritātes

1. Stratēģiski izmantot mūsu saziņas spēju, lai informētu gan plašu sabiedrību, gan galvenās mērķauditorijas, kā arī citas ieinteresētās personas.

2. Attīstīt mūsu tiešsaistes rīkus un kanālus par efektīvākiem saziņas instrumentiem.

3. Plaši un stratēģiski iesaistīties sadarbībā ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām attiecībā uz plaša mēroga būtiskiem jautājumiem, tajā pašā laikā saglabājot mūsu neatkarību.

4. Sadarboties ar Eiropas ombudu tīklu saziņā ar pilsoņiem.

5. Noteikt un attīstīt apzinīgus un autoritatīvus biroja pārstāvjus, kuri ir spējīgi pārstāvēt ombudi galvenajos pasākumos un konferencēs un kuri var arī apzināt tīkla izveides un izskaidrošanas darba iespējas.

4. mērķis – uzlabot mūsu efektivitāti

Mēs vēlamies izmantot savus resursus, lai sasniegtu labākos iespējamos rezultātus.

Prioritātes

1. Nodrošināt, ka ombuda budžeta resursus izmanto atbilstoši stratēģijai.

2. Nodrošināt, ka visi mūsu iekšējie procesi un struktūrvienības, tostarp IT sistēmas, darbojas pēc iespējas ātrāk un efektīvāk.

3. Izstrādāt viedas, elastīgas un funkcionālas darba prakses, lai varētu piešķirt prioritātes un izskatīt sūdzības pēc iespējas ātrāk un efektīvāk.

4. Veicināt pārredzamības, ētikas, jaunievedumu un pakalpojumu iekšējo kultūru pret pilsoņiem.

5. Turpināt attīstīt biroju par pievilcīgu, dinamisku un svarīgu vietu, kur strādā motivēti, talantīgi un aktīvi cilvēki, nodrošinot mūsu labi izstrādātās un resursiem nodrošinātās stratēģijas orientāciju uz cilvēkresursu politiku.

3. Īstenošana un novērtēšana

Ar Ikgadējo vadības plānu (AMP) un Gada ziņojumu (AAR) mēs katru gadu plānojam un novērtējam konkrētas darbības, kas veiktas iepriekš minēto mērķu un prioritāšu sasniegšanai. Periodā, ko aptver pašreizējā stratēģija, Ikgadējais vadības plāns tiek veidots, kā aprakstīts turpmāk.

Rudenī ombude izdod vadlīnijas nākamajā gadā paredzētajām darbībām, pamatojoties uz stratēģijas mērķiem un prioritātēm. Vadlīnijās ir norādīti birojam pieejamie paredzētie finanšu resursi un cilvēkresursi. Saskaņā ar vadlīnijām darbības struktūrvienību vadītāji ierosina konkrētas darbības un paskaidro:

 • kā ierosinātās darbības sekmē stratēģijas mērķu un prioritāšu sasniegšanu;
 • kādi resursi nepieciešami darbību veikšanai; un
 • kā nepieciešamie resursi tiks darīti pieejami (jo īpaši un attiecīgā gadījumā ar efektivitātes pieaugumiem un/vai citām darbībā paredzēto resursu samazināšanu).

Pēc iekšējām apspriedēm un saskaņošanas ombude lemj par Ikgadējā vadības plāna pieņemšanu.

Vērtēšana, novērtēšana un ziņošana

Ar pirmo stratēģiju tika noteikti daudzi galvenie darbības rādītāji (KPI) saistībā ar tās mērķiem. Pamatojoties uz pusgada vai gada rezultātiem, tika veidota rezultātu tabula un par rezultātiem tika ziņots Gada ziņojumā.

Pieredze ar KPI un rezultātu tabulu ir ļoti pozitīva. Gan rādītāji, gan tabula bija efektīvi instrumenti iekšējai vadībai un ārējai ziņošanai, izmantojot Gada ziņojumu.

KPI ir jāpārskata, ņemot vērā pašreizējās stratēģijas mērķus un prioritātes. Lai nodrošinātu to lietderību un atbilstību, jaunie KPI tiks izstrādāti rūpīgi un iekšēji pamatīgi apspriesti pirms to publicēšanas ombuda tīmekļa vietnē vienlaicīgi ar 2015. gada Ikgadējo vadības plānu.

4. Pārskatīšana

Šo stratēģiju pārskata vidējā termiņā pēc sabiedriskas apspriešanas.