• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Statūti

Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Eiropas Parlamenta Lēmums par statūtiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi(1)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumus, jo īpaši Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 195. panta 4. punktu, Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 107.d panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

ņemot vērā Padomes apstiprinājumu,

tā kā saskaņā ar Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu noteikumiem jāizstrādā statūti un jāparedz vispārēji nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi;

tā kā jāizstrādā nosacījumi, kurus ievērojot ombudam var iesniegt sūdzības, kā arī jānosaka attiecības starp ombuda pienākumu izpildi un lietas izskatīšanu tiesā vai administratīvu izskatīšanu;

tā kā ombudam, kas var darboties arī pēc savas iniciatīvas, ir jābūt pieejamām visām viņa pienākumu veikšanai vajadzīgajām sastāvdaļām; tā kā šajā nolūkā Kopienas iestādēm un struktūrām pēc ombuda pieprasījuma ir jāsniedz visa informācija, ko viņš tām lūdz, neskarot ombuda pienākumu neizpaust šādu informāciju; tā kā piekļuvei klasificētai informācijai vai dokumentiem, īpaši slepeniem dokumentiem Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta izpratnē(2) , būtu jānotiek saskaņā ar attiecīgās Kopienas iestādes vai struktūras drošības noteikumiem; tā kā iestādēm vai struktūrām, kas sniedz piekļuvi klasificētai informācijai vai dokumentiem, kā minēts 3. panta 2. punkta pirmajā daļā, būtu jāinformē ombuds par to, ka šī informācija vai dokumenti ir klasificēti; tā kā, lai īstenotu 3. panta 2. punkta pirmās daļas noteikumus, ombudam būtu iepriekš ir jāvienojas ar attiecīgo iestādi vai struktūru par noteikumiem, kas attiecas uz darbu ar slepenu informāciju un dokumentiem, un cita veida informāciju, uz kuru attiecas pienākums neizpaust dienesta noslēpumu; tā kā, ja ombuds konstatē, ka prasītā palīdzība netiek sniegta, viņš informē Eiropas Parlamentu, kas veic atbilstošus pasākumus;

tā kā jānosaka kārtība, kas jāievēro, ja ombuda veiktajā izmeklēšanā atklājas administratīvas kļūmes, tā kā jāparedz arī, ka ombuds Eiropas Parlamentam katras gadskārtējās sesijas beigās iesniedz pilnīgu ziņojumu;

tā kā ombudam un viņa dienesta darbiniekiem ir pienākums turēt slepenībā visu informāciju, ko viņi saņēmuši, pildot savus pienākumus; tā kā ombudam tomēr ir pienākums informēt kompetentās iestādes par faktiem, uz kuriem, pēc viņa domām, varētu attiekties krimināltiesības un kuri ir pievērsuši viņa uzmanību izmeklēšanas gaitā;

tā kā jāparedz sadarbības iespēja starp ombudu un tāda paša veida iestādēm atsevišķās dalībvalstīs saskaņā ar piemērojamiem valstu tiesību aktiem;

tā kā Eiropas Parlamentam ir jāieceļ ombuds savu pilnvaru laika sākumā un uz šo pilnvaru laiku, izvēloties ombudu no personām, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi un sniedz visas vajadzīgās neatkarības un kompetences garantijas;

tā kā ir jāparedz nosacījumi, ar kādiem beidzas ombuda pienākumu izpilde;

tā kā ombudam ir jāpilda pienākumi pilnīgi neatkarīgi un, uzņemoties pienākumus, ir svinīgi jāsola Eiropas Kopienu Tiesas priekšā, ka viņš tā rīkosies; tā kā jānosaka ar ombuda pienākumiem nesavienojamas darbības, kā arī ombuda atalgojums, privilēģijas un neaizskaramība;

tā kā jāparedz noteikumi par ombuda sekretariāta, kas viņam palīdzēs, ierēdņiem un darbiniekiem un par sekretariāta budžetu; tā kā ombuda mītnei būtu jābūt Eiropas Parlamenta mītnei;

tā kā ombudam ir jāpieņem šī lēmuma īstenošanas noteikumi; tā kā turklāt jānosaka atsevišķi pārejas noteikumi pirmajam ombudam, kas jāieceļ pēc Līguma par Eiropas Savienību stāšanās spēkā,

IR PIEŅĒMIS ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

1. Statūti un vispārīgi nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi, ir izklāstīti šajā lēmumā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 195. panta 4. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 107.d panta 4. punktu.

2. Ombuds pilda pienākumus saskaņā ar pilnvarām, ko Kopienas iestādēm un struktūrvienībām piešķir Līgumi.

3. Ombuds nevar iejaukties lietās, ko izskata tiesas, vai apšaubīt tiesas nolēmumu pamatotību.

2. pants

1. Saskaņā ar iepriekš minētajiem Līgumiem un tajos izklāstītajiem nosacījumiem ombuds palīdz atklāt administratīvas kļūmes Kopienas iestāžu un struktūrvienību darbībā, izņemot Tiesu un Pirmās instances tiesu, kas pilda tiesu iestādes funkcijas, un sniedz ieteikumus kļūdu novēršanai. Ombudam nevar iesniegt sūdzību par citu iestāžu vai personu darbību.

2. Jebkurš Eiropas Savienības pilsonis vai fiziska persona, kura dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, var tieši vai ar Eiropas Parlamenta deputāta starpniecību iesniegt ombudam sūdzību par administratīvām kļūmēm Kopienas iestāžu vai struktūrvienību darbībā, izņemot Tiesu un Pirmās instances tiesu, kad tās pilda tiesu iestādes funkcijas. Ombuds informē attiecīgo iestādi vai struktūrvienību uzreiz pēc tam, kad sūdzība viņam iesniegta.

3. Sūdzībai jābūt tādai, lai varētu identificēt sūdzības iesniedzēju un sūdzības priekšmetu; sūdzības iesniedzējs var prasīt, lai sūdzība netiktu izpausta.

4. Sūdzību iesniedz divu gadu laikā no dienas, kad sūdzības iesniedzējs ir ievērojusi faktus, uz ko sūdzība pamatojas, un pirms sūdzības iesniegšanas ir atbilstīgi administratīvā veidā jāvēršas attiecīgajās iestādēs un struktūrvienībās.

5. Ombuds var ieteikt sūdzības iesniedzējam ar to vērsties citā iestādē.

6. Ombudam iesniegtās sūdzības neietekmē pārsūdzības termiņus administratīvās lietās vai tiesā.

7. Ja ombuds attiecībā uz iesniegtajiem faktiem nepabeigtas vai pabeigtas tiesvedības dēļ deklarē, ka sūdzība nav pieņemama vai tās izskatīšana jāpārtrauc, tās izmeklēšanas rezultātu, kuru viņš līdz attiecīgajam brīdim ir veicis, reģistrē, neveicot tālākas darbības.

8. Ombudam var iesniegt sūdzības, kas attiecas uz darba attiecībām starp Kopienas iestādēm un struktūrvienībām un to ierēdņiem un citiem darbiniekiem, tikai tad, ja attiecīgā persona ir izsmēlusi visas iespējas iesniegt iekšējus administratīvus pieprasījumus un sūdzības, jo īpaši Civildienesta noteikumu 90. panta 1. un 2. daļā minētās procedūras, un ja ir beigušies termiņi, kad iestādei, kurai tāds pieprasījums bija nodots, bija jāsniedz atbilde.

9. Ombuds cik vien iespējams drīz informē sūdzības iesniedzēju par uzsāktajām darbībām sakarā ar sūdzību.

3. pants

1. Ombuds pēc savas iniciatīvas vai, saņemot sūdzību, veic visas izmeklēšanas darbības, ko viņš uzskata par pamatotām, lai noskaidrotu iespējamas administratīvas kļūmes Kopienas iestāžu un struktūrvienību darbībā. Viņš par šādu rīcību informē attiecīgo iestādi vai struktūrvienību, kas viņam var sniegt noderīgus paskaidrojumus.

2. Kopienas iestādēm un struktūrām ir pienākums sniegt ombudam visu informāciju, ko viņš tām pieprasa, kā arī ļaut tam piekļūt attiecīgajām lietām. Piekļuve klasificētai informācijai vai dokumentiem, īpaši slepeniem dokumentiem Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta izpratnē, notiek saskaņā ar attiecīgās Kopienas iestādes vai struktūras drošības noteikumiem.

Iestādes vai struktūras, kas sniedz piekļuvi slepenai informācijai vai dokumentiem kā noteikts iepriekšējā punktā, informē ombudu par to, ka šī informācija vai dokumenti ir slepeni.

Lai īstenotu pirmā apakšpunkta noteikumus, ombuds iepriekš vienojas ar attiecīgo iestādi vai struktūru par noteikumiem, kas attiecas uz darbu ar slepenu informāciju vai dokumentiem un cita veida informāciju, uz kuru attiecas pienākums neizpaust dienesta noslēpumu.

Attiecīgās iestādes vai struktūras sniedz piekļuvi dalībvalstu izcelsmes dokumentiem, kuri ar likumu vai noteikumiem ir klasificēti kā slepeni, tikai tad, ja attiecīgā dalībvalsts tam ir iepriekš piekritusi.

Tās sniedz piekļuvi citiem dalībvalstu izcelsmes dokumentiem tikai pēc tam, kad par to informēta attiecīgā dalībvalsts.

Abos gadījumos ombuds saskaņā ar 4. pantu nedrīkst atklāt šādu dokumentu saturu.

Kopienas iestāžu un struktūru ierēdņiem un citiem darbiniekiem pēc ombuda pieprasījuma ir jāsniedz liecības; viņu pienākums aizvien ir ievērot attiecīgās Civildienesta noteikumu normas, proti, glabāt dienesta noslēpumu.

3. Dalībvalstu iestādēm ar dalībvalstu pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Kopienās starpniecību ir jāsniedz ombudam, kad vien viņš to prasa, visa informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot administratīvas kļūmes Kopienas iestādēs vai struktūrvienībās, ja vien uz šādu informāciju neattiecas normatīvie akti vai noteikumi par slepenību, vai noteikumi, kas liedz izpaust informāciju. Tomēr gadījumā, ja pastāv noteikumi, kas liedz izpaust informāciju, attiecīgā dalībvalsts var ļaut ombudam saņemt šo informāciju ar nosacījumu, ka viņš apņemas to neizpaust.

4. Ja ombuds prasīto palīdzību nesaņem, viņš informē Eiropas Parlamentu, kas veic atbilstīgus pasākumus.

5. Cik iespējams, ombuds kopā ar attiecīgo iestādi vai struktūrvienību meklē risinājumu, lai administratīvas kļūmes novērstu un sūdzību apmierinātu.

6. Ja ombuds konstatē, ka ir bijusi administratīva kļūme, viņš informē attiecīgo iestādi vai struktūrvienību, vajadzības gadījumā sagatavojot ieteikumu projektu. Šādi informētā iestāde vai struktūrvienība trīs mēnešu laikā nosūta ombudam sīki izstrādātu atzinumu.

7. Pēc tam ombuds nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam un attiecīgai iestādei vai struktūrvienībai. Ziņojumā viņš var sniegt ieteikumus. Sūdzības iesniedzēju ombuds informē par izmeklēšanas rezultātu, par attiecīgās iestādes vai struktūrvienības izteikto atzinumu un par ombuda sniegtajiem ieteikumiem.

8. Katras gadskārtējās sesijas beigās ombuds sniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par veikto izmeklēšanu iznākumu.

4. pants

1. Ombudam un viņa darbiniekiem, kam piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 287. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 194. pantu, ir pienākums neizpaust informāciju vai dokumentus, ko viņi iegūst izmeklēšanas gaitā. Viņiem jo īpaši ir pienākums neizpaust nekādu slepenu informāciju vai jebkādu dokumentu, kas iesniegts ombudam, jo īpaši slepenus dokumentus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta izpratnē, vai dokumentus, uz kuriem attiecas Kopienas tiesību akti par personas datu aizsardzību, kā arī jebkādu informāciju, kas varētu kaitēt sūdzības iesniedzējam vai kādai citai iesaistītai personai, neskarot 2. punktu.

2. Ja izmeklēšanas gaitā ombuds uzzina faktus, uz kuriem pēc viņa domām varētu attiekties krimināllikums, viņš tūlīt ar dalībvalstu pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Kopienās starpniecību informē kompetentās valsts iestādes, un, ciktāl lieta ietilpst kompetentās Kopienas iestādes kompetencē, – Kopienas iestādi, struktūru vai dienestu, kas ir atbildīgs par krāpšanas apkarošanu; vajadzības gadījumā ombuds informē arī Kopienas iestādi vai struktūru, kurai ir pakļauts attiecīgais ierēdnis vai darbinieks un kura var piemērot Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti 18. panta otro daļu. Ombuds var arī informēt attiecīgo Kopienas iestādi vai struktūru par faktiem, kas liek apšaubīt tās darbinieka rīcību no disciplinārā viedokļa.

4.a pants

Ombuds un viņa darbinieki pieprasījumus publiskai piekļuvei dokumentiem, kas nav 4. panta 1. punktā minētie dokumenti, izskata saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētajiem noteikumiem un ierobežojumiem.

5 pants

1. Ciktāl tas var palīdzēt padarīt izmeklēšanu efektīvāku un labāk aizsargāt to personu tiesības un intereses, kas ombudam iesniedz sūdzības, ombuds var sadarboties ar tāda paša veida iestādēm konkrētās dalībvalstīs ar nosacījumu, ka viņš ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus. Ombuds tādā veidā nedrīkst pieprasīt piekļuvi dokumentiem, kas viņam nebūtu pieejami saskaņā ar 3. pantu.

2. Pildot savus pienākumus, kas noteikti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 195. pantā un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 107.d pantā, un, izvairoties no citu iestāžu vai struktūru darbības dublēšanas, ombuds ar tādiem pašiem nosacījumiem var sadarboties ar dalībvalstu iestādēm un struktūrām, kas ir atbildīgas par pamattiesību ievērošanas veicināšanu un aizsardzību.

6. pants

1. Ombudu ieceļ Eiropas Parlaments pēc katrām Eiropas Parlamenta vēlēšanām uz parlamenta pilnvaru laiku. Viņu var ievēlēt atkārtoti.

2. Ombudu izvēlas no personām, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi, kam ir pilnas pilsoņu un politiskās tiesības, kas piedāvā visas neatkarības garantijas un atbilst savas valsts augstāko juridisko iestāžu amatiem vajadzīgajiem nosacījumiem vai kam ir atzīta kompetence un pieredze, lai uzņemtos ombuda pienākumus.

7. pants

1. Ombuds beidz pildīt pienākumus, beidzoties pilnvaru laikam, pēc atkāpšanās no amata vai pēc atlaišanas.

2. Izņemot atlaišanas gadījumu, ombuds paliek amatā, līdz ir iecelts viņa amata pārņēmējs.

3. Priekšlaicīgas pienākumu izbeigšanās gadījumā amata pārņēmēju uz atlikušo Parlamenta pilnvaru laiku ieceļ triju mēnešu laikā pēc amata vietas atbrīvošanās.

8. pants

Ombudu, kas vairs neatbilst nosacījumiem, kuri vajadzīgi pienākumu veikšanai, vai ir izdarījis smagu pārkāpumu, var atlaist Eiropas Kopienu Tiesa pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

9. pants

1. Ombuds pilda pienākumus pilnīgi neatkarīgi Kopienas un Eiropas Savienības pilsoņu vispārējās interesēs. Pildot pienākumus, viņš nelūdz un nepieņem norādījumus no jebkādas valdības vai citas struktūrvienības. Viņš atturas veikt darbības, kas nav savienojamas ar viņa pienākumiem.

2. Uzņemoties savus pienākumus, ombuds Eiropas Kopienu Tiesā dod svinīgu solījumu, ka viņš pildīs savus pienākumus pilnīgi neatkarīgi un objektīvi un ka pilnvaru laikā un pēc to izbeigšanās viņš ievēros pienākumus, kas no tām izriet, jo īpaši pienākumu pēc pilnvaru izbeigšanās izturēties godīgi un piesardzīgi attiecībā uz zināmu amatu vai priekšrocību pieņemšanu.

10. pants

1. Pilnvaru laikā ombuds nedrīkst uzņemties citus politiskos vai administratīvos pienākumus vai citus amatus par atalgojumu vai bez tā.

2. Darba samaksas, piemaksu un pensijas ziņā ombudu pielīdzina Eiropa Kopienu Tiesas tiesnesim.

3. Ombudam un viņa Sekretariāta ierēdņiem un darbiniekiem piemēro Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un neaizskaramību 12. līdz 15. pantu un 18. pantu.

11. pants

1. Ombudam palīdz sekretariāts, un viņš ieceļ tā galveno atbildīgo personu.

2. Ombuda sekretariāta ierēdņiem un darbiniekiem piemēro tos pašus noteikumus, ko Eiropas Kopienu ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem. To skaitu katru gadu apstiprina kā daļu no budžeta procedūras.

3. Eiropas Kopienu un dalībvalstu ierēdņus, kas iecelti darbam ombuda sekretariātā, norīko dienesta interesēs, un tiem garantē automātisku atjaunošanu amatā sākotnējā iestādē.

4. Jautājumos, kas attiecas uz ombuda personālu, viņam ir tāds pats statuss kā iestādēm Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 1. panta nozīmē.

12. pants : (Svītrots)

13. pants

Ombuda mītne ir Eiropas Parlamenta mītne.

14. pants

Ombuds pieņem šī lēmuma īstenošanas noteikumus.

15. pants

Pirmo ombudu, kas jāieceļ pēc Līguma par Eiropas Savienību stāšanās spēkā, ieceļ uz atlikušo Parlamenta pilnvaru laiku.

16. pants : (Svītrots)

17. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī . Tas stājas spēkā tā publicēšanas dienā.

(1)Pieņemts 1994. gada 9. martā (OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.) un grozīts ar Parlamenta 2002. gada 14. marta lēmumu (OV L 92, 9.4.2002., 13. lpp.) un 2008. gada 18. jūnija lēmumu (OV L 189., 17.7.2008., 25.lpp.).
(2)Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).