• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Eiropas labas administratīvās prakses kodekss

2001.gada 6.septembrī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kas apstiprina labas administratīvās prakses kodeksu. Tam būtu jānosaka Eiropas Savienības un iestāžu un struktūru, to administrāciju un ierēdņu attiecības ar sabiedrību.

Kodekss ievēro arī Eiropas administratīvo tiesību principus, kas ir pamatā Eiropas Kopienu tiesas praksei, kā arī ņem vērā valstu tiesību aktus.

Deklarācija

ES dalībvalstu un kandidātvalstu nacionālo ombudu Sestajā seminārā pieņemtā deklarācija, Strasbūra, 2007. gada 14. - 16. oktobris

Eiropas ombudu tīkls ir sagatavojis šo deklarāciju, lai labāk iepazīstinātu ar ombudu darbības Eiropas Savienības (ES) dimensiju un lai izskaidrotu ombudu sniegtos pakalpojumus tiem, kas iesniedz sūdzības ES tiesību darbības jomas ietvaros.

Nacionālie un reģionālie ombudi sniedz nozīmīgu ieguldījumu, lai nodrošinātu, ka ES valstu pilsoņi un iedzīvotāji zina un bauda savas tiesības. Kopā ar Eiropas ombudu viņi veido Eiropas ombudu tīklu.

Eiropas ombudu tīkls, pamatojoties uz brīvprātības principiem, apvieno nacionālos un reģionālos ombudus un līdzīgas struktūras Eiropas Savienības dalībvalstīs, nacionālos ombudus kandidātvalstīs, Norvēģijā un Islandē, kā arī Eiropas ombudu un Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju. Vācijā lūgumrakstu komitejas nacionālajā un reģionālajā līmenī pilda funkcijas, kas pielīdzināmas ombudu darbībai. Šīs lūgumrakstu komitejas ir tīkla sastāvdaļa.