• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Datu aizsardzība

Paziņojumi par privātumu

Ārējās saites

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti
  • Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Lēmums Nr. 1247/2002/EK (2002. gada 1. jūlijs) par noteikumiem un vispārīgiem nosacījumiem, kas reglamentē Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumu izpildi