Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda misija

Eiropas Ombuda birojs ir neatkarīga un objektīva struktūra, kas sauc pie atbildības ES iestādes un aģentūras, kā arī sekmē labu pārvaldību. Ombuds palīdz cilvēkiem, uzņēmumiem un organizācijām risināt problēmas saskarsmē ar ES pārvaldības iestādēm, izmeklējot sūdzības par ES iestāžu un struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm, kā arī aktīvi izskatot plašākas sistēmiskas problēmas.

Mūsu stratēģija

Eiropas ombude Emily O’Reilly amata pilnvaru laikposmam līdz 2019. gadam ir pieņēmusi stratēģiju, ar kuru paredzēts palielināt iestādes ietekmi, nozīmību un pamanāmību. Minētajā stratēģijā paredzēta Ombuda resursu izmantošana stratēģiski pārdomāti, apzinot tās ES publiskās pārvaldes jomas, kurās mūsu ieguldījums varētu būt visefektīvākais. Mēs katru gadu izvērtējam biroja ieguldīto darbu stratēģijas īstenošanā.

Lasiet vairāk par mūsu stratēģiju