Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Europeiska utrikestjänstens vägran att ge allmänheten full tillgång till de skriftliga protokollen från mötena i Global Tech Panel

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.