Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Evropska komisija se ni odzvala na vprašanja o tem, kako v izbirnih postopkih upošteva izkušnje kandidatov, pridobljene pred pridobitvijo diplome