Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Spôsob, akým Európska komisia nakladá s informáciami z oblasti výskumu a vývoja týkajúcimi sa účinných látok v pesticídoch, ktoré schvaľuje

Spôsob, akým Európska komisia nakladá s informáciami z oblasti výskumu a vývoja týkajúcimi sa účinných látok v pesticídoch, ktoré schvaľuje.