Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Údajný konflikt záujmov v práci mechanizmu vedeckého poradenstva Komisie v dôsledku neprimeranej politiky v oblasti vyhlásení o záujmoch v prípade pozvaných expertov

An alleged conflict of interest in the work of the Commission’s Scientific Advice Mechanism due to an inadequate policy on declarations of interest for invited experts.