Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Refuzul Serviciului European de Acțiune Externă de a acorda acces public deplin la înregistrările scrise ale întrunirilor Comitetului Global Tech

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.