Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Odmowa udzielenia przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) publicznego dostępu do dokumentów dotyczących operacji poszukiwawczo-ratowniczych