Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Komisija strādā ar pētniecības un izstrādes informāciju, kas saistīta ar tās apstiprinātajām aktīvajām vielām pesticīdos

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.