Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Iespējamais interešu konflikts Komisijas zinātnisko konsultāciju mehānisma darbībā sakarā ar neadekvātu politiku attiecībā uz interešu deklarācijām uzaicinātajiem ekspertiem

An alleged conflict of interest in the work of the Commission’s Scientific Advice Mechanism due to an inadequate policy on declarations of interest for invited experts.