Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Az Európai Külügyi Szolgálat megtagadta a Global Tech Panel (Globális Technológiai Panel) üléseiről készült jegyzőkönyvekhez való teljes körű nyilvános hozzáférés biztosítását

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.