Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Refus du Service européen pour l'action extérieure d’accorder un accès public complet aux comptes rendus écrits des réunions du groupe Global Tech

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.