Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan komission toiminta sen hyväksymien torjunta-aineiden tehoaineiden tutkimusta ja kehitystä koskevien tietojen osalta

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.