Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kuidas korraldati Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) personalivaliku menetluses olukorrapädevusel põhinev intervjuu