Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kuidas Euroopa Komisjon käsitleb tema poolt heakskiidetavate pestitsiidide toimeainetega seotud teadus- ja arendustegevuse teavet

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.