Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Ombuda komanda

Lai nodrošinātu, ka iestāde var pienācīgi izskatīt sūdzības visās 24 Līguma valodās un izplatīt informāciju par iespējām palīdzēt cilvēkiem un organizācijām, Ombuda rīcībā ir atbilstīgi kvalificēti darbinieki, kas pārvalda vairākas valodas. Meklējiet mūsu darbiniekus pēc attiecīgās jomas vai skatiet mūsu biroja organizatoriskās struktūras diagrammu.

Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuda kabinets

Kabineta komanda personīgi atskaitās ombudei un strādā saskaņā ar viņas tiešajiem norādījumiem. Tā konsultē ombudi un sniedz atbalstu, palīdzot nodrošināt ombudes redzējuma, stratēģijas un mērķu īstenošanu.
Jebkurš no kabineta darbiniekiem var pavadīt ombudi darba braucienos, ja tas tiek pieprasīts, un pēc norādījuma var palīdzēt sagatavot runas, prezentācijas un ziņojumus.
 • Aidan O'Sullivan
  Biroja vadītājs
  Vispārēji atbildīgs par ombuda stratēģiju, attiecībām ar citām iestādēm, tostarp Eiropas Parlamentu, un biroja vadību. Sadarbojas ar ģenerālsekretariātu, lai nodrošinātu stratēģijas īstenošanu. Konsultē ombudu par komunikācijas un izpratnes veicināšanas pasākumiem.
 • Silvia Bartolucci
  Politikas padomdevējs
  Atbildīgs par attiecībām ar Eiropas Parlamentu, tostarp Lūgumrakstu komiteju. Konsultē ombudi par Vienlīdzīgu iespēju stratēģijas īstenošanu. Kabineta kontaktpunkts attiecībām ar Eiropas ombudu tīklu. Sagatavo politikas brīfingus un runas.
 • Megan Killian
  Ombuda personīgais asistents
  Atbildīgais par Ombuda darba kārtības, uzdevumu un sanāksmju organizēšanu; izskata Ombuda saņemto saraksti un uzaicinājumus, pārvalda kabineta digitālo arhīvu. Atbildīgais par visiem uzticētajiem ārkārtas administratīvajiem uzdevumiem.
 • Markus Spoerer
  Politikas padomdevējs
  Konsultē ombudi par politikas attīstību, stratēģiju un ārējām attiecībām.

Ģenerālsekretariāts

Ģenerālsekretariāts ir atbildīgs par vispārējo biroja vadību un vispārējo ombudes stratēģijas saskaņošanas un īstenošanas nodrošināšanu.
 • - Vacant -
  Ģenerālsekretārs
 • Caroline Moen
  Ģenerālsekretāra palīdze
 • Murielle Richardson
  Administrators

Izmeklēšanas direktorāts

Izmeklēšanas direktorāts, kurā ietilpst viena lietu izskatīšanas nodaļa (turpmāk tekstā), ir atbildīgs par Biroja pamatdarbību, proti, izmeklēt iespējamas administratīvās kļūmes ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās un veicināt labu administratīvo praksi.
 • Rosita Hickey
  Izmeklēšanas direktors
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Galvenais padomnieks hartas ievērošanas jautājumos
 • Fergal Ó Regan
  Galvenais juridiskais eksperts
 • Peter Dyrberg
  Izmeklēšanas un procesa eksperts
 • Jennifer King
  Juridisks eksperts
 • Christophe Lesauvage
  Juridisks eksperts
  -
 • Leticia Díez Sánchez
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Tanja Ehnert
  Izmeklēšanas koordinators
 • Silvia Fuller
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Michaela Gehring
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Nicholas Hernanz
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Nina Klubert
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Oana Marin
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Erika Murányi
  Direktorāta asistents
 • Koen Roovers
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Emma Bougault
  Stažieris izmeklēšanas jautājumos
 • Anna Sara Louisa Jakobsson
  Stažieris izmeklēšanas jautājumos
 • Deison Luigi Tuni
  Stažieris izmeklēšanas jautājumos

Lietu izskatīšanas nodaļa

 • Tina Nilsson
  Lietu izskatīšanas nodaļas vadītājs
 • Francesca Abbo
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Vieri Biondi
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Peter Bonnor
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Jean Lusweti
  Lietas izskatīšanas palīdze
 • Tereza Mandjukova
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Laura Massocchi
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Richard More O'Ferrall
  Izmeklēšanas koordinators
 • Eija Salonen
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Valentina Stoeva
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Konstantinos Tsaklidis
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Anna Barbara Zejc
  Izmeklēšanas darbinieks
 • Natalia Chiner Ridaura
  Stažieris izmeklēšanas jautājumos
 • Raya Dimitrova
  Stažieris izmeklēšanas jautājumos
 • Elia Saso
  Stažieris izmeklēšanas jautājumos
 • Konstantinos Skaltsas
  Stažieris izmeklēšanas jautājumos

Administrācijas direktorāts

 • Marie-Pierre Darchy
  Administrācijas direktors

Procesu un dokumentu pārvaldības, darbības nepārtrauktības un infrastruktūras nodaļa

 • Alessandro Del Bon
  Procesu un dokumentu pārvaldības, darbības nepārtrauktības un infrastruktūras nodaļas vadītājs
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Administrators – tīmekļa un programmatūru izstrādes speciālists
 • Christophe Bauer
  Procesu pārvaldības asistents – Koordinācija
 • Séverine Beyer
  Procesu pārvaldības asistents
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Procesu pārvaldības asistents
 • Kevin Crespo
  Informācijas tehnoloģijas atbalsts
 • Henri Finckbohner
  Loģistika un inventārs (GBI) – šoferis
 • Marjorie Fuchs
  Administrators
 • Ana Gaspar
  Procesu pārvaldības asistents
 • Inga Jasmontaitė
  Procesu pārvaldības asistents
 • Gaël Lambert
  Informācijas tehnoloģiju speciālists — LSA
 • Oualiba Makhloufia
  Procesu pārvaldības asistents – Dokumentu pārvaldības speciālists (DMO)
 • Catherine Vaudé
  Procesu pārvaldības asistents
 • Caroline Zinck
  Procesu pārvaldības asistents
 • Rémi Huyghe
  Tīmekļa izstrādes praktikants

Budžeta un finanšu nodaļa

 • Véronique Vandaele
  Budžeta un finanšu nodaļas vadītājs
 • Cindy Giannakis
  Finanšu referente
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Finanšu referents
 • Emese Szentes
  Finanšu referente

Cilvēkresursu nodaļa

 • Zina Assimakopoulou
  Cilvēkresursu nodaļas vadītājs
 • Rachel Doell
  Cilvēkresursu palīgs
 • Giovanna Fragapane
  Apmācības koordinators
 • Isgouhi Krikorian
  Cilvēkresursu palīgs
 • Stéphanie Maraj
  Cilvēkresursu palīgs
 • Francesca Pavesi
  Administrators
 • Gabrielle Sheridan
  Cilvēkresursu palīgs
 • Félicia Voltzenlogel
  Cilvēkresursu palīgs

Komunikāciju nodaļa

Komunikāciju nodaļa ir atbildīga par vispārējās sabiedrības, galveno mērķauditoriju un citu ieinteresēto personu informēšanu par ombudes izmeklēšanām un stratēģisko darbu, kā arī viņas iesaistīšanos būtiskās ES debatēs un politikas attīstībā.
Nodaļa ir atbildīga par vispārīgo stratēģisko komunikāciju, kā arī Eiropas ombudu tīkla koordināciju.
 • Gundi Gadesmann
  Komunikāciju vadītājs
 • Helena Buhl
  Komunikāciju palīgs
 • Sylvie Debout
  Preses referente
 • Honor Mahony
  Plašsaziņas līdzekļu un informācijas speciālists
 • Carolina Marín Vargas
  Komunikāciju palīgs
 • Enrico Portelli
  Grupas vadītājs, Digitālā komunikācija
 • Marina Ramazanova
  Komunikāciju palīgs
 • Christelle Therouse
  Komunikāciju palīgs
 • Michal Zuk
  Komunikācijas speciālists
 • Nathalie Hubin
  Stažiere

Datu aizsardzības inspektors

 • Francesca Pavesi
  Datu aizsardzības inspektors
 • Nicholas Hernanz
  Datu aizsardzības speciālista vietnieks

Pārredzamības speciālists

 • Tereza Mandjukova
  Pārredzamības speciāliste
 • Eija Salonen
  Pārredzamības speciālista vietniece