Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

Ombuda komanda

Lai nodrošinātu, ka iestāde var pienācīgi izskatīt sūdzības visās 24 Līguma valodās un izplatīt informāciju par iespējām palīdzēt cilvēkiem un organizācijām, Ombuda rīcībā ir atbilstīgi kvalificēti darbinieki, kas pārvalda vairākas valodas. Meklējiet mūsu darbiniekus pēc attiecīgās jomas vai skatiet mūsu biroja organizatoriskās struktūras diagrammu.

Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuda kabinets

Kabineta komanda personīgi atskaitās ombudei un strādā saskaņā ar viņas tiešajiem norādījumiem. Tā konsultē ombudi un sniedz atbalstu, palīdzot nodrošināt ombudes redzējuma, stratēģijas un mērķu īstenošanu.
Jebkurš no kabineta darbiniekiem var pavadīt ombudi darba braucienos, ja tas tiek pieprasīts, un pēc norādījuma var palīdzēt sagatavot runas, prezentācijas un ziņojumus.
 • Aidan O'Sullivan
  Biroja vadītājs
  Vispārēji atbildīgs par ombuda stratēģiju, attiecībām ar citām iestādēm, tostarp Eiropas Parlamentu, un biroja vadību. Sadarbojas ar ģenerālsekretariātu, lai nodrošinātu stratēģijas īstenošanu. Konsultē ombudu par komunikācijas un izpratnes veicināšanas pasākumiem.
 • Fintan Butler
  Vecākais padomnieks
  Konsultē ombudu par izmeklēšanām, izmeklēšanas procedūrām un ar tiem saistītiem jautājumiem.
 • Graham Smith
  Vecākais padomnieks
  Ombudes vecākajam padomdevējam ir tieša piekļuve dokumentiem, sūdzību izskatīšanas procesiem un rezultātiem. Tas pārstāv ombudi konferencēs un pasākumos.
 • Silvia Bartolucci
  Personīgā palīdze
  Atbildīga par ombuda darba kārtības, darba braucienu un sanāksmju organizēšanu.
 • Frederik Hafen
  Politikas palīgs
  Atbildīgs par ikdienas attiecībām ar Eiropas Parlamentu, tostarp Lūgumrakstu komiteju. Palīdz īstenot EO stratēģiju iekšēji un ārēji, tostarp sagatavojot EO informatīvos ziņojumus.
 • Caroline Moen
  Kabineta palīdze
  Emīlija O'Reilija ir atbildīga par ombuda darba kārtības organizēšanu, izskata visu ombuda ienākošo korespondenci un uzaicinājumus, pārvalda kabineta digitālo arhīvu un uztur ombuda intraneta sadaļu. Viņa ir atbildīga par visiem īpašajiem uzdotajiem administratīvajiem uzdevumiem.

Ģenerālsekretariāts

Ģenerālsekretariāts ir atbildīgs par vispārējo biroja vadību un vispārējo ombudes stratēģijas saskaņošanas un īstenošanas nodrošināšanu.
 • Cesira D'Aniello
  Ģenerālsekretāre
 • Christophe Bauer
  Asistents — Lietu pārvaldības procesi
 • Peter Dyrberg
  Administrators — ģenerālsekretāres padomnieks jautājumos par izmeklēšanu
 • Murielle Richardson
  Administratore — ģenerālsekretāres padomniece jautājumos par cilvēkresursiem un vadības ciklu

Komunikāciju nodaļa

Komunikāciju nodaļa ir atbildīga par vispārējās sabiedrības, galveno mērķauditoriju un citu ieinteresēto personu informēšanu par ombudes izmeklēšanām un stratēģisko darbu, kā arī viņas iesaistīšanos būtiskās ES debatēs un politikas attīstībā.
Nodaļa ir atbildīga par vispārīgo stratēģisko komunikāciju, kā arī Eiropas ombudu tīkla koordināciju.
 • Gundi Gadesmann
  Komunikāciju vadītājs
 • Sylvie Debout
  Preses referente
 • Elena Kindyni
  Digitālo sakaru speciālists
 • Audrey Lemonnier
  Komunikāciju palīgs
 • Jean Lusweti
  Tekstu autors un komunikāciju palīgs
 • Honor Mahony
  Preses sekretārs
 • Carolina Marín Vargas
  Komunikāciju palīgs
 • Richard More O'Ferrall
  Komunikācijas speciālists
 • Marina Ramazanova
  Komunikāciju palīgs
 • Gabrielle Sheridan
  Komunikāciju palīgs
 • Christelle Therouse
  Komunikāciju palīgs

1. nodaļa — izmeklēšanas un IKT

Izmeklēšanas 1. nodaļa veic izmeklēšanas par iespējami pieļautām kļūdām pārvaldē ar mērķi rast risinājumus atbilstīgi ombudes noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.
1. nodaļa arī pārvalda IKT atbalstu un risinājumus Ombuda birojam, pārvalda Eiropas ombudu tīklu un koordinē sadarbību ar citām starptautiskajām organizācijām.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  IKT un izmeklēšanas, 1. nodaļas, vadītājs
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Tehniskais darbinieks
 • Maria Depasquale
  Galvenais jurists
 • Juliano Franco
  Galvenais jurists
 • Inga Jasmontaitė
  Tehniskā darbiniece
 • Tereza Mandjukova
  Lietu izskatītāja
 • Maria Moustakali
  Lietu izskatītāja
 • Josef Nejedlý
  Jurists
 • Aude Perrot
  Lietu izskatītāja
 • Jakub Pawlowicz
  Jurists
 • Eija Salonen
  Juriste
 • Vieri Biondi
  Stažieris
 • Morgane Macé
  Stažiere
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares vadītājs
 • Kevin Crespo Gao
  Informācijas tehnoloģijas atbalsts
 • Massimo Ezzy
  Informācijas tehnoloģijas speciālists — sistēmas attīstītājs
 • Gaël Lambert
  Informācijas tehnoloģiju speciālists — LSA
 • Denis Nikolov
  Tīmekļa izstrādes praktikants

2. nodaļa — Sabiedrības interešu izmeklēšanas koordinēšana

Izmeklēšanas 2. nodaļa koordinē izmeklēšanas, kuras ombude uzskata par svarīgām sabiedrības interesēm, un pārvalda ātrākas pārskatīšanas procedūru, kuru izmanto lietām saistībā ar publisku piekļuvi dokumentiem.
 • Fergal Ó Regan
  Sabiedrības interešu izmeklēšanas koordinācija — 2. nodaļas vadītājs
 • Tessa Harris Hess
  Lietu izskatītāja
 • Catherine Vaudé
  Tehniskā darbiniece
 • Elke Winter-Mes
  Lietu izskatītāja
 • Una Kadunić
  Stažiere

3. nodaļa — izmeklēšanas

3. izmeklēšanas nodaļas galvenais uzdevums ir veikt izmeklēšanas par iespējami pieļautām kļūdām pārvaldē ar mērķi atrast risinājumus atbilstoši ombudes noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.
 • Lambros Papadias
  Izmeklēšanas, 3. nodaļas, vadītājs
 • Celien Coltura
  Lietu izskatītāja
 • Madeleine Healy
  Lietu izskatītāja
 • Patricia López Martín
  Juriste
 • Erika Murányi
  Tehniskā darbiniece
 • Silvia Ticau
  Lietu izskatītājs
 • Diana Riochet
  Juriste
 • Marta Barzagli
  Stažiere
 • Georgia Kyrkou
  Stažiere

4. nodaļa — izmeklēšanas

4. izmeklēšanas nodaļas galvenais uzdevums ir veikt izmeklēšanas par iespējami pieļautām kļūdām pārvaldē ar mērķi atrast risinājumus atbilstoši ombudes noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.
 • Tina Nilsson
  Izmeklēšanas, 4. nodaļas, vadītājs
 • Peter Bonnor
  Galvenais jurists
 • Evelyne Coudière
  Tehniskā darbiniece
 • Nastasja Fuxa
  Juriste
 • Michaela Gehring
  Lietu izskatītāja
 • Laura Massocchi
  Lietu izskatītāja
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juriste
 • Konstantinos Tsaklidis
  Lietu izskatītājs
 • Julia Harter
  Stažiere
 • Louise Olander
  Stažiere

Stratēģisko izmeklēšanu nodaļa

Stratēģisko izmeklēšanu nodaļas uzdevums ir veicināt sistemātiskus uzlabojumus ES pārvaldē, galvenokārt, veicot un organizējot pēc paša iniciatīvas veiktas izmeklēšanas un iesaistoties sadarbībā ar iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām atbilstoši ombudes stratēģijā "Pretī 2019. gadam" ietvertajiem mērķiem un Gada vadības plānā noteiktajām prioritātēm.
 • Rosita Hickey
  Stratēģisko izmeklēšanu vadītājs
 • Elpida Apostolidou
  Juridiskais palīgs
 • Tanja Ehnert
  Lietu izskatītāja
 • Koen Roovers
  Lietu izskatītājs
 • Maximillian Kemp
  Stažieris

Personāla, administrācijas un budžeta nodaļa

Personāla, administrācijas un budžeta nodaļa ir atbildīga par visiem administratīvajiem jautājumiem, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, personālu, budžetu, kā arī finansēm. Tās uzdevums ir palīdzēt ombudei, nodrošinot iestādi ar augsta līmeņa personālu, garantējot izcilus darba apstākļus un visaugstākā līmeņa efektivitāti un vienotību valsts līdzekļu izlietojumā.
 • Alessandro Del Bon
  Personāla, administrācijas un budžeta nodaļas vadītājs
 • Séverine Beyer
  Dokumentu pārvaldības palīgs
 • Ana Gaspar
  Dokumentu pārvaldības palīgs
 • Oualiba Makhloufia
  Dokumentu pārvaldības speciāliste
 • Michael Weiskorn
  Dokumentu pārvaldības palīgs — IB
 • Caroline Zinck
  Dokumentu pārvaldības palīgs
Budžeta sektors
 • Véronique Vandaele
  Budžeta sektora vadītāja
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Sekretariāta atbalsts vienības vadītājam — finanšu atbalsta speciālists
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Finanšu referents
 • Stéphanie Maraj
  Finanšu referente
 • Emese Szentes
  Finanšu referente
Cilvēkresursu sektors
 • Zina Assimakopoulou
  Cilvēkresursu sektora vadītāja
 • Rachel Doell
  Tehniskā darbiniece
 • Henri Finckbohner
  Šoferis — administratīvais atbalsts
 • Giovanna Fragapane
  Tehniskā darbiniece
 • Marjorie Fuchs
  Administrators
 • Isgouhi Krikorian
  Tehniskā darbiniece
 • Félicia Voltzenlogel
  Cilvēkresursu palīgs

Datu aizsardzības inspektors

 • Juliano Franco
  Datu aizsardzības inspektors
 • Elpida Apostolidou
  Datu aizsardzības speciālista palīdze