Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om nya klagomål som hanterades under 2019

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om nya klagomål som hanterades under 2019
862 Råd gavs eller ärendet överfördes till ett annat klagomålsorgan 39,2 %
883 Svar skickades till klaganden om att ingen ytterligare rådgivning kunde ges 40,1 %
456 Undersökningar inleddes 20,7 %