Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2019. gadā slēdza

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2019. gadā slēdza
Pārredzamība un pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem) 151 26,9 %
Pakalpojumu kultūra (piemēram, draudzīga attieksme pret pilsoņiem, valodas un savlaicīgums) 123 22,0 %
Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpuma procedūrās) 111 19,8 %
Procesuālo tiesību (piemēram, tiesību tikt uzklausītam) ievērošana 74 13,2 %
Personāla jautājumu laba pārvaldība 73 13,0 %
Pieņemšana darbā 69 12,3 %
Pamattiesību ievērošana 47 8,4 %
Pareiza finanšu pārvaldība (piemēram, saistībā ar ES iepirkuma konkursiem, dotācijām un līgumiem) 36 6,4 %
Ētika 15 2,7 %
Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā 12 2,1 %
Citi jautājumi 18 3,2 %
Piezīme. Dažos gadījumos ombude slēdza izmeklēšanu par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.