Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Stratēģiskā darba temati 2019. gadā

Stratēģiskā darba temati 2019. gadā Stratēģiskas izmeklēšanas · Eurogrupas sagatavošanas struktūru pārredzamība · “Virpuļdurvju efekts” Eiropas Komisijā · Attieksme pret personām ar invaliditāti atbilstoši ES kopīgajai veselības apdrošināšanas shēmai · Eiropas Zāļu aģentūra un “pirmsiesniegšanas darbības” zāļu reģistrācijai Stratēģiskās iniciatīvas (lūgumi sniegt skaidrojumus, neformālas izmeklēšanas) · Efektīvi sūdzību izskatīšanas mehānismi ES dalībvalstīs attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem · Brexit sarunu pārredzamība · Lobēšanas pārredzamība un ES Pārredzamības reģistrs · ES riska novērtējuma procedūra attiecībā uz pārtiku – pārredzamība un ilgtspēja · Eiropadomes priekšsēdētāja sanāksmju ar interešu pārstāvjiem pārredzamība · Eiropas pilsoņu iniciatīvas uzlabošana · “Virpuļdurvju efekts” ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās · Bērnu ar invaliditāti iekļautība Eiropas skolās · To darbinieku tiesības uz atvaļinājumu, kuri kļuvuši par vecākiem bērnam, ko iznēsājusi surogātmāte