Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds slēdza 2018. gadā

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds slēdza 2018. gadā
Pārredzamība/pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem) 134 24,6 %
Pakalpojumu kultūra (piemēram, draudzīga attieksme pret pilsoņiem, valodas un laicīgums) 108 19,8 %
Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpumu izmeklēšanas procesā) 88 16,1 %
Procesuālo tiesību ievērošana (piemēram, tiesības tikt uzklausītam) 76 13,9 %
Pieņemšana darbā 63 11,6 %
ES personāla jautājumu laba pārvaldība 50 9,2 %
Pamattiesību ievērošana 40 7,3 %
Pareiza finanšu pārvaldība (piemēram, saistībā ar ES iepirkuma konkursiem, dotācijām un līgumiem) 40 7,3 %
Cits 36 6,6 %
Ētika 10 1,8 %
Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā 5 0,9 %
Piezīme. Dažos gadījumos ombude slēdza izmeklēšanu par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.